Υποβολή ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1204/2016, με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του ν. 4446/2016, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α’ εδ. της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Συνεπώς, από την παραπάνω ημερομηνία, κατά την έκδοση των πράξεων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, με την επισήμανση των διατάξεων του δ’ εδαφίου του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., αναφορικά με το δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για κλήση του υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής.

Τέλος, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου διοικητικού φακέλου στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, θα γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
————-

ΠΟΛ.1204/2016 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 32 του Μέρους Δεύτερου του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α722-12-2016), αναφορικά με τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, για ενημέρωσή σας και ορθή εφαρμογή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται πλέον ρητά ότι η εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ανήκει στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4446/2016, προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, με το οποίο ορίζεται ότι δεν ισχύει η υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής για τις περιπτώσεις των διαφορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, με το άρθρο 32 του ν. 4446/2016 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου του ανωτέρω νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α’ εδ. της περ. δ’ της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Συνεπώς, από την παραπάνω ημερομηνία, κατά την έκδοση των πράξεων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, με την επισήμανση των διατάξεων του δ’ εδαφίου του άρθρου 4 της αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 54/Β’/16.1.2014), όπως αυτή ισχύει μετά την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 239/Β’/17.2.2015), αναφορικά με το δικαίωμα επιγενόμενης ακρόασης κατ’ εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2690/1999. Σημειώνεται ότι, η προθεσμία για κλήση του υπόχρεου προς ακρόαση στις περιπτώσεις αυτές δεν επηρεάζει την προθεσμία άσκησης προσφυγής. Τέλος, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν θα καθίσταται διάδικος στις περιπτώσεις αυτές, η αποστολή των απόψεων της διοίκησης και του οικείου διοικητικού φακέλου στη γραμματεία του δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, θα γίνεται από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven

Βασικές Στρατολογικές πληροφορίες για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

stratiotis_aftodioikisi

Βασική αρμοδιότητα των Ελληνικών Προξενικών Αρχών ως προς τα στρατολογικά ζητήματα, είναι η πιστοποίηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού των αρρένων Ελλήνων πολιτών που κατοικούν εντός της προξενικής περιφέρειας, είτε προκειμένου να λάβουν αναβολή στράτευσης αορίστου χρόνου, είτε προκειμένου να υπηρετήσουν την μειωμένη θητεία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3421/2005 «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Με το νόμο 3421/2005, που άρχισε να εφαρμόζεται από την 1.1.2006, επήλθαν, μεταξύ άλλων, μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όσον αφορά στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, τόσο αναφορικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στις σχετικές διατάξεις, όσο και με τη διάρκεια της θητείας τους.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου νόμου, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να χαρακτηρισθούν όσοι πληρούν μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις και έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού που εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του), μετά την 1η Ιανουαρίου που ο υπόχρεος προς στράτευση διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του (έτος γέννησης +18).

Α. Όσοι έχουν γεννηθεί και κατοικούν από την γέννησή τους μέχρι σήμερα στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

• Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, απόφαση δικαστικής αρχής που ορίζει ποιος εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υπόχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Β. Όσοι έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες, για έντεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

•  Αίτηση προς την Προξενική Αρχή
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που ο ενδιαφερόμενος ήταν ανήλικος, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι και οι δύο γονείς του ή ο γονέας που ασκούσε τη γονική μέριμνα κατοικούσε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται απαραίτητα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στους γονείς π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, κίνηση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων, απόφαση δικαστικής αρχής που ορίζει ποιος εκ των δύο γονέων έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υποχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Γ. Όσοι έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό, σε μία ή περισσότερες χώρες, για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιoλoγητικών (ενδεικτικός κατάλογος):

• Αίτηση προς την Προξενική Αρχή
• Διαβατήριο ή Αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγραφής του υπόχρεου σε Δημοτολόγιο, στην οποία εμφαίνεται η εγγραφή του σε Μητρώα Αρρένων
• Στρατολογικά έγγραφα που αφορούν τον υπόχρεο (π.χ. σημείωμα κατάταξης, αναβολή λόγω σπουδών κλπ)
• Συμβόλαια εργασίας, βεβαιώσεις εργοδοτών, μισθοδοτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, στοιχεία κατοικίας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν συνεχή βιοποριστική εγκατάσταση στο εξωτερικό (εργασία από την οποία καλύπτονται πλήρως τα έξοδα διαβίωσης).

