Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου

cypriot_euflag2--2-thumb-large

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου (Α.Ν. 573/1968, Φ.Ε.Κ. 223/27-9-1968/τ. Α’) και συγκεκριμένα το Άρθρο 9 αυτής, ορίζεται ότι μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρεία κάτοικο Κύπρου σε κάτοικο Ελλάδας μπορούν να φορολογηθούν στην Ελλάδα (παρ. 1).

Εντούτοις, αυτά τα μερίσματα μπορούν να φορολογηθούν στην Κύπρο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, αλλά ο φορολογικός συντελεστής που θα επιβληθεί με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων. Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει τη φορολογία της εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη από τα οποία καταβάλλονται τα μερίσματα (παρ 2). Ο όρος «μερίσματα» προσδιορίζεται στην παρ. 3 του εν λόγω Άρθρου. Ωστόσο, οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν εφαρμόζονται εάν ο δικαιούχος των μερισμάτων, κάτοικος Ελλάδας, διατηρεί στην Κύπρο μόνιμη εγκατάσταση με την οποία ο κάτοχος των μετοχών, δυνάμει των οποίων καταβάλλονται τα μερίσματα, συνδέεται στενά. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 6 σχετικά με κέρδη επιχειρήσεων (παρ. 4).

Περαιτέρω, η αποφυγή της διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις όπου και τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη έχουν δικαίωμα φορολόγησης, επιτυγχάνεται σύμφωνα με το Άρθρο 21 της υπό εξέταση Σύμβασης. Η παρ. 2 του εν λόγω Άρθρου ορίζει ότι, τηρουμένων των διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την πίστωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή έναντι του ελληνικού φόρου, ο κυπριακός φόρος, που καταβάλλεται είτε άμεσα είτε έμμεσα δια παρακρατήσεως σε σχέση με εισόδημα που προέρχεται από πηγές εντός Κύπρου, θα παρέχεται ως πίστωση έναντι του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου επί του εισοδήματος αυτού.

Εάν το εισόδημα αυτό είναι σύνηθες μέρισμα καταβαλλόμενο από εταιρεία κάτοικο Κύπρου, η πίστωση θα λαμβάνει υπόψη (πλέον του κυπριακού φόρου σε σχέση με το μέρισμα) τον κυπριακό φόρο τον καταβλητέο από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της. Εάν το εισόδημα αυτό είναι μέρισμα που καταβάλλεται σε προνομιούχες μετοχές και αντιπροσωπεύει και ένα μέρισμα με σταθερό συντελεστή και πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη, ο κυπριακός φόρος που καταβάλλεται από την εταιρεία θα λαμβάνεται υπόψη κατά το μέρος που το μέρισμα υπερβαίνει τον σταθερό αυτό συντελεστή.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου Άρθρου, ο όρος «καταβλητέος Κυπριακός φόρος» θεωρείται ότι περιλαμβάνει τον κυπριακό φόρο ο οποίος θα έπρεπε να παρακρατείται από οποιοδήποτε μέρισμα που καταβάλλεται από κέρδη που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από τον κυπριακό φόρο λόγω παροχής φορολογικών κινήτρων.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου, στην περίπτωση τακτικού μερίσματος, η πίστωση του καταβλητέου κυπριακού φόρου έναντι του ελληνικού φόρου ως προς το εισόδημα αυτό θα λαμβάνει υπόψη τον κυπριακό φόρο σε σχέση με το μέρισμα και τον κυπριακό φόρο που καταβάλλεται από την εταιρεία σε σχέση με τα κέρδη της, τηρουμένων των διατάξεων της εσωτερικής μας νομοθεσίας περί πιστώσεως του φόρου αλλοδαπής (βλ. το ως άνω σχετικό έγγραφο).

Ο Διευθυντής

Μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων ή εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα που αφορούν την τήρηση και διαφύλαξη των αρχείων (βιβλίων-στοιχείων) προβλέπονται από την περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ΚΦΔ.
“η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.”

Το άρθρο 13 αναφέρει τις υποχρεώσεις

Άρθρο 13. Βιβλία και στοιχεία

1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.

2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ’ ελάχιστον:
α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.

