Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004

Αριθ. 84662/10.8.2016
Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004 (Ορισμός διακριτών κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004)
Αριθ. 84662 (ΦΕΚ Β’ 2667/26-08-2016)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ειδικότερα το άρθρο 79 παρ. 3, αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», (Α΄ 8), όπως ισχύει. 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, (Α΄ 98). 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114). 7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 8. Την υπ’ αριθ. 44672/24-4-2015 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 279). 9. Την ανάγκη ορισμού πρόσθετων κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεγάλου αριθμού εκκρεμών προς έλεγχο και καταβολή ενισχύσεων επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 1. Ορίζονται πρόσθετες, της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Ν. 4399/2016, διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, που αφορούν: α. επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης, όπως ορίζεται στη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (Σ.ΤΑ.Κ.Ο.Δ.), της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, β. επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφής ενέργειας και ειδικότερα την ηλιακή, της υποπερίπτωσης vi της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 2. Για τις κατηγορίες της παραγράφου α του άρθρου αυτού. α. ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης, β. τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με την υφιστάμενη σειρά προτεραιότητας. Άρθρο 2 1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Πηγή: Taxheaven

Απονομή Χάριτος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη διεξαγωγής της απαιτούμενης διοικητικής διαδικασίας για την απονομή χάριτος, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Το σχετικό άρθρο, μπορείτε να το βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την επιλογή «Το Σύνταγμα της Ελλάδος» Η απονομή χάριτος, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα (προνομία) του Προέδρου της Δημοκρατίας και ασκείται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων και πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εάν έχετε καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και επιθυμείτε να χαριστεί η ποινή σας ή να μετριασθεί ή να μετατραπεί σε άλλο είδος ποινής ή να αρθούν οι δυσμενείς, νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την καταδίκη σας, μπορείτε με αίτησή σας, να κινήσετε τη διαδικασία απονομής χάριτος. Έντυπο της σχετικής αίτησης, μπορείτε να βρείτε στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό την επιλογή «Έντυπα αιτήσεων».

Αίτηση μπορείτε να υποβάλετε κατά περίπτωση με αντικείμενο:

Α. Τη χάρη ποινής (άφεση ποινής)

Β. Το μετριασμό ποινής

Γ. Τη μετατροπή ποινής

Δ. Την άρση νομίμων συνεπειών καταδίκης

Ε. Τη χάρη ποινής και άρση συνεπειών καταδίκης

1 . Αίτημα για χ ά ρ η (άφεση), μ ε τ ρ ι α σ μ ό ή μ ε τ α τ ρ ο π ή
ποινής, μπορείτε να υποβάλετε εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση
και η επιβληθείσα ποινή δεν έχει εκτιθεί ή εκτίεται, αμέσως μόλις
καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.

2. Αίτημα για ά ρ σ η τ ω ν ν ο μ ί μ ω ν σ υ ν ε π ε ι ώ ν της
καταδίκης μπορείτε να υποβάλετε, εάν η καταγνωσθείσα ποινή έχει μεν
αποτιθεί ολοσχερώς, πλην όμως από την καταδικαστική απόφαση
απορρέουν δυσμενείς συνέπειες (κωλύματα διορισμού, ανικανότητες
και στερήσεις δικαιωμάτων) που προβλέπονται από τον Ποινικό
Κώδικα ή από οποιονδήποτε ειδικό ποινικό νόμο είτε από
οποιονδήποτε άλλο νόμο και σας εμποδίζουν να διορισθείτε στο
Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή να ασκήσετε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα, π. χ. να
αποκτήσετε άδεια ταξί, να γίνετε ναυτικός, να εγγραφείτε σε
οποιοδήποτε Επιμελητήριο, να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα,
κλπ. Η αίτηση που θα υποβάλλετε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
περιέχει συγκεκριμένο αίτημα, δηλαδή τον λόγο για τον οποίο ζητείται
η άρση των συνεπειών της καταδίκης (π.χ. να ανακτήσετε τα πολιτικά
σας δικαιώματα, να επανέλθετε στη
θέση από την οποία εκπέσατε, να ανακτήσετε το συνταξιοδοτικό σας
δικαίωμα, να διορισθείτε κλπ). Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
εκτιμώντας την υπόθεση, έχει δικαίωμα να αποφασίσει την άρση των
συνεπειών της καταδίκης ή μέρους αυτών, ή συγκεκριμένης συνέπειας.

3. Αίτημα για χ ά ρ η π ο ι ν ή ς και ταυτόχρονη ά ρ σ η
σ υ ν ε π ε ι ώ ν της κ α τ α δ ί κ η ς επιτρέπεται, όπως στην
περίπτωση καταδίκης σε ποινή με αναστολή, εάν δεν παρήλθε ο χρόνος
αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως.

4. Αίτημα με αντικείμενο την ά ρ σ η σ υ ν ε π ε ι ώ ν τ η ς
κ α τ α δ ί κ η ς , μπορείτε να υποβάλετε και όταν υπάρχει
καταδικαστική απόφαση σε ποινή με α ν α σ τ ο λ ή , μετά την
επιτυχή συμπλήρωση του χρόνου δοκιμασίας. Όταν παρέλθει ο χρόνος
της αναστολής, η ποινή εξαφανίζεται, δεν ακυρώνεται όμως η
καταδικαστική απόφαση και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.

5. Αίτημα απονομής χάριτος μπορείτε να υποβάλετε και σε περίπτωση
καταδίκης, η οποία σας έχει επιβληθεί από α λ λ ο δ α π ό
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , εάν είστε Έλληνας υπήκοος. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να απονέμει χάρη και να αίρει τις
συνέπειες καταδικαστικών αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων στις
περιπτώσεις που επιφέρουν έννομες συνέπειες στην Ελλάδα και μόνο
ως προς αυτές

Πηγή: http://www.ministryofjustice.gr/