Εάν οι ενδιαφερόμενοι διέμειναν και σε χώρες πλην της Γαλλίας, οφείλουν να προσκομίσουν, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, πιστοποιητικά των αρμοδίων κατά τόπο Ελληνικών Προξενικών Αρχών, ώστε η Προξενική Αρχή να προχωρήσει στη χορήγηση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για το σύνολο των ετών παραμονής στο εξωτερικό.

Αντιστρόφως, προκειμένου για την πιστοποίηση χρόνου παραμονής στη Γαλλία, η Προξενική Αρχή προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης, βάσει προσκομισθέντων δικαιολογικών από τον υπόχρεο, για χρήση άλλης Ελληνικής Προξενικής Αρχής στον τόπο που διαμένει πλέον ο υποχρεος, η οποία και θα προβεί στην έκδοση του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, ΔΕΝ υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της εντεκαετίας ή της επταετίας που τίθεται ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Οι ομογενείς που έχουν γεννηθεί και κατοικούν έκτοτε στο εξωτερικό μπορούν να υπηρετήσουν 3μηνη θητεία. Αυτοί που εγκαταστάθηκαν μετά τη γέννησή τους και έχουν 11ετή κατοικία στο εξωτερικό, καθώς και οι έχοντες βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία για 7 έτη στο εξωτερικό, μπορούν να υπηρετήσουν 6μηνη θητεία και, εφόσον το επιθυμούν, τμηματικά (δύο τουλάχιστον μηνών κάθε φορά).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αποτελεί προσωπική ευθύνη και υποχρέωση του στρατεύσιμου να κινήσει έγκαιρα τη διαδικασία (η οποία, ας σημειωθεί, είναι χρονοβόρα) της πραγματοποίησης στράτευσης μέσα στο εξάμηνο που έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην Ελλάδα. Διαφορετικά, εάν υπερβεί το εξάμηνο και συνεχίσει να παραμένει στην Ελλάδα, στερείται αυτόματα της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου του εξωτερικού και είναι υποχρεωμένος να κάνει ολόκληρη θητεία, χωρίς ωστόσο να θεωρηθεί ανυπότακτος.

Απώλεια της ιδιότητας μονίμου κατοίκου εξωτερικού

Απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας ή οικοσκευής, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Με απέλαση στην Ελλάδα
2. Με υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους
3. Για όσους παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές, απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού επέρχεται με την υπέρβαση έξι μηνών παραμονής στην Ελλάδα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους μετά την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών, ή μετά τη συμπλήρωση του εικοστού όγδοου (28ου) έτους ηλικίας, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραμονής τους στην Ελλάδα για σπουδές, συνιστάται στους υπόχρεους να ενημερώνουν σχετικά απευθείας τα στρατολογικά τους γραφεία.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25/Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

Επιτρέπεται η χορήγηση διαβατηρίων στους ανυπότακτους εξωτερικού. Σημειώνεται ότι η κήρυξη υπόχρεου σε στράτευση ως ανυπότακτου εξωτερικού πραγματοποιείται κατόπιν προσκόμισης αποδεικτικών σχετικά με τον τόπο κατοικίας του στην Προξενική Αρχή και αποστολή βεβαίωσης κατοικίας στο εξωτερικό στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, το οποίο στη συνέχεια θα προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού Ανυποταξίας στο όνομα του υπόχρεου.

Παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης παραμονής στην Ελλάδα των ανυπότακτων εξωτερικού, για χρονικό διάστημα 30 ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος. Η παραμονή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όταν στον τόπο που διαμένουν μόνιμα συμβαίνουν σοβαρά γεγονότα, όπως πόλεμοι, θεομηνίες κλπ.

Είναι δυνατό να χορηγείται άδεια εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα μέχρι 40 ημέρες σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων, μετά από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών.

mfa.gr

3η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικηγόρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της 3ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικηγόρου που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), διοργανώνει την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 19:00’, στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ, συζήτηση με θέμα:

«Η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο»

Βασίλης Αλεξανδρής

Πρόεδρος του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, π. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Παναγιώτης Περάκης

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη,

που θα συντονίσει τη συζήτηση

Σύντομες παρεμβάσεις θα κάνουν οι:

Ανθίππη Ζαννάρα, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, Δημήτρης Τσαραπατσάνης, Δικηγόρος Αθηνών και Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Σέφιλντ, για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία, Χρυσούλα Αρχοντάκη, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος Ρεθύμνου και Μαδρίτης, για το δικαίωμα των προσφύγων για πρόσβαση σε δικηγόρο.