Η περίπτωση η’ όπως ερμηνεύτηκε από την ΠΟΛ.1252/20.11.2015:
ζ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η’)

1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε’).

Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, “Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.”

Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη.

Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

Παράδειγμα ΠΟΛ.1252/2015: 
Κατά τη διενέργεια ελέγχου, στις 20.01.2016, σε επιχείρηση διαπιστώνεται η εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων, μη συνεχόμενη αρίθμηση στα στοιχεία και εκπρόθεσμη ενημέρωση των βιβλίων. Στις περιπτώσεις αυτή δεν επιβάλλονται πρόστιμα του άρθρου 54, δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικαστικές παραβάσεις που δεν έχουν ως συνέπεια ουσιαστική φορολογική παράβαση.
Προσοχή: Σε ό,τι αφορά την εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων υπάρχει περίπτωση να στοιχειοθετείται παράβαση ως προς τον ετεροχρονισμό της απόδοσης του ΦΠΑ ή άλλου φόρου που εμπεριέχεται στο στοιχείο, καθώς και παράβαση ανακρίβειας δήλωσης, εφόσον ο φόρος δεν αποδόθηκε στο δημόσιο την περίοδο που όφειλε να αποδοθεί (μήνα, τρίμηνο ή έτος).

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29760

Παράταση έως 30 Ιουνίου η προθεσμία επικαιροποίησης

8ab29ffdf493da17471024dfd736b5c2_L

Εως τις 30 Ιουνίου 2016 παρατείνεται η προθεσμία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών δανειοληπτών που είχαν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα -γνωστός ως «νόμος Κατσέλη» και των οποίων η αίτηση εκκρεμούσε έως τις 19 Αυγούστου 2015.

Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 4 Μαΐου 2016. Η παράταση δόθηκε με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το οποίο υπερψηφίστηκε από τη Βουλή την Πέμπτη, 21 Απριλίου. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη παράταση που δίνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, καθώς η πρώτη είχε δοθεί τον Φεβρουάριο και προέβλεπε την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών έως την 4η Μαΐου. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται χαρακτηριστικά ως αιτία της νέας παράτασης «η απρόβλεπτη και αιφνίδια αύξηση των αιτημάτων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έκδοση αναλυτικών βεβαιώσεων οφειλών και η συνακόλουθη αδυναμία των τελευταίων να ανταποκριθούν στον αυξημένο φόρτο εργασίας, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην αντίστοιχη υποχρέωση των δανειοληπτών να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής τους στον νόμο 3869/2010».

www.dikaiologitika.gr

Υποχρεώσεις Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών – Οδηγίες Εξετάσεων

taxyploo

Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη:

α) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δε γνωρίζουν κολύμβηση ατόμων που βρίσκονται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου.

γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους.

δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς.

ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή που πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών οργάνων.

Συμμετοχή στις εξετάσεις ταχύπλοου σκάφους

Κατά τη διάρκεια των χειρισμών θα επιβαίνει απαραίτητα επί του σκάφους ως υπεύθυνος χειριστής κάτοχος αδείας χειριστή, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Από τις πιό πάνω εξετάσεις εξαιρούνται οι:

α) κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε. Ν.

β) κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν.

γ) κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/77

δ) κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητος για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας-μηχανής του Π.Δ. 435/78

ε) κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν.

στ) ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξ/κού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (5) έτη

ζ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξ/κοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

η) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π. Ν. που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους.

θ) Αξιωματικοί ή Ανθ/στές ή Υπαξ/κοί ή Λιμενοφύλακες, σε ενέργεια ή αποστρατεία, που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά πλοία Λ.Σ. ολικού μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

1.Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια χειριστή χορηγείται με την υποβολή σχετικής αίτησης με επικυρωμένες φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης και παραδίδεται από τη Λιμενική Αρχή, με απόδειξη, σημείωμα στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία του παρόντος Γενικού Κανονισμού (τίτλος, εν ενεργεία ναυτικοί, Φ.Ε.Κ. κλπ). Η υγεία και καταλληλότητα των προσώπων αυτών, πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ., αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2.Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, με τους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. Η εξέταση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες άδειες, που κατέχουν αλλοδαποί, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας τους. Ομοίως γίνονται αποδεκτές αντίστοιχες άδειες που έχουν αποκτηθεί από Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε χώρα μέλος της Ε.Ε ή της Ε. Ζ. Ε Σ. (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

3.Οι αποτυχόντες στη γραπτή, δε συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη γραπτή ή στην πρακτική εξέταση ανάλογα.

