Δικαιοσύνη

Μια συζήτηση στη Βουλή για θέματα δικαιοσύνης πάντοτε χρειάζεται. Είναι, δε, απογοητευτικό ότι η ομιλία επικεντρώθηκε στην παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη Δικαιοσύνη και σε λοιπά θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και όχι στα ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζει η απονομή της Δικαιοσύνης σήμερα.

Κανείς δεν αναφέρθηκε: 1) Στην απίστευτη πολυνομία, ώστε οι (συν)λειτουργοί της Δικαιοσύνης να μην προλαβαίνουν να ενημερωθούν, 2) στην τεράστια καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης. Στα ποινικά δικαστήρια, μεγάλο ποσοστό κρατουμένων κατηγορουμένων χάνουν τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, ακριβώς γιατί η ποινή που τους επιβλήθηκε αρχικά έχει ήδη εκτιθεί, καθιστώντας έτσι την κατ’ έφεση δίκη άνευ ουσιαστικού αντικειμένου, 3) στο υψηλό κόστος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, όπως επί παραδείγματι στις φορολογικές υποθέσεις όπου θα πρέπει να καταβληθεί το μεγαλύτερο μέρος του προστίμου για να μπορέσει ο πολίτης να καταφύγει κατά του υπολοίπου, 4) στην τρίμηνη απεργία των δικηγόρων και τα συνακόλουθα προβλήματα: τα δημόσια ταμεία δεν θα εισπράξουν ΦΠΑ στο τέλος του ερχόμενου μήνα, σχεδόν όλες οι δίκες αναβάλλονται και τα δικαστικά έσοδα του κράτους από ποινές και παράβολα δεν εισπράττονται.

Προφανώς, αυτές οι πρακτικές αγγίζουν τα όρια της αρνησιδικίας!

Τι πρέπει να κάνει η κάθε κυβέρνηση αν θέλει να ενισχύσει τη Δικαιοσύνη; Απολύτως τίποτα. Να την αφήσει να λειτουργήσει μόνη της, εντελώς ανεξάρτητη, όπως συνταγματικά ορίζεται, χωρίς πολιτικούς επιστάτες.

Ηλιας Σιδερης – Δικηγόρος Αθηνών

 

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή στις 05.04.2016

Έκτακτη νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των άμισθων Υποθηκοφυλακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ImageHandler

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής καταθέτει άμεσα στο Κοινοβούλιο έκτακτη νομοθετική ρύθμιση που επιλύει το μείζον πρόβλημα της αδυναμίας λειτουργίας άμισθων Υποθηκοφυλακείων.

Με τη νομοθετική ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα μετατροπής άμισθων Υποθηκοφυλακείων, που σήμερα λειτουργούν μέσω αναπλήρωσης από συμβολαιογράφους (ενδεικτικά: Πύργου, Αμαλιάδας, Περιστερίου, Ν. Ιωνίας, κλπ), σε έμμισθα.

Για το ζήτημα αυτό θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα θα ορίζεται η έδρα του Υποθηκοφυλακείου, θα συνιστώνται οι οργανικές θέσεις, θα καθορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι στους οποίους αυτές θα κατανέμονται και θα επιλύονται ζητήματα μετάβασης στο νέο καθεστώς, όπως η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου Υποθηκοφυλακείου από πτυχιούχο Νομικής ή, εφόσον δεν υπάρχει, από Ειρηνοδίκη, τηρουμένης της οικείας νομοθεσίας.

Ως προς το προσωπικό του Υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο, προβλέπεται η τοποθέτησή του σε προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων.

Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα στέγασης των Υποθηκοφυλακείων και παράδοσης των αρχείων και του εξοπλισμού που είχε αποκτηθεί.

Η παραπάνω νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου συνιστά το πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με στόχο την απρόσκοπτη καταχώριση και τον νομικό έλεγχο πράξεων που αφορούν σημαντικά περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών και μάλιστα με δημοσιονομικά επωφελή για το Δημόσιο τρόπο.

Διευκρινίσεις για διαδικασία εθελοντικής αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2017

                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαδικασία, που ακολουθείται για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα εξής:

Όλες οι σχετικές δηλώσεις παραλαμβάνονται κανονικά και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1009/19.1.2017. Είναι ευνόητο ότι κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4446/2016 είναι ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και όχι ο χρόνος εκκαθάρισής τους.

Δεδομένων των συνθηκών και των στενών χρονικών περιθωρίων, οι Υπηρεσίες της Αρχής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν στο συντομότερο χρονικό διάστημα τους φορολογούμενους.