Στην εκδήλωση θα παραστεί και θ΄απευθύνει χαιρετισμό

ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής

Μετά τη συζήτηση θ΄ ακολουθήσει δεξίωση.

Προσκαλείσθε να συμμετάσχετε.

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                Βασίλης Ε. Αλεξανδρής                                     Χριστίνα Τσαγκλή

Residence permit in Greece

diavatirio

If someone is a third-country national who holds or intends to acquire property in Greece either as an individual or as shareholder / owner shares in a legal person or having concluded a lease to a tourist property has the potential to become a five-year residence permit if the value of the property , indicated in the purchase contract or lease notarized document if it is a ten-year lease of hotel accommodation or tourist furnished residences to complex tourist accommodation, at least 250,000 euros.The procedure to be followed, or has already purchased the land, whether it intends to take on the market, or has entered into lease accommodation is as follows:

a) Addressed to the Greek consular authority of your place of residence and request a type visa (D or C).

For the issue of a visa must provide:

•Passport

• Copy of criminal record from the country of origin

• Travel insurance

• Evidence of the property market data (copy property or real estate purchase contract worth € 250,000 or more), or other document proving the financial ability and the applicant’s intention to buy the property (award contract lawyer or real estate agent), in the case not the purchase is complete.

• Proof of transcription from the land register or

• Copy of lease in which exists a reference for granting relevant operational signal from the EOT and proof transcription of the relevant land registry in which transcribed the relevant rental agreement, if concluded ten-year lease of tourist accommodation.

• A copy of the legal person statute which identifies that the third country national holds all of the shares or of the shares, if the property is acquired through a legal person.

b) Where to obtain the visa you can enter in Greece and or seek immediate residence permit if the property purchasing process or can take the steps required for the completion of the investment has been completed.

In any case, the procedures should be completed before the expiry of the visa validity, since the request for authorization must be necessarily submitted before the expiry of the visa.

The application is submitted to the one-stop service of the competent Directorate of the Decentralized Administration of the applicant’s place of residence.

The submission of applications for the initial residence permit, additional documents and the receipt of a residence permit or a negative decision or other documents from the relevant folder can be done either by physical presence of a third-country national or by proxy.

Along with the application for a residence permit, you present the following general documents:

• Three (3) recent color photographs.

• A certified copy of a valid passport or travel document recognized by our country with the predicted valid entry visa

• Fee amount of five hundred (500) euro,

the following specific, per class documentation:

Owners when ownership and possession, in whole or undivided, real estate in Greece:

• Purchase Contract on which indicated that “the property purchase contract, may not be conditional and unconditional, total consideration amounts to ……… which was paid by crossed bank check or by bank transaction” and .apodeiktiko transcription contract from the land register or

• Notary Certificate (if at the purchase of the property was paid less than two hundred fifty thousand euro but the current assessed value of the property exceeds or is equal to that amount), which should read: “From control No . …… property purchase contract that paid the price of the value of the property in full and the contract, there is MORE conditional, unconditional and deadlines and the objective value of the property as it stands today, is in the amount of ……. “

• Proof of transcription from the land register.

• Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

Τhird country nationals, who are, real estate in Greece through a legal person whose shares or shares, belonging to them entirely:

• Purchase Contract on which indicated that “the property purchase contract, may not be conditional and unconditional, total consideration amounts to ……… which was paid by crossed bank check or by bank transaction” and .apodeiktiko transcription contract from the land register or

• Notary Certificate (if at the purchase of the property was paid less than two hundred and fifty (250,000) thousand euros but the current assessed value of the property exceeds or is equal to this amount, which should be indicated, “The audit of No. …… property purchase contract that paid the price of the value of the property in full and the contract, there is MORE conditional, unconditional and deadlines and the objective value of the property as it stands today, is in the amount of ……. “

• Proof of transcription from the land register.

• A copy of the statutes of the legal person where it appears that the third country national holds all of the shares or stock.

• Acknowledgement that insurance organization to cover hospitalization and healthcare costs.

Citizens of third countries that have concluded at least ten-year lease of hotel accommodation or tourist furnished residences in tourist accommodation complex of Article 8 para. 2 of Law. 4002/2011:

• Copy of notary hotel accommodation lease document or tourist furnished residences to complex tourist accommodation from which to demonstrate the single payment of 250,000 euros and in which exists a reference for granting relevant operational signal from the EOT.

