Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332

passport-gr

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 76

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας−
Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης
για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενι−
αίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαι−
ωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες
που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμο−
νής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1Α
Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης
και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα
1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμε−
λιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολεί−
ου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης
παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο
υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2.
β) Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του
ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν
από τη γέννησή του.
Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως
άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελ−
ληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση
δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.
γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κα−
τοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των
κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής
της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:
«γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του Π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμο−
νής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή
άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του
Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει,
γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς
διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (Α΄
91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και
του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,
γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη
της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135),
γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρό−
σφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999
(Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄
146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,
γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
συνοδευομένου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου
τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομο−
γενούς,
γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),
γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλ−
ληνα ή πολίτη της Ε.Ε.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται,
αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής δι−
αμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται
νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.
2.α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρ−
μογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλ−
λεται κοινή δήλωση−αίτηση από τους γονείς του τέκνου.
709
710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Η δήλωση−αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος
της διαμονής των αιτούντων.
β. Τη δήλωση−αίτηση της προηγούμενης παραγρά−
φου του παρόντος άρθρου υποβάλλει στην περίπτωση
τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας ή τέκνου δικαιούχου
διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένου πρόσφυγα,
προσώπου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής
προστασίας ή ανιθαγενούς), ο εναπομείνας γονέας ή
αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια του ανη−
λίκου, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές
σχετικές προϋποθέσεις. Σε περιπτώσεις ασυνόδευτων
ανηλίκων τη δήλωση−αίτηση υποβάλλει ο επίτροπος ή
ο εκπρόσωπος του ανηλίκου που έχει νόμιμα ορισθεί.
3. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης−
αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με
απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο
δήμο να εγγράψει τον ανήλικο αλλοδαπό, στο δημο−
τολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη
δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
4. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρ−
θρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβο−
λής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν
την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την
κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική
ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς
διοικητικής διαδικασίας.
5. Τα στοιχεία ταυτότητας του ανήλικου αλλοδαπού,
καθώς και η ύπαρξη της συγγενικής σχέσης του ανήλι−
κου για τον οποίο υποβάλλεται δήλωση − αίτηση κτήσης
ιθαγένειας από τους γονείς του, αποδεικνύονται από
ληξιαρχική πράξη γέννησης της ημεδαπής και από τα
σχετικά δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συγγενική
σχέση.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, καταρ−
γούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα για
την υποβολή των δηλώσεων − αιτήσεων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου.
6. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν άρ−
θρο δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγέ−
νειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 1Α
Προσθήκη άρθρου 1Β
στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Μετά το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
προστίθεται άρθρο 1Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Β
Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης
σε σχολείο στην Ελλάδα
1. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα
στην Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφό−
σον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση
είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. Η
επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης απο−
δεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.
2. Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελ−
λάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού
ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η
δήλωση−αίτηση της παραγράφου 3 υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημε−
ρομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού
ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
3. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρ−
μογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
υποβάλλεται σχετική δήλωση−αίτηση από τον ίδιο τον
αλλοδαπό.
Η δήλωση−αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος
της διαμονής του αιτούντα.
4.α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης−αί−
τησης κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ανήλικο
αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια
αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
β. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εντός ενός (1) έτους από την υποβολή της δήλωσης−
αίτησης κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, περίληψη της
οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον ενήλικο
αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια
αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα,
κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο
5Β. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋ−
ποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με
ανάλογη εφαρμογή της προβλεπόμενης στην παράγρα−
φο 2 του άρθρου 7 διαδικασίας και εντός προθεσμίας
έξι (6) μηνών. Η σχετική διαδικασία και προθεσμίες ανα−
στέλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου
4 του άρθρου 31.
5.α. Στην περίπτωση που η δήλωση−αίτηση κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας, που προβλέπεται κατ’ εφαρ−
μογή της διατάξεως της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, δεν υποβλήθηκε από τον ανήλικο αλλοδαπό,
ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και
μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση−
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της
διαμονής του, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους
της ηλικίας του.