                       ———-ΠΟΛ 1009/2017——————

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240). Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε την 22.12.2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφορικά με την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρα 57 και 58 Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων – Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθμιση Α) Φορολογούμενοι που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση – Προθεσμία υποβολής δηλώσεων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση – μειώσεις πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθεί κάθε φορολογούμενος, ήτοι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου. 2. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους από τις 22.12.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, μέχρι τις 31.5.2017 να υποβάλουν δηλώσεις, με μείωση ή απαλλαγή, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, από τις κατά νόμο επιβαρύνσεις μη υποβολής, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή καταβολής (πρόσθετους φόρους και πρόστιμα). Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μέχρι 31.12.2013, εφόσον προκύπτει φόρος για καταβολή και οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι τις 31.3.2017, ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997 ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση. Εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν μετά τις 31.3.2017 και μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017) ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 57, αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις από την 1.1.2014 και εφεξής υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 και το πρόστιμο του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, εφόσον προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά προς καταβολή. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως και στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 για χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μέχρι 31.12.2013 ή της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μετά την 1.1.2014 (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 4446/2016). 3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ, στις διατάξεις του άρθρου 57 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017) καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους μέχρι και τις 12.12.2016, ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, για τα αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εφόσον, δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη, με βάση τις προϊσχύσασες του ν. 4174/2013 διατάξεις. Στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθεται πίνακας των συντελεστών ανά περίπτωση και χρήση /φορολογικό έτος. 4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης γίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία άμεσος προσδιορισμός, δεν απαιτείται εκκαθάριση των δηλώσεων από τις αρμόδιες για την παραλαβή Δ.Ο.Υ.. Β) Δηλώσεις που δύνανται να υποβληθούν σύμφωνα με τη ρύθμιση Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, μηδενικές ή χρεωστικές, ακόμη και πληροφοριακού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, κατά περίπτωση, και καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία μεταγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/16.1.2017 (Β’ 43/17.1.2017). Επισημαίνεται ότι, εφόσον έχουν υποβληθεί από τον φορολογούμενο ήδη τα δικαιολογητικά στη Φορολογική Διοίκηση, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους, αλλά επί της δήλωσης γίνεται μνεία της υποβολής και της υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκαν. Από τη ρύθμιση καταλαμβάνονται δηλώσεις που αφορούν κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΚΦΔ), εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ΚΦΔ, εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξάρτητα εάν έχει επέλθει παραγραφή της σχετικής υποχρέωσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί δηλώσεις μέχρι τη δημοσίευση της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/16.1.2017, οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως εάν ελέγχονται ή όχι, υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω Απόφασης, επί της οποίας αναγράφεται περαιτέρω, ότι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 60 του ν. 4446/2016 και ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016. Η Υπεύθυνη Δήλωση και τυχόν άλλα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης. Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013, για χρήσεις μετά την 1.1.2014, ούτε του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της υποπερ. α’ της περ. ιη’ του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, (αδίκημα φοροδιαφυγής) για τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις ή για τις παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις για όλες τις φορολογίες για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη. Για τυχόν υποβληθείσες μηνυτήριες αναφορές λόγω έκδοσης οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού, οι οποίες δεν είχαν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016, ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας για την υποβολή δηλώσεων σύμφωνα με τη ρύθμιση και τη συνεπακόλουθη τροποποίηση των εκδοθεισών πράξεων. Εάν έχουν επιβληθεί διασφαλιστικά μέτρα των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 ΚΦΔ, αυτά αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Β’54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Εάν από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται, εφόσον καταβληθεί η οφειλή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΔ και στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Β’54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Η υποβολή δηλώσεων κατά τα ως άνω δεν αποτελεί αφ’ εαυτής κριτήριο επιλογής προς έλεγχο κατ’ άρθρο 26 ΚΦΔ, δηλαδή το γεγονός ότι ο φορολογούμενος επέλεξε να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν δύναται να αποτελεί αφ εαυτού κριτήριο επιλογής του για έλεγχο. Άρθρο 60 Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση Α) Περιπτώσεις που δεν υπάγονται στη ρύθμιση α) Οι περιπτώσεις στις οποίες, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12.12.2016) έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις προϊσχύσασες του ν. 4174/2013 διατάξεις, ως προς τη φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές. β) Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη. γ) οι φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό (δηλαδή της επιστροφής φόρου). δ) Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση. Επομένως, αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τις οποίες προκύπτει ζημία καθώς και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες αυξάνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση δεν δύνανται κατ’ αρχήν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή εκείνες οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν και οι δηλώσεις με τις οποίες η αρχικώς δηλωθείσα ζημία μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε κέρδος. ε) Οι περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α’ 166), εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης ιη’ του ίδιου άρθρου και νόμου (αδίκημα φοροδιαφυγής). Β) Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη ρύθμιση Δεν δύνανται να υπαχθούν στην ρύθμιση πρόσωπα που διατελούν ή έχουν διατελέσει: (i) πρωθυπουργοί, (ii) αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται ή εκπροσωπούντο στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (iii) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, (iv) βουλευτές και ευρωβουλευτές, (v) διαχειριστές των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, (vi) γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και (vii) οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων του παρόντος άρθρου, εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου. Άρθρο 61 Λοιπά ζητήματα Α) Καταβολή οφειλής – Προθεσμία 1. Οι καταβολές (πιστώσεις στις οφειλές αυτές) που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται (είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, περιλαμβανομένης της παραγραφής). 2. Ο φορολογούμενος, προκειμένου να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές που προκύπτουν δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις αυτές, εντός της προθεσμίας καταβολής τους, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό τους. Εναλλακτικά, σε περίπτωση οικονομικής του αδυναμίας να τις εξοφλήσει εμπρόθεσμα, εν όλω ή εν μέρει, δύναται να υπαγάγει αυτές ή το τυχόν υπόλοιπό τους, και πάντως εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΚΦΔ, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή είναι καταβλητέα κατά τα ως άνω, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 43 του ΚΦΔ και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1277/27.12.2013. Υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015 αναφορικά με τη ρύθμιση για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή του άρθ. 43 ΚΦΔ, η οποία μέχρι την μηχανογραφική υποστήριξή της στο TaxisNet, υλοποιείται στις Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικά Κέντρα / Ε.Μ.