• Proof of transcription of the relevant land registry in which transcribed the relevant rental agreement. • Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

Family members:

• Certificate of insurance carrier to cover hospitalization and healthcare costs.

• A recent certificate of family status of foreign authorities, to show kinship.

As family members are entitled to enter and stay means:

a. spouses, if they have completed 18 years of age and those less than 21 years old unmarried, common children, including those that have been adopted.

b. The other, under 21, unmarried children of the sponsor or the other spouse, including adopted children, if one has been assigned the exercise of parental responsibility.

The residence permit holders have access to health and public education, by analogy with the Greeks.

Moreover, the applicant is entitled to a residence permit, regardless if it has one or more properties, equal or greater than EUR 250,000 value.

Ρesidence permit shall be entitled to also apply for people who have entered the country on a tourist visa eisosou to make a property.

Those who already reside in the country as financially independent, have the opportunity if they qualify entry to Article 20b of Law 4251/2014 to modify their residence permit every five years, the property ownership.

However, the residence permit does not allow any form of employment in Greece. The concept of time is not the economic activity is included in the capacity of shareholder, member of the BoD or the CEO as well as the current legal framework does not provide possibility to the holders of this residence status to be granted Greek citizenship.

Concerning free movement of the holder of the single Schengen area, given the principle of equivalence between residence permits and long-stay visas,, any third country national, holding a long-term visa holder, issued by a Member State and having validity period up to one year, it may travel to other Member States for three months in any half year, under the same conditions which apply for a residence permit holder, and there is the multiple entries.

(The use by you of any such or similar incorporeal property is at your own risk. If you need specific advice (for example, medical, legal, financial, or risk management) please appeal to a professional properly licensed or knowledgeable in that area.)

Εφόσον κάποιος είναι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχει ή προτίθεται να αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πενταετή άδεια διαμονής εφόσον η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, εάν πρόκειται για δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Η διαδικασία που θα ακολουθήσει, είτε έχει ήδη αγοράσει το ακίνητο, είτε προτίθεται να προβεί στην αγορά του, είτε έχει συνάψει μίσθωση σε τουριστικό κατάλυμα, είναι η ακόλουθη:

α) Απευθύνεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας και ζητά χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου (D ή C).
Για την έκδοση της θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσει:
•Διαβατήριο
•Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης
•Ταξιδιωτική ασφάλιση
•Αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του ακινήτου (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον) ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο), στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.
•Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
•Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, εάν έχει συναφθεί δεκαετής μίσθωση τουριστικού καταλύματος.
•Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών, εάν το ακίνητο έχει αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου.


β) Εφόσον εφοδιαστείτε με την θεώρηση εισόδου μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να ζητήσετε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου, καθόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου.

Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, προσκομίζετε τα εξής γενικά δικαιολογητικά:

Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου
Παράβολο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ,

και τα ακόλουθα ειδικά, ανά κατηγορία δικαιολογητικά:

Ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα:

Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού), στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται: «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»
Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου:

Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και .αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»
Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών. 
Βεβαίωση ότι ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011:

Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο. •Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μέλη οικογένειας:

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Ως μέλη οικογένειας που δικαιούνται εισόδου και διαμονής νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 21 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
β. Τα λοιπά, κάτω των 21 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στην υγεία και στη δημόσια παιδεία, κατ’ αναλογία με τους Έλληνες.

Επιπλέον, ο αιτών δικαιούται άδειας διαμονής, ανεξαρτήτως εάν κατέχει ένα ή περισσότερα ακίνητα, ίσης ή μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ αξίας.

Άδεια διαμονής δικαιούνται να αιτηθούν επίσης άτομα που έχουν εισέλθει στη χώρα με τουριστική θεώρηση εισόσου προκειμένου να προβούν σε αγορά ακινήτου.

Όσοι διαμένουν ήδη στη χώρα ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, έχουν τη δυνατότητα εφόσον πλήρουν τις προυποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014 να μεταβάλλουν την άδεια παραμονής τους σε πενταετή , λόγω κατοχής ακινήτου.

Ωστόσο,η άδεια διαμονής δεν επιτρέπει καμία μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως επίσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν παρέχεται δυνατότητα, στους κατόχους του συγκεκριμένου καθεστώτος διαμονής, να τους χορηγηθεί ελληνική ιθαγένεια.
Όσον αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας,, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

(Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, ή διαχείριση κινδύνου) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στη συγκεκριμένη την περιοχή.)