4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υποψήφιους για απόκτηση άδειας χειριστή θαλάσσιου μοτοποδήλατου για την πρακτική εξέταση των οποίων αντί ταχύπλοου σκάφους χρησιμοποιείται θαλάσσιο μοτοποδήλατο.

5.Οι άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδήλατων ισχύουν μέχρι οι κάτοχοι τους να συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής οι άδειες για να ισχύουν πρέπει να έχουν ανανεωθεί μετά από προσκόμιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ανανέωση γίνεται περιοδικά κάθε τρία (3) χρόνια κατά τα ανωτέρω. Επίσης περιοδική ανανέωση των αδειών γίνεται για όσους χειριστές κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανόμενων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων (ή ενδείξεων) του πιστοποιητικού υγείας. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εαν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου του έτους 2000.

Για τις άδειες χειριστών ταχυπλόων και τις υποχρεώσεις των χειριστών και ιδιοκτητών ταχυπλόων σκαφών σχετικός είναι ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής” (ΦΕΚ 444 Β΄ /1999)

Πηγή: http://www.hcg.gr/node/135

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις

435-1434009261

Με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, καθώς και στην Ολομέλεια, υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις», το οποίο εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, στο πλαίσιο του νομοθετικού έργο που προωθεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Αρκετά άρθρα του Σχεδίου Νόμου έγιναν δεκτά χωρίς αρνητική τοποθέτηση από οποιοδήποτε κόμμα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων υπερψηφίστηκε με πολύ περισσότερες ψήφους από αυτές που έλαβε το Νομοσχέδιο επί της αρχής. Προηγήθηκε ένας κύκλος συζητήσεων στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με τη συμμετοχή και κοινωνικών φορέων, για πρώτη φορά σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ειδικότερα ρυθμίζονται τα παρακάτω: – Καθιερώνεται ένα αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων των οπλιτών για όλους τους Κλάδους, με τη θέσπιση ενός διαφανούς συστήματος μοριοδότησης, που μπορεί να ελέγχεται από τους ίδιους τους οπλίτες αλλά και από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. –  Η στρατιωτική θητεία συνδυάζεται και με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι οπλίτες ιατροί θα μπορούν ταυτόχρονα να υπηρετούν τη θητεία τους, αλλά και να εκπληρώνουν την υποχρέωση αγροτικού ιατρού με την προβλεπόμενη από το Υπουργείο Υγείας αμοιβή. Αντίστοιχα θα μπορεί να γίνεται και για άλλες επιστημονικές ειδικότητες. – Τακτοποιείται στρατολογικά, ποινικά και διοικητικά μεγάλος αριθμός ανυπότακτων, εφόσον έχουν ήδη ή πρόκειται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Διαγράφονται τα πρόστιμα των 6.000 ευρώ και κλείνουν οι ποινικές υποθέσεις. Οι διατάξεις αυτές αφορούν και τους αντιρρησίες συνείδησης. Ειδικά για τους ανυπότακτους άνω των τριάντα πέντε ετών, μειώνεται ο χρόνος τον οποίο υποχρεωτικά πρέπει να υπηρετήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας. – Με σειρά διατάξεων αντιμετωπίζονται θέματα μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Αφορούν κυρίως προσωπικό που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά αποκαθίστανται και αδικίες ή παραβλέψεις. – Ρυθμίζεται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης και για τους γονείς που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και καταβάλλουν διατροφή. Παύουν πλέον να αντιμετωπίζονται σαν να μην είχαν παιδιά. Η γονική ιδιότητα προφανώς συνεχίζει να υπάρχει και μετά από ένα διαζύγιο. – Επεκτείνεται το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογενείας του πεσόντος από ένα σε δύο άτομα. – Αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά ενιαία τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και εξασφαλίζεται ισότητα στο δικαίωμα πρόσβασης και σίτισης σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες. – Θεσμοθετείται Γραφείο Στήριξης Οπλιτών, που υπάγεται απευθείας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Σκοπός του είναι κατ’ αρχήν η παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής στήριξης. – Ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης και λύνονται πρακτικά προβλήματα που υπήρχαν αλλά γίνονται και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζεται ενιαία. Παρέχεται το δικαίωμα απόκτησης γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και στους υπαξιωματικούς. – Δίνεται η ευκαιρία σε νεαρούς αξιωματικούς να μη σταματήσει η σταδιοδρομία τους στην ηλικία των είκοσι πέντε και των τριάντα ετών, με την επαναφορά των βαθμολογιών στην κλίμακα που ίσχυε από το 1996 για τα υποχρεωτικά στρατιωτικά σχολεία. – Με σχετική τροπολογία του ΑΝΥΕΘΑ διευκολύνεται η ολοκλήρωση της ναυπήγησης των δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως επιβάλλουν οι επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. -Καθορίζεται ότι η φοίτηση στις σχολές Υπαξιωματικών είναι τριετής. Αναβαθμίζεται έτσι η εκπαίδευση στα ΑΣΣΥ.