ΕΙΣ. κατά περίπτωση. Β) Μη καταβολή οφειλής – Απώλεια ρύθμισης Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης των οφειλών από την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή απώλειας της ως άνω ρύθμισης του άρθ. 43 του Κ.Φ.Δ., ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος προσδιορισμός ή εκδίδεται πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού, δυνάμει των οποίων επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.4446/2016. Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών ετών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής, ή, σε περίπτωση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης. Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α) Υποβολή δηλώσεων Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4446/2016, στη ρύθμιση για υποβολή των δηλώσεων με βάση τις υπόψη διατάξεις υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.09.2016. Με την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον η βεβαίωση αυτή γίνεται, είτε με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) είτε του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους (ή της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους κατά περίπτωση), το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται. Για την καλύτερη κατανόηση των αναφερομένων ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010: Εισόδημα από μισθούς (κωδ 301 Ε1) =18.000 ευρώ Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (κωδ 501 Ε1) =2.000 ευρώ Συνολικό εισόδημα 20.000 ευρώ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αφορολόγητο 12.000 ευρώ 8000*25%=2.000 ευρώ Άρα φόρος κλίμακας 2.000 ευρώ Εκπρόθεσμο φόρου 2.000*78*1%=1.560 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 3.560 ευρώ   ΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣ Η ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017                             2.000 1.560 2.000*8 %=160 2.000*10% =200 3.560 2.160 2.200 Όφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.400 ευρώ ή 1.360 ευρώ 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010: Εισόδημα από μισθούς, κωδ.301=18.000 ευρώ Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, (κωδ.501) =5.000 ευρώ Συνολικό εισόδημα 23.000 ευρώ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αφορολόγητο 12.000 ευρώ 11.000*25%=2.750 ευρώ Άρα φόρος κλίμακας 2.750 Εκπρόθεσμο φόρου 2.750*78*1%=2.145 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 4.895 ευρώ   ΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣ Η ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 31.3.2017 ΜΕΧΡΙ 31.5.2017                             2.750 2.145 2.750*8 %=220 2.750*10% =275 4.895 2.970 3.025 Όφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.925 ευρώ ή 1.870 ευρώ Β) Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα Ειδικά, για τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Το εισόδημα από μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις του ν.2238/1994 για τα εισοδήματα που είχαν αποκτηθεί έως και 31/12/2013, είτε με τις διατάξεις του ν.4172/2013 για τα εισοδήματα από 1/1/2014 έως και 31-12-2015, το οποίο προκύπτει από βραχυχρόνιες μισθώσεις (από πλατφόρμες τύπου airbnb κτλ.), είτε από μακροχρόνιες μισθώσεις, δύναται να δηλωθεί με αρχική ή τροποποιητική κατά περίπτωση δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο έτος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του εισοδήματος αυτού. 2. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από 1.1.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης ΓΓΔΕ, δύναται να υποβληθεί είτε ανά μίσθωση, είτε συγκεντρωτικά κατ’ έτος ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ΑΦΜ του μισθωτή-μισθωτών. ΙΙ. Φ ΠΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Α) ΦΠΑ 1. Οι υποκείμενοι στον φόρο έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, για αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή). Περαιτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης μπορούν να υποβληθούν και: α) δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή, β) ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, γ) έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους που αφορούν παραδόσεις ακινήτων. 2. Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του ως άνω νόμου. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 1. Υποβάλλεται την 28/02/2017 αρχική δήλωση ΦΠΑ που αφορά την φορολογική περίοδο 01/04/2012-30/06/2012 με χρεωστικό υπόλοιπο €1.000,00. Με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογίζονταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 8 % επί του κυρίου φόρου χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα διαμορφώνονταν σε €80,00 (1000Χ8%=80). 2. Υποβάλλεται την 31/05/2017 τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ που αφορά την φορολογική περίοδο 01/06/2008-30/06/2008 με χρεωστικό υπόλοιπο €1000,00. Με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογίζονταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 10% επί του κυρίου φόρου με αναπροσαρμογή αυτού 6% σύμφωνα με τον οικείο συντελεστή του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα διαμορφώνονταν σε €106,00 (1000Χ10%=100 και 100Χ6%=6). Β) Τέλη – ειδικές φορολογίες 1. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και το Τέλος Χαρτοσήμου καθώς και τις λοιπές ειδικές φορολογίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ΚΦΔ. Της ρύθμισης εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ΚΦΔ. 2. Ειδικά για τα Τέλη Χαρτοσήμου διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται τα τέλη που οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. Επομένως, η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΤΧ (εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτιση του εγγράφου), εφόσον βέβαια το σχετικό έγγραφο είχε καταρτιστεί και η προθεσμία για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής δήλωσης κατά τα ανωτέρω, έληγε έως 30.9.2016. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Υποβάλλεται την 28.3.2017, αρχική δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου η οποία αφορά δάνειο μεταξύ ιδιωτών καταρτισθέν την 1.8.2005, ποσού 10.000 ευρώ. Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 300 ευρώ, πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 60 ευρώ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιζόταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν. 4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογισθεί σε 8% επί του κύριου φόρου με περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού 15% σύμφωνα με τον οικείο συντελεστή του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Φορολογίες κατοχής ακίνητης περιουσίας 1. Στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57 – 61 του ν. 4446/2016 υπάγονται οι κατωτέρω φορολογίες: α. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α’), όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 1997 έως και 2007. β. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2008 και 2009. γ. Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2010 έως και 2013. Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων, Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α.Π. ή γίνεται άμεσος προσδιορισμός Ε.Τ.ΑΚ. ή Φ.Α.Π. κατά περίπτωση. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2005 έως 2009 χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση Ε.Τ.ΑΚ./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση) και ηλεκτρονικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2010 έως και 2013 (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση Φ.Α.Π./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση). Στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ, όταν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4446/2016. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλώσεις μηδενικές ή χρεωστικές), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. δ. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2014 έως και 2016. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2014 έως και 2016 (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση). Για τα έτη αυτά επιβάλλεται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 53 του ν. 4174/2013 τόκος. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλώσεις μηδενικές ή χρεωστικές), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, δεδομένου ότι αυτό, όπου απαιτείται, επιβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (σχετ. ΠΟΛ.1252/20.11.2015 εγκύκλιος). ε. Ο Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 15 έως και 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2003 έως και 2016. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΕΦΑ των ετών 2003 έως και 2009 δεν είναι υποχρεωτική (σχετική η ΠΟΛ 1041/2003). Για τα έτη 2003 έως και 2013, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4446/2016. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δήλωση Ε.Φ.Α. ετών 2014 έως και 2016 είναι χρεωστική, επιβάλλεται ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι μηδενικό δεν επιβάλλονται τα αυτοτελή πρόστιμα. Τονίζεται ότι από το έτος 2016 το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 για τη φορολογία αυτή είναι εκατό (100) ευρώ σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, ενώ για τα έτη 2014 και 2015 εφαρμόζονται οι περιπτώσεις β, γ, δ, κατά περίπτωση, της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει. Η υποβολή των δηλώσεων Ε9 αφορά τα έτη 2005 έως και 2016 καθώς και τις δηλώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του φορολογουμένου, οι οποίες έπρεπε να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 30.9.2016. Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης Ε9 ετών 2008 έως και 2013 νομικών προσώπων, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, δεδομένου ότι κατά τις χρήσεις αυτές, από τις εν λόγω δηλώσεις των νομικών πρόσωπων δεν προέκυπτε φόρος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την υποβολή δήλωσης Ε9 συντίθενται μηχανογραφικά δηλώσεις/πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Ε.Τ.ΑΚ., Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδενικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι χρεωστικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (έτη 2008 έως και 2013), αλλά επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (έτη 2014 έως και 2016). Η υπαγωγή στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων των ετών 2014 – 2016, στην πράξη δεν θα επιφέρει καμία ευεργετική συνέπεια παρά μόνο στις περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων, στις οποίες δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση χρεωστικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι από το νόμο τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής: • Για το έτος 2014: Από 30/12/2014 • Για το έτος 2015: Από 4/ 9 /2015 • Για το έτος 2016: Από 29/ 8 /2016 καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Β) Φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ρυθμίζεται και η υποβολή δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών) φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή, όχι όμως η υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου. 2. Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια, λόγω της έλλειψης μηχανογραφικής εφαρμογής, υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο για την παραλαβή των οικείων δηλώσεων Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (όπως η αρμοδιότητα έχει καθορισθεί με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά το άρθρο 4 του Κ.Φ.Δ.) και ακολουθεί η καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία μεταγραφής. Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών (πλην των χρηματικών δωρεών) και μεταβίβασης ακινήτων εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ενώ στην περίπτωση της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Η υποβολή της δήλωσης φόρου χρηματικών δωρεών και κερδών από τυχερά παίγνια συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. 3. Ειδικά, για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, των οποίων η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έληξε μέχρι και τις 31.12.2014, δεν υπολογίζονται ο τόκος και το πρόστιμο των άρθρων 53 και 54 του ν. 4174/2013, αλλά μειωμένος κατά τα ανωτέρω πρόσθετος φόρος και πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (σχετ. το άρθρο 72 παρ. 29 ΚΦΔ), δεδομένου ότι στις φορολογίες αυτές η εφαρμογή του Κ.Φ.Δ. άρχισε από 1.1.2015. Σε κάθε περίπτωση, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή διατάξεων του Κ.Φ.Δ. για τις ανωτέρω φορολογίες, εννοείται ότι ισχύουν από 1.1.2015. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 1) Φορολογούμενος ζήτησε την 11.3.2011 (ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου) απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας, δηλώνοντας ότι προτίθεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός δύο ετών από την αγορά (αρ. 1 παρ. 3 και 7 ν. 1078/1980). Παρολ’ αυτά δεν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη συμπλήρωση της διετίας όπως είχε υποχρέωση, δηλαδή έως 12.9.2013. Εφόσον ο φορολογούμενος, χωρίς να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποβάλει δήλωση έως 31.3.2017, εκτός από τον κύριο φόρο, θα του επιβληθεί και πρόσθετος φόρος 8%, ενώ εάν υποβάλει τη σχετική δήλωση έως 31/5/2017 θα του επιβληθεί πρόσθετος φόρος 10%, γιατί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έληξε εντός του έτους 2013. 2) Το έτος 2013 εκδόθηκε εντολή για προσαύξηση περιουσίας φυσικού προσώπου χρήσεων 2007-2013. Από τον έλεγχο και το άνοιγμα λογαριασμών του ελεγχόμενου, διαπιστώθηκε ότι το 2007 από πώληση ακινήτου εισέπραξε ποσό μεγαλύτερο από το δηλωθέν τίμημα στο συμβόλαιο της μεταβίβασης. Στον φορολογούμενο έχει κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου την 25/11/2016. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος δύναται να υπαχθεί στις οικείες διατάξεις του ν. 4446/2016 έως 23/1/2017 για τα φορολογικά αντικείμενα στα οποία αναφέρεται η εντολή ελέγχου. Ειδικότερα για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, ο φορολογούμενος μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4446/2016 και να δηλώσει το επιπλέον καταβληθέν τίμημα με την υποβολή σε κάθε περίπτωση κοινής δήλωσης (αγοραστή και πωλητή), ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, με την εφαρμογή βέβαια των ανάλογων διατάξεων του ν.4446/2016 (ως προς τις προθεσμίες, τα ποσοστά των πρόσθετων κ.λπ.). Σημειώνεται ότι ο επιπλέον φ.μ.α. υπολογίζεται με τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, δηλαδή κατά το χρόνο σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου. (Αντίθετα, αν η υποβολή της κοινής δήλωσης γίνει ενόψει της σύνταξης διορθωτικού συμβολαίου ως προς το τίμημα, ο επιπλέον φ.μ.α. για τη διαφορά του τιμήματος θα υπολογισθεί με τον ισχύοντα κατά το χρόνο σύνταξης του διορθωτικού συμβολαίου συντελεστή). ΙV. ΚΒΣ/ΚΦΑΣ/ΕΛΠ Η ρύθμιση αυτή, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, που η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξαρτήτως των ημερολογιακών ετών που αυτές αφορούν. Ειδικότερα, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, των οποίων η προθεσμία για την υποβολή και των τεσσάρων τριμήνων, που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2015, έληγε την 30/09/2016, ανεξάρτητα από τις παρατάσεις που δόθηκαν μεταγενέστερα. Καταλαμβάνει επίσης και τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), οι οποίες αφορούν ενάρξεις, μεταβολές, παύσεις κ.λπ. των Φ.Η.Μ., που η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξαρτήτως των περιόδων, που αυτές έπρεπε να έχουν υποβληθεί. V. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης, και διακοπής εργασιών καθώς και οι δηλώσεις περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1283/30.12.2013, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής αυτών έληγε μέχρι την 30.9.2016. VΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εξής περιπτώσεις δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα: 1. Τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης.1.12 και μέχρι 31.12.2013. 2. Την κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για χρήσεις 2008 έως και 2011. VΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Στις διατάξεις της ρύθμισης των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31.05.2017, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 60 του νόμου αυτού. 2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 προβλέπεται η παροχή κινήτρων προς τους φορολογούμενους προκειμένου αυτοί να δηλώνουν με αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και να αποκαλύπτουν οικειοθελώς τυχόν διαπραχθείσες παραβάσεις και παρατυπίες αναφορικά με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. 3. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται πλήρως φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α’ 129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997. 4. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται μερικώς φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, τα πρόστιμα των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α’ 129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 προσαρμόζονται αναλόγως. Ευνόητο είναι ότι για την φορολογητέα ύλη που δεν αποκαθίσταται με τις ανωτέρω δηλώσεις, αυτή θα λαμβάνεται υπόψη κατά την σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να εκδίδονται οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων. 3. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 (12-12-2016) στη Βουλή έχουν κοινοποιηθεί πράξεις επιβολής προστίμων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α’ 129), δύναται να υποβληθούν δηλώσεις στις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές (φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ), εφόσον μέχρι την 12-12-2016 δεν έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πράξεις επιβολής προστίμων δεν τροποποιούνται. 4. Η υποβολή δηλώσεων στο πλαίσιο του παρόντος νόμου είναι δυνατή και στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτό το Συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ν. 3888/2010. 5. Επιτρέπεται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016 και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες αρχικές έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (με στρογγυλοποίηση) * Ειδικότερα για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια στις οποίες η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έληξε μέχρι τις 31-12-2014, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Oδηγίες της ΕΛ.ΑΣ για τα πλαστά συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου

Tα πολλαπλά κρούσμα με πλαστά η παραποιημένα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες περιοχές της χωρας έχουν κινητοποιήσει και την ΕΛ.ΑΣ η οποία δίνει μία σειρά οδηγίες προς τους πολίτες.

04352342
Αυτές οι οδηγίες βοηθούν τους πολίτες να είναι πιο προσεκτικοί στην ασφάλιση του αυτοκίνητου τους και στις συναλλαγές τους όταν κάνουν μία ασφάλεια αυτοκινήτου.

Δείτε με προσοχή τις οδηγίες αυτές:

– Να ζητάτε πάντοτε την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων.

– Να εξετάζουν οπτικά και με ιδιαίτερη προσοχή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τυχόν ενδείξεις παραποίησης.

– Σε περιπτώσεις αμφιβολιών να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx, όπου μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα του συμβολαίου, με την καταχώρηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος. Εναλλακτικά, να επικοινωνούν τηλεφωνικά απευθείας με τις ασφαλιστικές εταιρείες και να ζητούν την επαλήθευση της εγκυρότητας του συμβολαίου,

– Να απευθύνονται στις αστυνομικές Αρχές σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή διαπίστωσης της μη εγκυρότητας του ασφαλιστήριου συμβολαίου τους.

Πως δρουν οι επιτήδειοι

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να παραπλανήσουν τους υποψήφιους πελάτες και να τους προμηθεύσουν με πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια του οχήματος τους.
Συγκεκριμένα:

– Μέσω της ψηφιοποίησης ενός έγκυρου συμβολαίου, προχωρούν στην αντικατάσταση των αρχικών στοιχείων με άλλα (μετατροπή αριθμού κυκλοφορίας, στοιχείων ταυτότητας, περίοδο ασφάλισης κ.ά.).

– Εκτυπώνουν το επεξεργασμένο συμβόλαιο και εισπράττουν τα χρήματα από τον ανυποψίαστο πελάτη, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να παραδίδουν αποδείξεις είσπραξης χρημάτων.

– Σε περιπτώσεις εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, προσπαθούν να αποτρέψουν την αστυνομική συνδρομή και προτρέπουν τους πελάτες τους, να προχωρήσουν σε ιδιωτική διευθέτηση της προκληθείσας ζημίας.

Αποτέλεσμα αυτής της παραβατικής δραστηριότητας είναι οι ανυποψίαστοι πολίτες αφενός μεν να ζημιώνονται οικονομικά, αφετέρου δε να κινδυνεύουν με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που σχετίζονται με την χρήση πλαστού ασφαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος τους.

 

Χρήσιμες συμβουλές για συναλλαγές σας με γυμναστήρια – κέντρα αισθητικής

Δείτε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις συναλλαγές σας με γυμναστήρια-κέντρα αισθητικής με την μορφή ερωτήσεων -απαντήσεων.

gym

Αγόρασα μια συνδρομή για να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματικά το χρόνο για κάτι τέτοιο κα μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με την υποβολή σχετικού εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης στην εταιρεία. Αν η υποβολή της καταγγελίας γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ποσού της σύμβασης, πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στις ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες.

Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/2007).

Αγόρασα μια συνδρομή για συνεδρίες σε ινστιτούτο αδυνατίσματος. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο κα μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με την υποβολή σχετικού εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης στην εταιρεία. Αν η υποβολή της καταγγελίας γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ποσού της σύμβασης, πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στις ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες.

Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/2007).

Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1204/2016, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του ν. 4446/2016, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α’ εδ. της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Συνεπώς, από την παραπάνω ημερομηνία, κατά την έκδοση των πράξεων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, με την επισήμανση των διατάξεων του δ’ εδαφίου του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., αναφορικά με το δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για κλήση του υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής.