β. Στην περίπτωση που η κτήση ιθαγένειας λόγω φοί−
τησης, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, θεμελιώνεται χρονικά μετά
την ενηλικίωση του τέκνου και μέχρι την ηλικία των
23 ετών, ο ενήλικος αλλοδαπός που εξακολουθεί να
διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη
σχετική δήλωση−αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 711
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοι−
κητικά ο δήμος της διαμονής του, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρω−
σης εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου ή των έξι τάξεων
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται αναλόγως
η διαδικασία της διάταξης της παραγράφου 4β του
παρόντος άρθρου. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται και
στις περιπτώσεις αυτές από την ημερομηνία δημοσί−
ευσης της περίληψης της απόφασης του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6. Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος αποκτά την ελληνική
ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου κα−
θίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την
ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον
γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.
7. Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρ−
θρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβο−
λής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν
την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την
κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική
ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς
διοικητικής διαδικασίας.
8. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ενήλικου ή
του ανήλικου αλλοδαπού αποδεικνύονται από ληξιαρχι−
κή πράξη γέννησης της ημεδαπής είτε από πιστοποιητι−
κό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης
του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδί−
δουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσής του.
Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστα−
σίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθε−
στώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και
αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του,
αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυ−
γα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστα−
σίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προστίθενται, κα−
ταργούνται ή τροποποιούνται τα αναγκαία έγγραφα
για την υποβολή των δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου.
9. Ο αιτών δύναται με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύ−
ει τη σχετική αίτηση−δήλωση να προβεί σε εξελληνισμό
των ονοματεπωνυμικών του στοιχείων.
10. Για την υποβολή των προβλεπόμενων στο παρόν
άρθρο δηλώσεων−αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθα−
γένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100)
ευρώ.».
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος
και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εμπί−
πτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί
στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσί−
ευσης του παρόντος.
2. Αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει
των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό είχε προστεθεί με την
παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου και του άρθρου 24 του
Ν. 3838/2010, που εκκρεμούν είτε στις αρμόδιες υπηρε−
σίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε στις
αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων εξετάζονται
υπό τους όρους του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1
του παρόντος και υπό τους όρους του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται
με το άρθρο 1Α του παρόντος, πλην της καταβολής του
προβλεπόμενου παραβόλου.
Όσον αφορά στις προαναφερόμενες εκκρεμείς αι−
τήσεις, που εξετάζονται κατά προτεραιότητα, οι κατά
περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις κτήσης της ελ−
ληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό τροποποιείται με το
άρθρο 1 του παρόντος νόμου και του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστίθεται
με το άρθρο 1Α του παρόντος, θα πρέπει να συντρέχουν
κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.
3. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύ−
ος του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 1, 2 και 5Β του άρθρου 1Β του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορη−
γείται προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση−
αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Οι
αιτήσεις−δηλώσεις του ως άνω εδαφίου εξετάζονται
κατά προτεραιότητα. Η ιθαγένεια αποκτάται από τη
δημοσίευση της περίληψης της σχετικής απόφασης
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση τους όρους και
τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.
4Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος έχει αποκτήσει την
ελληνική ιθαγένεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, καθίσταται Έλληνας
χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτή−
σης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του ήταν
ανήλικο και άγαμο.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργεί−
ται το άρθρο 24 του Ν. 3838/2010.
Άρθρο 3
Αντικατάσταση του άρθρου 19
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3838/2010,
αντικαθίσταται ως εξής:
«IV. Απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που αποκτήθη−
κε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση
των γονέων τους.
Άρθρο 19
1. Τέκνο αλλοδαπού που κατέστη Έλληνας ενώ ήταν
ανήλικο, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλο−
ντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο του οποίου
είναι δημότης ή αν κατοικεί στην αλλοδαπή, στην ελλη−
νική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του, μέσα σε
προθεσμία ενός έτους από την ενηλικίωσή του. Αντίγρα−
φο της δήλωσης και αίτησης διαβιβάζεται στην αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Για την αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας εκδίδε−
ται, μέσα σε ένα μήνα απόφαση του Συντονιστή της
712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία η αίτηση
γίνεται δεκτή. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εφόσον δια της
αποδοχής της ο αιτών καθίσταται ανιθαγενής.»