Ο ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρης Βίτσας κατά την εισαγωγική του ομιλία στην Ολομέλεια τόνισε ότι τα θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων αφορούν όλη την κοινωνία, «τόσο στο επίπεδο αποτροπής από εξωτερική απειλή, όσο και στο επίπεδο της οικονομικής ανασυγκρότησης, με βάση την αμυντική βιομηχανία, αλλά και στο επίπεδο της κοινωνικής προσφοράς σε δύσκολες συνθήκες, όπως είναι οι φυσικές καταστροφές, το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, η αλληλεγγύη στους αδίκως πάσχοντες και άλλα». Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οι οπλίτες, δεν είναι ούτε μπορεί ποτέ να θεωρηθούν κλειστός κύκλος. Ζουν μέσα στην κοινωνία, έχουν τα ίδια προβλήματα με τους άλλους πολίτες και ιδιαίτερα σε καιρό ειρήνης πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα εργασιακά και κοινωνικά. Μπορούμε, όμως, με σχετική άνεση να ισχυριστούμε πως οι περισσότερες διατάξεις του νομοσχεδίου εντάσσονται σε αυτό που μπορεί να αποκληθεί “επανάσταση του αυτονόητου”. Παραδείγματος χάρη, η πρόσκληση φορέων στην Επιτροπή – και είναι η πρώτη φορά που προσκλήθηκαν φορείς σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – αφ’ ενός ενίσχυσε τη δημοκρατικότητα των θεσμών, αφ’ ετέρου ανέδειξε τη στενή σύνδεση κοινωνίας και Ενόπλων Δυνάμεων». Εξειδικεύοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου ανέφερε: «Έχουμε να κάνουμε με μια προσπάθεια ρύθμισης ζητημάτων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απασχολούν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Σίγουρα αφορούν και ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου. Στα πρώτα επτά άρθρα του νόμου καθιερώνεται ένα αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων των οπλιτών για όλους τους κλάδους. Τυποποιούνται οι διαδικασίες και εξαλείφονται οι δυνατότητες αυθαίρετων μεταθέσεων. Συγχρόνως, αυτές οι διατάξεις είναι μια ειλικρινής ομολογία ότι αυτό που είχαμε μέχρι τα σήμερα δεν ήταν αρκετό και πολλές φορές, ούτε σωστό ήταν, ούτε δίκαιο. Αυτό που, με ευθύνη πολιτικών σχηματισμών, πολιτικών προσώπων, φορέων εξουσίας, αλλά και παραγόντων επιρροής, συντηρήθηκε επί πολλές δεκαετίες εις βάρος του οπλίτη και της οικογένειάς του. Και είναι ενθαρρυντικό κατά την άποψή μου, ότι και κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή συμφωνήσαμε όλοι σε αυτό. Πλέον οι μεταθέσεις των οπλιτών αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Θεσπίζεται ένα διαφανές σύστημα μοριοδότησης, που μπορεί να ελέγχεται από τους ίδιους τους οπλίτες, αλλά και από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Είναι μια προσπάθεια, ανάμεσα σε άλλες, η ελληνική πολιτεία να αφήσει πίσω ένα κομμάτι από τις πελατειακές σχέσεις και να αποσυμφορήσει συγχρόνως πολιτικά γραφεία από τέτοιου είδους αιτήματα. Είναι, συγχρόνως, μια προσπάθεια αυτοκριτικής και αυτοκάθαρσης. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι μiα προσπάθεια να απαγκιστρώσουμε την κάθε οικογένεια από το άγχος και την προσπάθεια να αναζητήσει, όταν έρθει η ώρα, τον «κατάλληλο» άνθρωπο και να σταματήσει μάλιστα μετά να ξεπληρώνει «γραμμάτια» για την καλή μετάθεση. Ο κάθε οπλίτης θα μετατίθεται ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνει στη βάση τριών κριτηρίων: υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία αντιμετωπίζουν τις επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά συγχρόνως επεκτείνονται και στις δεξιότητες και γνώσεις του οπλίτη, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία είναι αυστηρά καθορισμένα και συμπληρώθηκαν -θα έλεγα- με δικές σας ορθές επισημάνσεις, αλλά και με προτάσεις της Συνομοσπονδίας, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία και τέλος αντικειμενικά κριτήρια, που σχετίζονται με τον βαθμό δυσκολίας κάθε μονάδας και που τα γενικά επιτελεία με δικές τους αποφάσεις θα καθορίσουν. Καμία παρέμβαση, καμία παράκαμψη της τυποποιημένης διαδικασίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή και αυτό κατά κύριο λόγο, όμως, αφορά την πολιτική βούληση». Συνεχίζοντας ο ΑΝΥΕΘΑ τόνισε: «Αρκούν όλα αυτά για να