Τέλος, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου διοικητικού φακέλου στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, θα γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
————-

ΠΟΛ.1204/2016 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του Μέρους Δεύτερου του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α722-12-2016), αναφορικά με τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, για ενημέρωσή σας και ορθή εφαρμογή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται πλέον ρητά ότι η εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016, προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, με το οποίο ορίζεται ότι δεν ισχύει η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για τις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, με το άρθρο 32 του ν. 4446/2016 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου του ανωτέρω νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α’ εδ. της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Συνεπώς, από την παραπάνω ημερομηνία, κατά την έκδοση των πράξεων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, με την επισήμανση των διατάξεων του δ’ εδαφίου του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 54/Β’/16.1.2014), όπως αυτή ισχύει μετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 239/Β’/17.2.2015), αναφορικά με το δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για κλήση του υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής. Τέλος, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου διοικητικού φακέλου στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, θα γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven

Βασικές Στρατολογικές πληροφορίες για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

stratiotis_aftodioikisi

Βασική αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα, είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής περιφέρειας, είτε προκειμένου να λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν την μειωμένη θητεία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3421/2005 «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Με το νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006, επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις σχετικές διατάξεις, όσο και με τη διάρκεια της θητείας τους.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι πληρούν μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

Α. Όσοι έχουν γεννηθεί και κατοικούν από την γέννησή τους μέχρι σήμερα στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

• Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, απόφαση δικαστικής αρχής που ορίζει ποιος εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υπόχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Β. Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες, για έντεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

•  Αίτηση προς την Προξενική Αρχή
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, απόφαση δικαστικής αρχής που ορίζει ποιος εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υποχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Γ. Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες, για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

• Αίτηση προς την Προξενική Αρχή
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή βιοποριστική εγκατάσταση στο εξωτερικό (εργασία από την οποία καλύπτονται πλήρως τα έξοδα διαβίωσης).

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υποχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, ΔΕΝ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της εντεκαετίας ή της επταετίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Οι ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό μπορούν να υπηρετήσουν 3μηνη θητεία. Αυτοί που εγκαταστάθηκαν μετά τη γέννησή τους και έχουν 11ετή κατοικία στο εξωτερικό, καθώς και οι έχοντες βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία για 7 έτη στο εξωτερικό, μπορούν να υπηρετήσουν 6μηνη θητεία και, εφόσον το επιθυμούν, τμηματικά (δύο τουλάχιστον μηνών κάθε φορά).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αποτελεί προσωπική ευθύνη και υποχρέωση του στρατεύσιμου να κινήσει έγκαιρα τη διαδικασία (η οποία, ας σημειωθεί, είναι χρονοβόρα) της πραγματοποίησης στράτευσης μέσα στο εξάμηνο που έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην Ελλάδα. Διαφορετικά, εάν υπερβεί το εξάμηνο και συνεχίσει να παραμένει στην Ελλάδα, στερείται αυτόματα της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου του εξωτερικού και είναι υποχρεωμένος να κάνει ολόκληρη θητεία, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί ανυπότακτος.

Απώλεια της ιδιότητας μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας ή οικοσκευής, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Με απέλαση στην Ελλάδα
2. Με υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους
3. Για όσους παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές, απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους μετά την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών, ή μετά τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου (28ου) έτους ηλικίας, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραμονής τους στην Ελλάδα για σπουδές, συνιστάται στους υπόχρεους να ενημερώνουν σχετικά απευθείας τα στρατολογικά τους γραφεία.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

Επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων στους ανυπότακτους εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η κήρυξη υπόχρεου σε στράτευση ως ανυπότακτου εξωτερικού πραγματοποιείται κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικών σχετικά με τον τόπο κατοικίας του στην Προξενική Αρχή και αποστολή βεβαίωσης κατοικίας στο εξωτερικό στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Ανυποταξίας στο όνομα του υπόχρεου.

Παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης παραμονής στην Ελλάδα των ανυπότακτων εξωτερικού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα, όπως πόλεμοι, θεομηνίες κλπ.

Είναι δυνατό να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών.

mfa.gr

3η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της 3ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικηγόρου που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), διοργανώνει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 19:00’, στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ, συζήτηση με θέμα:

«Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο»

Βασίλης Αλεξανδρής

Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, π. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Παναγιώτης Περάκης

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη,

που θα συντονίσει τη συζήτηση

Σύντομες παρεμβάσεις θα κάνουν οι:

Ανθίππη Ζαννάρα, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, Δημήτρης Τσαραπατσάνης, Δικηγόρος Αθηνών και Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Σέφιλντ, για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία, Χρυσούλα Αρχοντάκη, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Ρεθύμνου και Μαδρίτης, για το δικαίωμα των προσφύγων για πρόσβαση σε δικηγόρο.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θ΄απευθύνει χαιρετισμό

ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής

Μετά τη συζήτηση θ΄ ακολουθήσει δεξίωση.

Προσκαλείσθε να συμμετάσχετε.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                Βασίλης Ε. Αλεξανδρής                                     Χριστίνα Τσαγκλή

Residence permit in Greece

diavatirio

If someone is a third-country national who holds or intends to acquire property in Greece either as an individual or as shareholder / owner shares in a legal person or having concluded a lease to a tourist property has the potential to become a five-year residence permit if the value of the property , indicated in the purchase contract or lease notarized document if it is a ten-year lease of hotel accommodation or tourist furnished residences to complex tourist accommodation, at least 250,000 euros.The procedure to be followed, or has already purchased the land, whether it intends to take on the market, or has entered into lease accommodation is as follows:

a) Addressed to the Greek consular authority of your place of residence and request a type visa (D or C).

For the issue of a visa must provide:

•Passport

• Copy of criminal record from the country of origin

• Travel insurance

• Evidence of the property market data (copy property or real estate purchase contract worth € 250,000 or more), or other document proving the financial ability and the applicant’s intention to buy the property (award contract lawyer or real estate agent), in the case not the purchase is complete.

• Proof of transcription from the land register or

• Copy of lease in which exists a reference for granting relevant operational signal from the EOT and proof transcription of the relevant land registry in which transcribed the relevant rental agreement, if concluded ten-year lease of tourist accommodation.

• A copy of the legal person statute which identifies that the third country national holds all of the shares or of the shares, if the property is acquired through a legal person.

b) Where to obtain the visa you can enter in Greece and or seek immediate residence permit if the property purchasing process or can take the steps required for the completion of the investment has been completed.

