Απονομή Χάριτος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη διεξαγωγής της απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας για την απονομή χάριτος, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Το σχετικό άρθρο, μπορείτε να το βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την επιλογή «Το Σύνταγμα της Ελλάδος» Η απονομή χάριτος, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα (προνομία) του Προέδρου της Δημοκρατίας και ασκείται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων και πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εάν έχετε καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και επιθυμείτε να χαριστεί η ποινή σας ή να μετριασθεί ή να μετατραπεί σε άλλο είδος ποινής ή να αρθούν οι δυσμενείς, νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη σας, μπορείτε με αίτησή σας, να κινήσετε τη διαδικασία απονομής χάριτος. Έντυπο της σχετικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την επιλογή «Έντυπα αιτήσεων».

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε κατά περίπτωση με αντικείμενο:

Α. Τη χάρη ποινής (άφεση ποινής)

Β. Το μετριασμό ποινής

Γ. Τη μετατροπή ποινής

Δ. Την άρση νομίμων συνεπειών καταδίκης

Ε. Τη χάρη ποινής και άρση συνεπειών καταδίκης

1 . Αίτημα για χ ά ρ η (άφεση), μ ε τ ρ ι α σ μ ό ή μ ε τ α τ ρ ο π ή
ποινής, μπορείτε να υποβάλετε εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση
και η επιβληθείσα ποινή δεν έχει εκτιθεί ή εκτίεται, αμέσως μόλις
καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.

2. Αίτημα για ά ρ σ η τ ω ν ν ο μ ί μ ω ν σ υ ν ε π ε ι ώ ν της
καταδίκης μπορείτε να υποβάλετε, εάν η καταγνωσθείσα ποινή έχει μεν
αποτιθεί ολοσχερώς, πλην όμως από την καταδικαστική απόφαση
απορρέουν δυσμενείς συνέπειες (κωλύματα διορισμού, ανικανότητες
και στερήσεις δικαιωμάτων) που προβλέπονται από τον Ποινικό
Κώδικα ή από οποιονδήποτε ειδικό ποινικό νόμο είτε από
οποιονδήποτε άλλο νόμο και σας εμποδίζουν να διορισθείτε στο
Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να ασκήσετε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, π. χ. να
αποκτήσετε άδεια ταξί, να γίνετε ναυτικός, να εγγραφείτε σε
οποιοδήποτε Επιμελητήριο, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα,
κλπ. Η αίτηση που θα υποβάλλετε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
περιέχει συγκεκριμένο αίτημα, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ζητείται
η άρση των συνεπειών της καταδίκης (π.χ. να ανακτήσετε τα πολιτικά
σας δικαιώματα, να επανέλθετε στη
θέση από την οποία εκπέσατε, να ανακτήσετε το συνταξιοδοτικό σας
δικαίωμα, να διορισθείτε κλπ). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
εκτιμώντας την υπόθεση, έχει δικαίωμα να αποφασίσει την άρση των
συνεπειών της καταδίκης ή μέρους αυτών, ή συγκεκριμένης συνέπειας.

3. Αίτημα για χ ά ρ η π ο ι ν ή ς και ταυτόχρονη ά ρ σ η
σ υ ν ε π ε ι ώ ν της κ α τ α δ ί κ η ς επιτρέπεται, όπως στην
περίπτωση καταδίκης σε ποινή με αναστολή, εάν δεν παρήλθε ο χρόνος
αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως.

4. Αίτημα με αντικείμενο την ά ρ σ η σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ η ς
κ α τ α δ ί κ η ς , μπορείτε να υποβάλετε και όταν υπάρχει
καταδικαστική απόφαση σε ποινή με α ν α σ τ ο λ ή , μετά την
επιτυχή συμπλήρωση του χρόνου δοκιμασίας. Όταν παρέλθει ο χρόνος
της αναστολής, η ποινή εξαφανίζεται, δεν ακυρώνεται όμως η
καταδικαστική απόφαση και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.

5. Αίτημα απονομής χάριτος μπορείτε να υποβάλετε και σε περίπτωση
καταδίκης, η οποία σας έχει επιβληθεί από α λ λ ο δ α π ό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , εάν είστε Έλληνας υπήκοος. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να απονέμει χάρη και να αίρει τις
συνέπειες καταδικαστικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων στις
περιπτώσεις που επιφέρουν έννομες συνέπειες στην Ελλάδα και μόνο
ως προς αυτές

Πηγή: http://www.ministryofjustice.gr/

Comments are closed.