Υπηρεσίες

ΠΟΙΝΙΚΟ

Κατάθεση, παρακολούθηση και υποστήριξη μηνύσεων, Τροχαία, Πλημμελήματα – Κακουργήματα – Οικονομικά εγκλήματα, Δίκαιο Ανηλίκων, Στρατιωτικό Ποινικό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Διαχείριση ακινήτων, Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων, Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογικού χαρακτήρα, Στρατιωτικές Υποθέσεις, Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

EMΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύσταση εταιρειών, τροποποίηση εταιρικών, προσωρινή διοίκηση εταιρειών, νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών, διαταγές πληρωμής, δίκαιο διεθνών μεταφορών, εμπορικές διαφορές πάσης φύσεως, σύναψη συμφωνιών με στρατηγικούς επενδυτές, ιδίως στον τομέα του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), offshore εταιρείες.

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Nοσήλεια, συντάξεις και λοιπές παροχές από ΙΚΑ, προσφυγές για ακύρωση διαφόρων διοικητικών πράξεων σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αγωγές κατά Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις, αντιπαροχές, εργολαβικές συμβάσεις, σχετικές αγωγές, Μισθωτικά Θέματα, Εμπορικές και Ιδιωτικές Μεταβιβάσεις, Πολεοδομικά και Χωροταξικά Θέματα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων (ημεδαπών και αλλοδαπών) στην Ελλάδα, διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων, προστασία σημάτων (προσωρινά μέτρα, αποζημίωση, λοιπά μέτρα αποκατάστασης, διοικητικές διαδικασίες), προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, προστασία εφευρέσεων (εργοδοτών και εργαζομένων), κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα, διεθνείς και κοινοτικές κατοχυρώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων (προσωρινά μέτρα, αποζημίωση, διοικητικές διαδικασίες) δίκαιο αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού (ελληνικό και κοινοτικό) γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και υποβολή καταγγελιών ενώπιον των αρμοδίων αρχών, κυρίως δε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβάσεις εργαζομένων, συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλισης εργαζομένων, ζητήματα εσωτερικών κανονισμών εργασίας, παροχή συμβουλών για την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, θέματα αμοιβής μελών Δ.Σ. και διευθυντών Α.Ε., χειρισμό υποθέσεων ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών-χειρισμό δικαστικών υποθέσεων