In any case, the procedures should be completed before the expiry of the visa validity, since the request for authorization must be necessarily submitted before the expiry of the visa.

The application is submitted to the one-stop service of the competent Directorate of the Decentralized Administration of the applicant’s place of residence.

The submission of applications for the initial residence permit, additional documents and the receipt of a residence permit or a negative decision or other documents from the relevant folder can be done either by physical presence of a third-country national or by proxy.

Along with the application for a residence permit, you present the following general documents:

• Three (3) recent color photographs.

• A certified copy of a valid passport or travel document recognized by our country with the predicted valid entry visa

• Fee amount of five hundred (500) euro,

the following specific, per class documentation:

Owners when ownership and possession, in whole or undivided, real estate in Greece:

• Purchase Contract on which indicated that “the property purchase contract, may not be conditional and unconditional, total consideration amounts to ……… which was paid by crossed bank check or by bank transaction” and .apodeiktiko transcription contract from the land register or

• Notary Certificate (if at the purchase of the property was paid less than two hundred fifty thousand euro but the current assessed value of the property exceeds or is equal to that amount), which should read: “From control No . …… property purchase contract that paid the price of the value of the property in full and the contract, there is MORE conditional, unconditional and deadlines and the objective value of the property as it stands today, is in the amount of ……. “

• Proof of transcription from the land register.

• Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

Τhird country nationals, who are, real estate in Greece through a legal person whose shares or shares, belonging to them entirely:

• Purchase Contract on which indicated that “the property purchase contract, may not be conditional and unconditional, total consideration amounts to ……… which was paid by crossed bank check or by bank transaction” and .apodeiktiko transcription contract from the land register or

• Notary Certificate (if at the purchase of the property was paid less than two hundred and fifty (250,000) thousand euros but the current assessed value of the property exceeds or is equal to this amount, which should be indicated, “The audit of No. …… property purchase contract that paid the price of the value of the property in full and the contract, there is MORE conditional, unconditional and deadlines and the objective value of the property as it stands today, is in the amount of ……. “

• Proof of transcription from the land register.

• A copy of the statutes of the legal person where it appears that the third country national holds all of the shares or stock.

• Acknowledgement that insurance organization to cover hospitalization and healthcare costs.

Citizens of third countries that have concluded at least ten-year lease of hotel accommodation or tourist furnished residences in tourist accommodation complex of Article 8 para. 2 of Law. 4002/2011:

• Copy of notary hotel accommodation lease document or tourist furnished residences to complex tourist accommodation from which to demonstrate the single payment of 250,000 euros and in which exists a reference for granting relevant operational signal from the EOT.

• Proof of transcription of the relevant land registry in which transcribed the relevant rental agreement. • Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

Family members:

• Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

• A recent certificate of family status of foreign authorities, to show kinship.

As family members are entitled to enter and stay means:

a. spouses, if they have completed 18 years of age and those less than 21 years old unmarried, common children, including those that have been adopted.

b. The other, under 21, unmarried children of the sponsor or the other spouse, including adopted children, if one has been assigned the exercise of parental responsibility.

The residence permit holders have access to health and public education, by analogy with the Greeks.

Moreover, the applicant is entitled to a residence permit, regardless if it has one or more properties, equal or greater than EUR 250,000 value.

Ρesidence permit shall be entitled to also apply for people who have entered the country on a tourist visa eisosou to make a property.

Those who already reside in the country as financially independent, have the opportunity if they qualify entry to Article 20b of Law 4251/2014 to modify their residence permit every five years, the property ownership.

However, the residence permit does not allow any form of employment in Greece. The concept of time is not the economic activity is included in the capacity of shareholder, member of the BoD or the CEO as well as the current legal framework does not provide possibility to the holders of this residence status to be granted Greek citizenship.

Concerning free movement of the holder of the single Schengen area, given the principle of equivalence between residence permits and long-stay visas,, any third country national, holding a long-term visa holder, issued by a Member State and having validity period up to one year, it may travel to other Member States for three months in any half year, under the same conditions which apply for a residence permit holder, and there is the multiple entries.

(The use by you of any such or similar incorporeal property is at your own risk. If you need specific advice (for example, medical, legal, financial, or risk management) please appeal to a professional properly licensed or knowledgeable in that area.)

Εφόσον κάποιος είναι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχει ή προτίθεται να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πενταετή άδεια διαμονής εφόσον η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, εάν πρόκειται για δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει, είτε έχει ήδη αγοράσει το ακίνητο, είτε προτίθεται να προβεί στην αγορά του, είτε έχει συνάψει μίσθωση σε τουριστικό κατάλυμα, είναι η ακόλουθη:

α) Απευθύνεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας και ζητά χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου (D ή C).
Για την έκδοση της θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσει:
•Διαβατήριο
•Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης
•Ταξιδιωτική ασφάλιση
•Αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του ακινήτου (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον) ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο), στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.
•Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
•Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, εάν έχει συναφθεί δεκαετής μίσθωση τουριστικού καταλύματος.
•Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών, εάν το ακίνητο έχει αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου.


β) Εφόσον εφοδιαστείτε με την θεώρηση εισόδου μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να ζητήσετε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου, καθόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου.

Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, προσκομίζετε τα εξής γενικά δικαιολογητικά:

Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου
Παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ,

και τα ακόλουθα ειδικά, ανά κατηγορία δικαιολογητικά:

Ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα:

Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού), στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»
Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου:

Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και .αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»
Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών. 
Βεβαίωση ότι ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011:

Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο. •Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μέλη οικογένειας:

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Ως μέλη οικογένειας που δικαιούνται εισόδου και διαμονής νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 21 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
β. Τα λοιπά, κάτω των 21 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στην υγεία και στη δημόσια παιδεία, κατ’ αναλογία με τους Έλληνες.

Επιπλέον, ο αιτών δικαιούται άδειας διαμονής, ανεξαρτήτως εάν κατέχει ένα ή περισσότερα ακίνητα, ίσης ή μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ αξίας.