Άρθρο 4
Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, η οποία αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής, ως Πρόεδρο, και ως μέλη,
β) τον Νομικό Σύμβουλο του οικείου Υπουργείου,
γ) έναν ομότιμο Καθηγητή με ειδικότητα στο Ιδιωτικό
Διεθνές Δίκαιο,
δ) έναν Καθηγητή με ειδικότητα στο Δημόσιο Δίκαιο,
ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένει−
ας και Μεταναστευτικής Πολιτικής,
στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας,
ζ) ένα μέλος που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο
του Πολίτη,
η) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επι−
τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,
θ) έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως μέλη
της γραμματείας της επιτροπής ορίζονται δύο υπάλλη−
λοι κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
2. Tο σχέδιο του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που θα
συντάξει η επιτροπή του παρόντος άρθρου υποβάλλε−
ται στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.
3. Η Επιτροπή, της οποίας τα μέλη δεν λαμβάνουν
κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρό−
νος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα
μέλη της γραμματείας της επιτροπής και ρυθμίζονται
θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική
μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή τους. Από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καλυφθούν τα έξοδα
μετακίνησης μελών της επιτροπής που τυχόν κατοικούν
εκτός Αθηνών.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
2011/98/ΕΕ ΚΑΙ 2014/36/EE
Άρθρο 5
Σκοπός των άρθρων 6 και 7 του παρόντος
1. Σκοπός του άρθρου 6 του παρόντος νόμου είναι
η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδη−
γίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (EEL 343 της
23.12.2011).
2. Σκοπός του άρθρου 7 του παρόντος νόμου είναι
η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγί−
ας 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (EEL 94 της
28.3.2014).
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4251/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2011/98/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011
1. Μετά την περίπτωση κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται η εξής περίπτωση:
«κβi) «Εργαζόμενος τρίτης χώρας»: κάθε πολίτης τρί−
της χώρας που έχει γίνει δεκτός στην ελληνική επι−
κράτεια και ο οποίος διαμένει νομίμως και του έχει
χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής
με δικαίωμα εργασίας, στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης
εργασίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.»
2. Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4251/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ως εξής:
«ιστi) «Ενιαία άδεια»: άδεια διαμονής που εκδίδεται
από τις ελληνικές αρχές με χρήση του ενιαίου τύπου
που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, (EEL 157, 15.6.2002),
όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βάσει της οποίας
επιτρέπεται στον πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νό−
μιμα στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία.»
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014
προστίθεται περίπτωση νζ΄ ως εξής:
«νζ) «Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης»: κάθε δια−
δικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλ−
λεται από πολίτη τρίτης χώρας, σε απόφαση σχετικά
με την εν λόγω αίτηση, με σκοπό να του χορηγηθεί
άδεια διαμονής για εργασία στην ελληνική επικράτεια.»
4. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση −
Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που
χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την
είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελ−
ληνική Επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90
ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, με βάσει
αντίστοιχες για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών, εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή το ενωσιακό
δίκαιο.»
5. Μετά το άρθρο 2 του Ν. 4251/2014 προστίθεται άρ−
θρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε:
α) πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν την αρχική χο−
ρήγηση άδειας διαμονής στην ελληνική επικράτεια με
σκοπό την εργασία, για έναν από τους τύπους άδειας
διαμονής που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ του πα−
ρόντος άρθρου,
β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο−
νής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 15, 16, 17, 19 παρ. 7, 61, 64, 98, 114 και 122
του Ν. 4251/2014,
γ) πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή έχουν
γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με
κάθε άλλη διάταξη με την οποία προβλέπεται η έκδοση
άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:
α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4251/2014,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 713
β) στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που
άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλο−
φορίας εντός αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135),
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μαζί με τα
μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας,
απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας
ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει
συμφωνιών, είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών −
μελών είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών,
δ) σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 219/2000
(Α΄ 190) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθε−
σία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 (EEL 18
της 21.1.1997),
ε) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισ−
δοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια
σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαΐου 2014 (EEL 157 της 27.5.2014),
στ) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για
εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια
ως εποχικοί εργαζόμενοι,
ζ) στους επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος – μέ−
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία
2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003
(EEL 16 της 13.1.2004) και τα άρθρα 88 έως 106 του
Ν. 4251/2014,
η) σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υπόκεινται σε
διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212), η οποία
έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,
θ) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισ−
δοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια
ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Ν. 4251/2014,
ι) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδο−
χή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση
ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηο−
λογημένο σε κράτος − μέλος ή που φέρει τη σημαία
κράτους − μέλους,
ια) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει
χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην ελληνική επικρά−
τεια για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 ή έχουν γίνει
δεκτοί σε άλλο κράτος − μέλος για λόγους σπουδών,
ιβ) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους επι−
τρέπεται να εργάζονται βάσει εθνικής θεώρησης ει−
σόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν. 4251/2014.