τελειώσει αυτό που ονομάζουμε στην καθομιλουμένη πια «βύσμα»; Ναι, εφ’ όσον συνοδεύεται και από την πολιτική βούληση. Σήμερα πρέπει να πάρουμε όλοι μια καθαρή θέση: Ή δηλώνουμε τη ρήξη με την προηγούμενη κατάσταση ή, αν και συμφωνούμε, στην ουσία εξακολουθούμε να παρέχουμε την ανοχή μας, να συνεχίζουμε με υποκριτικό τρόπο να καταγγέλλουμε τα ρουσφέτια, ενώ συγχρόνως εξακολουθούμε να αναζητούμε πελατειακές σχέσεις». Με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση (άρθρα 8 έως 10), όπως τόνισε ο ΑΝΥΕΘΑ  γίνεται η αρχή για να παύσει πλέον η θητεία να αποτελεί εργασιακά ανενεργό χρόνο: «Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της θητείας και με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αλλά -όπου αυτό είναι δυνατό- και της κοινωνικής προσφοράς δεν είναι ένας ανέφικτος στόχος. Θα είναι προς όφελος του οπλίτη, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και προς όφελος της κοινωνίας. Σε αυτά, οι οπλίτες ιατροί θα μπορούν ταυτόχρονα να υπηρετούν τη θητεία τους, αλλά και να εκπληρώνουν την υποχρέωση αγροτικού ιατρού με την προβλεπόμενη από το Υπουργείο Υγείας αμοιβή. Στις θέσεις αγροτικών ιατρών σε άγονες και δυσπρόσιτες περιοχές που δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να καλύψει θα τοποθετούνται οπλίτες ιατροί, εφόσον οι δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων το επιτρέπουν (…) Παρόμοια ρύθμιση είναι και αυτή που αφορά τους πτυχιούχους της Νομικής. Για τις υπόλοιπες εργασιακές και επιστημονικές ομάδες έχει προβλεφθεί εξουσιοδοτική διάταξη και θα επιβεβαιωθούν με αντίστοιχες ρυθμίσεις Προεδρικά Διατάγματα». Με το άρθρο 12 τακτοποιείται στρατολογικά, ποινικά και διοικητικά μεγάλος αριθμός ανυπότακτων, εφόσον έχουν ήδη ή πρόκειται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το βασικό ευεργέτημα που παρέχει η ρύθμιση αυτή συνίσταται στην άρση των διοικητικών συνεπειών και συνεπώς στη διαγραφή του διοικητικού προστίμου των 6.000 ευρώ, αλλά και στην παύση των ποινικών διώξεων. «Οι διατάξεις αυτές, τόνισε ο ΑΝΥΕΘΑ, αφορούν και τους αντιρρησίες συνείδησης. Με αυτή τη διάταξη αλλάζουμε τη λογική προσέγγισης των ανυπότακτων, οι οποίοι σήμερα είναι περίπου τριάντα χιλιάδες. Από τη λογική των αντικινήτρων περνάμε στην παροχή κινήτρων, ώστε να υπηρετήσουν αυτοί που είναι ανυπότακτοι, να αυξηθεί η στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων, να απαλλαγούν όσοι υπηρετήσουν από τα όντως υψηλά πρόστιμα, τα οποία και επανεξετάζουμε. Βεβαίως, συγχρόνως θα απαλλαγούν τα στρατιωτικά δικαστήρια από ένα μεγάλο όγκο υποθέσεων που χρονίζουν. Για τους ανυπότακτους άνω των τριάντα πέντε, μειώνουμε το χρόνο τον οποίο υποχρεωτικά πρέπει να υπηρετήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου της θητείας τους. Γίνονται είκοσι από σαράντα ημέρες. Αυτό είναι ένα χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον εργαζόμενο να πάρει την άδειά του και να τακτοποιήσει αυτήν την εκκρεμότητα. Λύνεται έτσι, κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα πολλών ανυπότακτων, κυρίως του εξωτερικού». Ακολουθεί μiα σειρά διατάξεων μέριμνας υπέρ του προσωπικού. Αφορούν κυρίως προσωπικό που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας στο οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά αποκαθίστανται και αδικίες ή παραβλέψεις του ισχύοντος πλαισίου. Ειδικότερα, ρυθμίζεται η καταβολή του επιδόματος εξομάλυνσης και για τους γονείς που τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαμοι και καταβάλλουν διατροφή. Παύουν πλέον να αντιμετωπίζονται σαν να μην είχαν παιδιά. Η γονική ιδιότητα προφανώς συνεχίζει να υπάρχει και μετά από ένα διαζύγιο. Επεκτείνεται το ευεργέτημα της εργασιακής αποκατάστασης των μελών της οικογενείας του πεσόντος από ένα σε δύο άτομα. Κωδικοποιούνται όλα τα είδη των αδειών σε μια απόφαση, με σκοπό το προσωπικό να ενημερώνεται εύκολα για τις άδειες που δικαιούται. Έτσι εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και διακλαδική ενιαία εφαρμογή ενός τόσο ευαίσθητου τομέα της εργασιακής υπόστασης του προσωπικού. Αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά ενιαία τα στελέχη του Στρατού Ξηράς. Εξασφαλίζεται ισότητα στο δικαίωμα πρόσβασης και σίτισης σε όλες τις στρατιωτικές λέσχες. Αυτή η ρύθμιση επεκτείνεται και στο πολιτικό προσωπικό και παύουν πλέον να υφίστανται αναιτιολόγητες διακρίσεις σε παροχές και μέριμνα. Θεσμοθετείται Γραφείο Στήριξης Οπλιτών, που υπάγεται απευθείας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. Σκοπός του είναι κατ’ αρχήν η παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους οπλίτες. Συγχρόνως, όμως, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των Αρχηγών των Επιτελείων για την άμεση αξιολόγηση ζητημάτων σχετικά με τη διαβίωση των οπλιτών. Το τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζει θέματα εκπαίδευσης. Λύνονται πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά γίνονται και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Για πρώτη φορά το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αντιμετωπίζεται ενιαία. Παρέχεται το δικαίωμα απόκτησης γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και στους υπαξιωματικούς σε αντικείμενα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους ή την ειδικότητά τους. Κωδικοποιούνται διακλαδικά και για όλο το προσωπικό σε μία υπουργική απόφαση οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού για εκπαίδευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού. Ρυθμίζεται η συμπλήρωση των κενών που δημιουργούνται στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή στην ΑΣΕΙ και την ΑΣΣΥ, είτε λόγω μη προσέλευσης επιτυχόντων είτε λόγω παραίτησης, απομάκρυνσης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο. Η διαδικασία των επιλαχόντων θα έχει αυστηρά χρονικά περιθώρια, έτσι ώστε να μη δημιουργούμε προβλήματα και στη λειτουργία των Σχολών. Καθορίζεται ότι η φοίτηση στις σχολές Υπαξιωματικών είναι τριετής. Αναβαθμίζεται έτσι η εκπαίδευση στα ΑΣΣΥ. Σε ό,τι αφορά την επαναφορά των βαθμολογιών στην κλίμακα που ίσχυε από το 1996 για τα υποχρεωτικά στρατιωτικά σχολεία, ο ΑΝΥΕΘΑ σημείωσε: «Υπήρξε ένας αρκετά μεγάλος ενδιάμεσος χρόνος για να ξαναδείτε τη ρύθμιση αυτή. Καταλαβαίνω και ως νομικός τα ζητήματα που ανέκυψαν και έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία του δικαίου, αλλά και τη θέση της αναδρομικότητας σε μια νομοθετική πρωτοβουλία. Γι’ αυτόν άλλωστε τον λόγο τροποποιήσαμε και τη μεταβατική διάταξη. Δεν μπορώ, όμως, να καταλάβω τις αμφιβολίες που εγείρονται ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της διάταξης. Δίνουμε την ευκαιρία σε νεαρούς αξιωματικούς να μη σταματήσει η σταδιοδρομία τους στην ηλικία των είκοσι πέντε και των τριάντα ετών. Τους επιτρέπουμε να έχουν όραμα και να προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να αφήνεις στάσιμο έναν αξιωματικό που έχει μπροστά του άλλα τριάντα χρόνια υπηρεσίας, επειδή δεν πέτυχε βαθμό άνω του δεκαεπτά σε ένα σχολείο διάρκειας έξι και εννιά μηνών. Δεν είναι καν, κατά τη γνώμη μας, αξιοκρατικό». Ο ΑΝΥΕΘΑ αναφερόμενος στην τροπολογία που κατέθεσε και αφορά στην ολοκλήρωση της ναυπήγησης των δύο πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, επισήμανε: «Για τα πλοία αυτά το ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη καταβάλει σχεδόν το 90% του τιμήματός τους, χωρίς όχι μόνο να τα έχει παραλάβει, αλλά χωρίς να βρίσκονται καν κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Οι επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού επιβάλλουν την άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στο Πολεμικό Ναυτικό, την ιδιοκτησία και τους εργαζόμενους, που σήμερα καλούμαστε να κυρώσουμε, εξασφαλίζουμε την άμεση έναρξη των εργασιών κατασκευής υπό τον συντονισμό του Ναυτικού, την ολοκλήρωση της ναυπήγησης των πλοίων σε είκοσι εννιά μήνες, τον μικρό, αλλά κρίσιμο χρόνο για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί -και άλλα αρμόδια Υπουργεία- το ζήτημα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Συγχρόνως, το Πολεμικό Ναυτικό εξασφαλίζει την κάλυψη επιχειρησιακών του αναγκών και οι εργαζόμενοι εργασία αλλά και προοπτική από τους είκοσι εννέα μήνες και μετά».