Άδεια διαμονής δικαιούνται να αιτηθούν επίσης άτομα που έχουν εισέλθει στη χώρα με τουριστική θεώρηση εισόσου προκειμένου να προβούν σε αγορά ακινήτου.

Όσοι διαμένουν ήδη στη χώρα ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, έχουν τη δυνατότητα εφόσον πλήρουν τις προυποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014 να μεταβάλλουν την άδεια παραμονής τους σε πενταετή , λόγω κατοχής ακινήτου.

Ωστόσο,η άδεια διαμονής δεν επιτρέπει καμία μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως επίσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρέχεται δυνατότητα, στους κατόχους του συγκεκριμένου καθεστώτος διαμονής, να τους χορηγηθεί ελληνική ιθαγένεια.
Όσον αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας,, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

(Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, ή διαχείριση κινδύνου) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στη συγκεκριμένη την περιοχή.)

Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ 2016

Το ΕΚΑΣ χαρακτηρίζεται ως ειδικό προνοιακό επίδομα, η δαπάνη για την καταβολή του οποίου βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δικαιούχα πρόσωπα
Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται, εφόσον, επιπρόσθετα, πληρούνται οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που ακολουθούν:
α) Σε όσους λαμβάνουν ήδη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016 σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος.
β) Σε όσους δικαιούνται σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους ανωτέρω οργανισμούς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας, σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης, αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ήτοι μέχρι και 12/5/2016. Επομένως, όσοι καταστούν συνταξιούχοι των ανωτέρω φορέων κύριας ασφάλισης από την 13/5/2016 και εφεξής, δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ, ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια της παραγράφου Β του παρόντος.
Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ για το έτος 2016
Για να δικαιωθούν το ΕΚΑΣ έτους 2016 τα πρόσωπα της παραγράφου Α, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη, λόγω θανάτου του γονέα τους. Στην περίπτωση που κάποιος ο οποίος υπάγεται στα δικαιούχα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου Α του παρόντος, συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας 65ο εντός του 2016, δικαιούται το ΕΚΑΣ 2016 και αυτό καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ.
Προκειμένου να προσδιορισθεί το εισόδημα αυτό, δεν λαμβάνονται υπόψη:
– Τα ποσά που αντιστοιχούν σε σύνταξη θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και θυμάτων τρομοκρατίας. Στο σημείο αυτό και για την αποφυγή παρερμηνειών, σημειώνεται ότι ως προς τα θύματα πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, σχετική αναλυτική ερμηνεία έχει δοθεί με το έγγραφο του υπουργείου Φ80000/126/24.6.2015.
– Τα ποσά που αντιστοιχούν στα προνοιακά επιδόματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αντίθετα, συνυπολογίζονται στο κριτήριο αυτό το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από συντάξεις και μισθούς αλλοδαπής προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου.
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ. Τα ποσά που ορίζονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ, αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, (ήτοι, σύνταξη μηνός Μαΐου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων, να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι για την εξέταση του κριτηρίου αυτού ο κρίσιμος μήνας (Μάιος 2016) πρέπει να είναι μήνας πλήρους συνταξιοδότησης. Τα καταβληθέντα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ποσά ΕΚΑΣ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων.
στ) Ειδικά όσον αφορά στους αλλοδαπούς-πολίτες τρίτων χωρών-δικαιούχους του ΕΚΑΣ, εκτός από τον όρο της μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και με σκοπό τη διασφάλιση χορήγησής του σε νόμιμα διαμένοντες, απαιτείται πλέον ρητώς η διαμονή τους στη χώρα να είναι και νόμιμη.
Ποσά ΕΚΑΣ για το έτος 2016
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα ποσά ΕΚΑΣ που θα καταβάλλονται ανά εισόδημα ως εξής:
Ποσό εισοδήματος         Ποσό ΕΚΑΣ
  • Έως 7.216                                                                         230
  • Από 7.216,01 έως 7.518                                                 172,5
  • Από 7.518,01 έως 7.720                                                   115
  • Από 7.720,01 έως 7.972                                                  57,5
Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται στους συνταξιούχους, λόγω γήρατος και αναπηρίας, που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Αντίθετα, το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 των προαναφερόμενων ποσών για τους συνταξιούχους:
α) Λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, δηλαδή είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί σε όριο ηλικίας μικρότερο του αντίστοιχου πλήρους ή με ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο εκείνου που κατά περίπτωση και ασφαλιστικό φορέα προβλέπεται για χορήγηση πλήρους σύνταξης.
β) Που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα. Ειδικά, για τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης β), η τυχόν μη καταβληθείσα πριν από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης διαφορά του 1/3 του ποσού ΕΚΑΣ, δεν χορηγείται.
Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων, λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας τους (αυξητική ή μειωτική) εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ποσό αυτού. Ενδεικτικό παράδειγμα: Συνταξιούχος αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ετών 66 με ποσοστό 80%-δικαιούχος ΕΚΑΣ 2016-επανακρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ τον Σεπτέμβριο 2016 με ποσοστό αναπηρίας 70%. Ο συνταξιούχος αυτός θα συνεχίσει να λαμβάνει πλήρες ποσό ΕΚΑΣ για όλο το 2016 και η μείωση κατά 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα επέλθει το 2017, εφόσον, βέβαια, δικαιούται, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, το ΕΚΑΣ του 2017.
Στις περιπτώσεις προσώπων που είναι συνδικαιούχοι σύνταξης, λόγω θανάτου, τα ποσά του ΕΚΑΣ επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα τους, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.
Όσον αφορά στις περιπτώσεις των συνταξιούχων, που, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χορήγηση του ΕΚΑΣ στο μέχρι 31/12/2015 χρονικό διάστημα, δεν άσκησαν το δικαίωμά τους αυτό ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου ν. 4387/2016, τόσο για τις ηλικιακές προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος όσο και ως προς το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων.
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας και εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων του αρ. 38 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει (παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου).
http://kepea.gr/