3. Η ενιαία άδεια διαμονής εκδίδεται ή ανανεώνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
8 και 9 του παρόντος, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες το
αργότερο, από την ημέρα υποβολής της αίτησης, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα. Όταν διαπιστώνεται ότι για την έκδοση της
άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η προσκόμιση συ−
μπληρωματικών δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία
ειδοποιεί με έγγραφη κλήση τον αιτούντα για προσκό−
μιση αυτών εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μέχρι την προσκόμι−
ση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ανωτέρω
προθεσμία αναστέλλεται. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί
να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της
εξέτασης της αίτησης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα
παράγραφο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 4
και 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
ισχύει. Κατά τα λοιπά, δεν θίγονται οι διατάξεις του
άρθρου 45 του Π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
4. Αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής θε−
ωρείται απαράδεκτη, εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδο−
χής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος
αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 11 του Ν. 4251/2014.
5. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ενιαίας
άδειας διαμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, παρέχεται ενημέρωση για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια διαμο−
νής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε΄ της παρ.
2 του άρθρου 2 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215).»
6. Στο άρθρο 135 του Ν. 4251/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 3 ως εξής:
«3. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι
αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2016, ανακοινώνει στην Επι−
τροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 862/2007
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 2007 (EEL 199 της 31.7.2007) στατιστικά
στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών
στους οποίους χορηγήθηκε ενιαία άδεια διαμονής κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
862/2007.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4251/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2014/36/EE
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014
1. Η περίπτωση κδ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«κδ) Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγμα−
τοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως έξι
(6) συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, σε
τομέα εποχικής απασχόλησης με περιοδικό χαρακτήρα
εντός του έτους. Ως τέτοιοι νοούνται τομείς που σχε−
τίζονται με εποχικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια των
οποίων το αναγκαίο επίπεδο εργατικού δυναμικού είναι
σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις
συνήθεις δραστηριότητες.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4251/2014 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«3. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζο−
νται αναλόγως και για τον καθορισμό του όγκου εισδο−
χής για εποχική απασχόληση, μετάκληση αλιεργατών
και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 109 έως 127. Ειδικά για την περίπτωση της μετά−
κλησης εποχικά εργαζομένων στην αγροτική οικονομία,
μπορεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, να καθορίζεται ανώτατος αριθ−
μός θέσεων εργασίας ανά χώρα προέλευσης, καθώς
και η αντιστοιχία μεταξύ καλλιεργήσιμης έκτασης ή
714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθ−
μό των εποχικά εργαζομένων, των οποίων μπορεί να
ζητήσει τη μετάκληση. Ο κατάλογος των τομέων απα−
σχόλησης, στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις
για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την
εποχική εργασία, περιλαμβάνει τους τομείς της γεωρ−
γίας, της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από διαβούλευση, σύμφω−
να με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο,
μπορεί να συμπληρωθεί ο ανωτέρω κατάλογος και με
άλλους τομείς απασχόλησης, οι οποίοι περιλαμβάνουν
δραστηριότητες που εξαρτώνται από την αλλαγή των
εποχών. Ο ανωτέρω κατάλογος, καθώς και κάθε τροπο−
ποίηση αυτού, κοινοποιείται με μέριμνα του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή.»
3. Το άρθρο 13 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 13
Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών
με σκοπό την εποχική εργασία
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
στους πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαμένουν εκτός
της Ελληνικής Επικράτειας και αιτούνται να τους επι−
τραπεί η είσοδος και η διαμονή σε αυτή, είτε έχουν
ήδη γίνει δεκτοί σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα, με σκοπό την εποχική εργασία.
2. Οι ίδιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαμένουν
ήδη στην Ελληνική Επικράτεια εξαιρουμένων των περι−
πτώσεων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση ii της
περίπτωσης α΄ του άρθρου 18 του Κώδικα,
β) εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 219/2000 (Α΄ 190)
με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία
στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕL 18
της 21.1.1997),
γ) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφο−
ρίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
δ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρ−
τήτως ιθαγένειας, απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθε−
ρης κυκλοφορίας, ισοδύναμων με τα δικαιώματα των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει συμφωνιών
που έχουν συναφθεί είτε μεταξύ αυτής και των κρατών
− μελών της είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των τρίτων χωρών προέλευσής τους.
3. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
προσωπικό για εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις
εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουρ−
γική απόφαση του άρθρου 11 του Κώδικα, καταθέτει
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία ανα−
φέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία
και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων
χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα
της απασχόλησης.
Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους πενήντα (50) ευρώ
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχο−
λήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και
δεν επιστρέφεται.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζό−
μενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες
αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.
3 του άρθρου 80 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212).
γ) Έγκυρη σύμβαση εργασίας για το σκοπό της επο−
χικής εργασίας, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη που
είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια. Στη
σύμβαση εργασίας αναγράφονται:
αα) το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία
έναρξης αυτής,
ββ) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή,
γγ) η ημερομηνία έναρξης αυτής,
δδ) η διάρκεια της απασχόλησης,
εε) ο αριθμός των ωρών εργασίας, ο οποίος θα είναι
συγκεκριμένος ανά ημέρα, εντός της εβδομάδας ή του
μήνα,
στστ) η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί
να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις απο−
δοχές ανειδίκευτου εργαζομένου,
ζζ) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφό−
σον προβλέπεται από τη σύμβαση και
ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύμβαση εργασί−
ας ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει επάγγελμα που ρυθ−
μίζεται νομοθετικά, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του
Π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης
τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προκύπτουν
από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για
την άσκηση αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των
κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται
με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία
σύμβαση εργασίας.
ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργα−
ζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως ισχύει. Όταν
το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός οφεί−
λει αφ’ ενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί τις
απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο
των αρμόδιων υπηρεσιών, αφ’ ετέρου να ενημερώνει την
αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον
απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει
μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργα−
ζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο
που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού.
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του μισθώματος πρέπει να
είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου
και την ποιότητα του καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει
αυτομάτως από το μισθό του εποχικά εργαζομένου.
Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο
εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπη−
ρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ
ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από
το νόμο προδιαγραφές.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 715
4. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλ−
λευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (Α΄
48), όπως ισχύει, οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό
καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Ο εργοδότης φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει
αποδεικτικό προκαταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών
εισφορών που αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλη−
σης τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Για το υπολειπόμενο
διάστημα του χρόνου μετάκλησης, ο εργοδότης μπο−
ρεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές ή να
εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ να εισπράξει το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστη−
μα αυτό, από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το χρονικό διάστημα μετάκλησης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των δυο (2) μηνών. Ακόμα και στην περίπτωση
όπου στη σύμβαση εργασίας αναγράφονται συγκεκρι−
μένες ημέρες ή ώρες εργασίας ανά εβδομάδα ή μήνα,
οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται για χρονικό
διάστημα μηνός, ανεξάρτητα τυχόν μικρότερης απα−
σχόλησης μέσα στο μήνα.
Η κατά τα ανωτέρω δήλωση του εργοδότη για είσπρα−
ξη των ασφαλιστικών εισφορών από τις επιδοτήσεις
είναι ανέκκλητη, για τη συγκεκριμένη μετάκληση.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος
του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν του
χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν ει−
σέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το κατά
περίπτωση αρμόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές
που έχουν προκαταβληθεί ή εξουσιοδοτήθηκε ο ΟΓΑ
να εισπράξει από τις επιδοτήσεις, επιστρέφονται στον
εργοδότη. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν
στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχό−
λησης του μετακληθέντος επιστρέφονται στον εργο−
δότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο μετακληθείς υπαχθεί
σε διαδικασία επιστροφής ή απέλασης. Σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του μετακληθέ−
ντος, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές
εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα, από της πρώ−
της του επόμενου μηνός μέχρι πέρατος χρόνου της
δηλωθείσας μετάκλησης, μόνον εφόσον πιστοποιηθεί
ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται μετά από
αίτηση του εργοδότη ή συμψηφίζονται με πάσης φύσε−
ως οφειλές του προς τον ΟΓΑ.