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο ΚΕΑΤ

keat_logo-enfia-katasxesh-epidothsh
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 & άρθρου 9 του Ν. 4210/2013)

Σήμερα απεστάλησαν στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, για την Κεντρική Υπηρεσία και το Παράρτημα Θεσσαλονίκης, στους κατωτέρω κλάδους/ειδικότητες:

  • ΠΕ Ψυχολόγων (κωδ. 111)
  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών (κωδ.112)
  • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (κωδ. 303)
  • ΔΕ Τεχνικού – Ειδ. Οδηγών (Άδεια κατηγορίας Δ’) (κωδ. 314)
  • ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων (κωδ. 318)
  • ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας (κωδ. 319)
  • ΔΕ Τεχνικού – Ειδ. Μαγείρων (κωδ. 320)
  • ΔΕ Τεχνικού – Ειδ. Συντηρητή Κτιρίων (κωδ. 321)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: Συμβάσεις/Επικ. προσωπικό (Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας)

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Ανδρών- Γυναικών) έτους 2015

ethnosimo

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 12/31-12-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 64ΧΦ4653ΠΩ-7ΓΓ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στην προκήρυξη αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 20-01-2016, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 17-02-2016, ημέρα Τετάρτη στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

Ορισμός του “συνεργάσιμου δανειολήπτη”

Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:

(α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,


(β) είναι 
διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών,


(γ) προβαίνει 
αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριώνπρος το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,


(δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε 
πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κλπ), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κλπ), και


(ε) 
συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2014.

