Βασικές Στρατολογικές πληροφορίες για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

stratiotis_aftodioikisi

Βασική αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα, είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής περιφέρειας, είτε προκειμένου να λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν την μειωμένη θητεία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3421/2005 «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Με το νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006, επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις σχετικές διατάξεις, όσο και με τη διάρκεια της θητείας τους.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι πληρούν μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

Α. Όσοι έχουν γεννηθεί και κατοικούν από την γέννησή τους μέχρι σήμερα στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

• Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, απόφαση δικαστικής αρχής που ορίζει ποιος εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υπόχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Β. Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες, για έντεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

•  Αίτηση προς την Προξενική Αρχή
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, απόφαση δικαστικής αρχής που ορίζει ποιος εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υποχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Γ. Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες, για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

• Αίτηση προς την Προξενική Αρχή
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή βιοποριστική εγκατάσταση στο εξωτερικό (εργασία από την οποία καλύπτονται πλήρως τα έξοδα διαβίωσης).

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υποχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, ΔΕΝ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της εντεκαετίας ή της επταετίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Οι ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό μπορούν να υπηρετήσουν 3μηνη θητεία. Αυτοί που εγκαταστάθηκαν μετά τη γέννησή τους και έχουν 11ετή κατοικία στο εξωτερικό, καθώς και οι έχοντες βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία για 7 έτη στο εξωτερικό, μπορούν να υπηρετήσουν 6μηνη θητεία και, εφόσον το επιθυμούν, τμηματικά (δύο τουλάχιστον μηνών κάθε φορά).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αποτελεί προσωπική ευθύνη και υποχρέωση του στρατεύσιμου να κινήσει έγκαιρα τη διαδικασία (η οποία, ας σημειωθεί, είναι χρονοβόρα) της πραγματοποίησης στράτευσης μέσα στο εξάμηνο που έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην Ελλάδα. Διαφορετικά, εάν υπερβεί το εξάμηνο και συνεχίσει να παραμένει στην Ελλάδα, στερείται αυτόματα της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου του εξωτερικού και είναι υποχρεωμένος να κάνει ολόκληρη θητεία, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί ανυπότακτος.

Απώλεια της ιδιότητας μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας ή οικοσκευής, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Με απέλαση στην Ελλάδα
2. Με υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους
3. Για όσους παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές, απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους μετά την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών, ή μετά τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου (28ου) έτους ηλικίας, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραμονής τους στην Ελλάδα για σπουδές, συνιστάται στους υπόχρεους να ενημερώνουν σχετικά απευθείας τα στρατολογικά τους γραφεία.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

Επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων στους ανυπότακτους εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η κήρυξη υπόχρεου σε στράτευση ως ανυπότακτου εξωτερικού πραγματοποιείται κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικών σχετικά με τον τόπο κατοικίας του στην Προξενική Αρχή και αποστολή βεβαίωσης κατοικίας στο εξωτερικό στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Ανυποταξίας στο όνομα του υπόχρεου.

Παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης παραμονής στην Ελλάδα των ανυπότακτων εξωτερικού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα, όπως πόλεμοι, θεομηνίες κλπ.

Είναι δυνατό να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών.

mfa.gr