Σε περίπτωση που δεν λάβει επιδότηση ο εργοδότης
ή το προς είσπραξη ποσό των επιδοτήσεων δεν επαρκεί
για την εξόφληση των εισφορών του υπολειπόμενου
χρόνου μετάκλησης, αυτές θα αναζητούνται από τον
ΟΓΑ. Σε περιπτώσεις που δεν καταβληθούν ο ΟΓΑ θα
κινήσει τις διαδικασίες της νόμιμης είσπραξής τους.
Εργοδότης που δεν καταβάλει τις αναλογούσες ασφα−
λιστικές εισφορές, αποκλείεται από επόμενη μετάκληση.
5. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας σε τομέα απασχόλησης που υπάγεται
στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφα−
λιστική νομοθεσία.
6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά
τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του
Ν. 4251/2014, υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
η οποία αποστέλλει τη σχετική πράξη έγκρισης της
απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.
Οι εγκριτικές πράξεις των αρμόδιων Διευθύνσεων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρε−
ωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ,
σε περίπτωση απασχόλησης στην αγροτική οικονομία
ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ
και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη
περίπτωση.
7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετι−
κά με την αίτηση εισόδου στην ελληνική επικράτεια για
το σκοπό της εποχικής εργασίας και κοινοποιούν την
απόφασή τους στον αιτούντα, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία και το αργότερο μέσα σε ενενήντα (90) ημέ−
ρες από την υποβολή της πλήρους αίτησης.
8. Εάν υποβληθεί αίτηση παράτασης της διαμονής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, βάσει αίτησης
που συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά, ο εποχικά
εργαζόμενος δεν υποχρεούται να διακόψει τη σχέση
εργασίας είτε με τον ίδιο εργοδότη είτε με νέο εργο−
δότη, κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης.
9. Εάν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την
αίτηση είναι ελλιπή οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον
αιτούντα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για τις
συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και
καθορίζουν εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.
Η χρονική περίοδος της παραγράφου 7 αναστέλλεται
έως ότου ο πλήρης φάκελος περιέλθει στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Ελ−
ληνικού Προξενείου, κατά περίπτωση.
10. Εάν η ισχύς της θεώρησης εισόδου για το σκο−
πό της εποχικής εργασίας λήξει κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για την παράταση
της διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
18, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιτρέπουν στον εποχικά
εργαζόμενο να παραμείνει στην ελληνική επικράτεια
έως τη λήψη της απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι
η αίτηση για παράταση της διαμονής υποβλήθηκε κατά
τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου και δεν έχει
συμπληρωθεί η μέγιστη χρονική περίοδος της περίπτω−
σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18.»
4. Τα δύο πρώτα εδάφια και η περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη
χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο
διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρω−
ση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική
αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατά−
ξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν
των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή
για εργασιακούς ή άλλους λόγους.
Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας
διαμονής − τύπου C) με δικαίωμα εργασίας χορηγείται
στους εποχικά εργαζόμενους που εισέρχονται για πε−
ρίοδο που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Η
ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται κατά περίπτωση
σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω
κατηγορίες:
α. Εποχικά εργαζόμενοι
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει εκδώσει
και διαβιβάσει απόφαση έγκρισης απασχόλησης για
εποχική εργασία στην αρμόδια προξενική αρχή, αυτή
δύναται να χορηγεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές
γενικές και ειδικές διατάξεις, κατά περίπτωση:
716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
α) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέ−
γιστης διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι (6) μηνών. Ο
πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει εκ νέου με
αντίστοιχη θεώρηση μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών
από τη λήξη της προηγούμενης θεώρησης εισόδου ή
β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέ−
γιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα
εποχικής εργασίας συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών
κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, το οποίο συναρ−
τάται με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας
περιόδους απασχόλησης ή
γ) ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας
(Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6)
μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες
για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕL 243 της
15.9.2009) και της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν. 4251/2014.