Έννοια των «εύλογων δαπανών διαβίωσης»


Κατά την αξιολόγηση από το πιστωτικό ίδρυμα των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον Κώδικα, μεταξύ άλλων πηγών πληροφόρησης, και το επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης». Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της στατιστικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού περιλαμβάνονται στην 1η ομάδα των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτή καθορίζεται με βάση την επίσημη μεθοδολογία προσδιορισμού τους και είναι οι εξής:

Όλες οι δαπάνες διατροφής (δημητριακά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρια, έλαια και λίπη, φρούτα, λαχανικά, γλυκά κτλ) και των μη αλκοολούχων ποτών (καφές, τσάι, κακάο, μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, κτλ) καθώς και έξοδα σε καντίνες και κυλικεία εργασίας, σχολείων, πανεπιστημίων, γραφείων (καφέδες, αναψυκτικά, χυμοί, σάντουιτς, τοστ, τυρόπιτες, γλυκά, κλπ.).

Όλες οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης (αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά) καθώς και οι επιδιορθώσεις αυτών).

Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία (ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση, υλικά και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής της κατοικίας).

Όλα τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, σέρβις κτλ) καθώς και τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου-μηχανής.

Όλες οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, ταξί, τρένα, τραμ, μετρό, επιβατικά πλοία κτλ.).

Δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης (έπιπλα, οικιακές συσκευές, κτλ.).

Όλα τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση (σαπούνια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σκούπες, χαρτιά υγείας, χαρτομάντηλα, κτλ.).

Δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και καλλωπισμού (κομμωτήρια, κουρεία, ξυριστικές μηχανές, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, αρώματα, κολόνιες, καλλυντικά, αποσμητικά, σαπούνια μπάνιου, σαμπουάν κλπ) και λοιπά προσωπικά είδη (τσάντες, πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, ομπρέλες κτλ) καθώς και δαπάνες σχετικά με τα κατοικίδια ζώα (τροφές, λουριά, κτλ.).

Δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, είδη χαρτοπωλείου, γραφική ύλη, τετράδια, μολύβια, στυλό, κτλ.).

Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών (λογαριασμοί σταθερού τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου, internet, ταχυδρομείων κτλ).

Δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας (φάρμακα, παυσίπονα, επίδεσμοι, γάζες, θερμόμετρα, ιατρικές υπηρεσίες κάθε ειδικότητας, οδοντιατρικές υπηρεσίες, κτηνιατρικές υπηρεσίες κ.α.).

Όλες οι δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές κτλ.).

Δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα και σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακών (παιδικών) σταθμών, παιδότοποι κτλ.).

Δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες (αμοιβές φοροτεχνικών, διοικητικά τέλη, αμοιβές δικηγόρων, αμοιβές συμβολαιογράφων, συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, κτλ.).

 

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην 1η ομάδα δαπανών που θεωρούνται οι πιο βασικές για τη διαβίωση του νοικοκυριού.


Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου για τους δανειολήπτες και το ποσό του ενοικίου για τους ενοικιαστές.


Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Συγκεκριμένα, στην Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης, ο οφειλέτης θα δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού, τα οποία θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης.


Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ώστε να αξιολογηθεί:

η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη,

το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του δανειολήπτη,

η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη,

το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη, και

η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.


Μετά από αυτή την αξιολόγηση κάθε ίδρυμα προτείνει προς τον οφειλέτη που καλύπτεται από τον Κώδικα και θεωρείται συνεργάσιμος, μία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης στον οφειλέτη.