Για την εφαρμογή της παρούσης, η σχετική σύμβαση
εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα εκτιμώμενα χρο−
νικά διαστήματα απασχόλησης του εποχικά εργαζόμε−
νου. Η εν λόγω θεώρηση παρέχει δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή
της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο
εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή
χορηγήθηκε. Κατά τη χορήγηση της εθνικής θεώρη−
σης ή της θεώρησης βραχείας παραμονής, η αρμόδια
προξενική αρχή αναγράφει στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«Παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης, ότι αυτή
εκδίδεται με σκοπό την εποχική εργασία, σύμφωνα με
το σημείο 12 του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1683/1995 του Συμβουλίου της 29.5.1995 (EEL 164
της 14.7.1995). Εάν ο αιτών είχε εισέλθει στο παρελθόν
για το σκοπό της εποχικής εργασίας και προκειμένου
να του χορηγηθεί η κατά περίπτωση ανωτέρω θεώρηση,
εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές εάν αυτός τήρησε
τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θεώρηση αυτή.
Μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας διαμο−
νής, ο εποχικά εργαζόμενος δεν μπορεί να επανέλθει
στην ελληνική επικράτεια, εάν δεν έχουν συμπληρωθεί
έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της εποχικής απα−
σχόλησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτω−
σης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο
εποχικά εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας, μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης οφείλει να
αναχωρήσει αμέσως από την ελληνική επικράτεια. Αν
δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει
εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο και για περίοδο έως
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν
υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
ii. Εντός της μέγιστης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται
στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 του παρόντος και πριν τη λήξη αυτής, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
13 του παρόντος, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίο
έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για το σκοπό της
εποχικής εργασίας και βρίσκεται νομίμως στην ελληνική
επικράτεια, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για παράταση
της διαμονής του εάν:
α) παρατείνεται η σύμβασή του με τον ίδιο εργοδότη
ή συνάπτει νέα σύμβαση με διαφορετικό εργοδότη,
β) δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας
διαμονής του και
γ) δεν ισχύουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 24 του
παρόντος Κώδικα κατά περίπτωση.
iii. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης απορρίπτει την αίτηση για παράταση της διαμονής
πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχική εργασία, εάν
έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής, όπως
ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος ή ο εποχικά ερ−
γαζόμενος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας
δυνάμει του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226).
iv. Η παράταση της διαμονής για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, εφόσον εγκρίνεται, χορηγείται, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του
Ν. 4251/2014. Παράταση της διαμονής, σε εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, χορηγείται άπαξ.
v. Στους εποχικά εργαζόμενους χορηγούνται παροχές
υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και την έναρ−
ξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως
ισχύει.
vi. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, του πολίτη τρίτης
χώρας μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του
Γενικού Γραμματέα της κατά τόπον αρμόδιας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, δειγματοληπτικά υγειονομικός
έλεγχος για λόγους δημόσιας υγείας, ο οποίος περι−
ορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και
δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζομένων.»
5. Στο Ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21Α
Ίση μεταχείριση εργαζομένων,
κατόχων ενιαίας άδειας
1. Οι εργαζόμενοι κάτοχοι ενιαίας άδειας, απολαύουν
ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:
α) το δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην ελληνική
επικράτεια, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή,
με τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 21,
β) το δικαίωμα να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστη−
ριότητα για την οποία έχουν λάβει την αντίστοιχη θε−
ώρηση εισόδου,
γ) τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου
του κατώτατου επιτρεπομένου ορίου ηλικίας για ερ−
γασία, τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των
όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των
αδειών και αργιών, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
δ) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συν−
δικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, την
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και
της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργο−
δοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συ−
μπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέ−
χονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων
το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών
συμβάσεων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για
τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια,
ε) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,
στ) την αναγνώριση των διπλωμάτων / πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 717
ζ) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται
στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 883/2004 (EEL 166 της
30.4.2004). Οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1231/2010 του Συμβουλίου
(ΕΕL 344 της 29.12.2010) και της 987/2009 (EEL 284 της
30.10.2009) εφαρμόζονται αναλόγως,
η) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμ−
φωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα
δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γή−
ρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η
νομοθεσία των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετα−
κίνησης σε τρίτη χώρα,
θ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη δι−
άθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών
για την απόκτηση στέγασης, καθώς και των υπηρεσιών
ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν
οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας χωρίς να θίγει το δι−
καίωμα αυτό τη συμβατική ελευθερία σύμφωνα με την
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
ι) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθε−
ση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει φορολογική
κατοικία στην ελληνική επικράτεια.
2. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα,
ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμέ−
νουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς,
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει
της προηγούμενης απασχόλησης του εποχικού εργα−
ζομένου σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, υπό τις ίδιες
συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές, όπως και οι
ημεδαποί όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.
3. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης δεν παρέχεται:
i) όσον αφορά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας που
αφορούν τις οικογενειακές παροχές και τις παροχές
ανεργίας, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1231/2010 (EEL 344 της 29.12.2010) σε πολίτες τρίτων
χωρών οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές κατόπιν
θεώρησης εισόδου για το σκοπό αυτόν, καθώς και σε
όσους επιτρέπεται να εργάζονται με θεώρηση εισόδου,
ii) όσον αφορά επιδόματα και δάνεια σπουδών και
διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια που αφορούν
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση σε όσους επι−
τρέπεται να εργάζονται με θεώρηση εισόδου. Όσον
αφορά την πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τριτο−
βάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση
που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχό−
ληση, εφαρμόζονται ειδικές προϋποθέσεις περιλαμβα−
νομένης της δέουσας γνώσης της γλώσσας, σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία,
iii) όσον αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης
διαμονή των μελών της οικογένειας του εργαζόμενου,
για τα οποία ζητεί παροχές δεν ευρίσκεται εντός της
Ελληνικής Επικράτειας,
iv) όσον αφορά την πρόσβαση σε διαδικασίες στέγα−
σης σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εργάζονται.
4. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων
υπηρεσιών να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την άδεια
διαμονής που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του πα−
ρόντος Κώδικα.
5. Οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές και οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
παρέχουν τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους
εργοδότες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη
διαδικασία υποβολής αίτησης, τα δικαιολογητικά, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις
προβλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις.»
6. Στο Ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής:
«Άρθρο 21Β
Ίση μεταχείριση εποχικά εργαζομένων
1. Οι εποχικά εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρι−
σης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:
α) το δικαίωμα εισόδου και διαμονής στην ελληνική
επικράτεια, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή,
με τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 21, εντός της περιόδου ισχύος της θεώρη−
σης εισόδου του άρθρου 18,
β) το δικαίωμα να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστη−
ριότητα για την οποία έχουν λάβει την αντίστοιχη θε−
ώρηση εισόδου,
γ) τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου
του κατώτατου επιτρεπομένου ορίου ηλικίας για ερ−
γασία, τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των
όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των
αδειών και αργιών, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με
την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας,
δ) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συν−
δικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, την
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και
της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργο−
δοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συ−
μπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέ−
χονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων
το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών
συμβάσεων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για
τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια,
ε) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,
στ) την αναγνώριση των διπλωμάτων / πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες,
ζ) την καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών από
τους εργοδότες, όσον αφορά όλες τις οφειλόμενες
αμοιβές στον πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα και με
τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41),
όπως ισχύει,
η) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται
στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου.
Εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές διατάξεις του Πα−
ραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.11.2010
(EEL 344 της 29.12.2010),
θ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμ−
φωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα
δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γή−
ρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η
νομοθεσία των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετα−
κίνησης σε τρίτη χώρα,
718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ι) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προ−
μήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση
του κοινού, εκτός της στέγασης με την επιφύλαξη της
ελευθερίας σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με την ενω−
σιακή και εθνική νομοθεσία,
ια) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπό−
θεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει φορολογική
κατοικία στην ελληνική επικράτεια.
ιβ) συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την επο−
χική εργασία που παρέχονται από γραφεία ευρέσεως
εργασίας.
2. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα
ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμέ−
νουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς,
λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει
της προηγούμενης απασχόλησης του εποχικού εργα−
ζόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, υπό τις ίδιες
συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές, όπως και οι
ημεδαποί όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.
3. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης δεν παρέχεται:
i) όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα και τις πα−
ροχές ανεργίας, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1231/2010 και τις διατάξεις της εθνικής νομοθε−
σίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας,
όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004
του Συμβουλίου,
ii) όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική
κατάρτιση, στις περιπτώσεις που δεν συνδέεται άμε−
σα με τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα.
Στην έννοια της ίσης μεταχείρισης δεν περιλαμβάνονται
επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα
επιδόματα και δάνεια που αφορούν εκπαίδευση ή επαγ−
γελματική κατάρτιση,
iii) όσον αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης
διαμονή των μελών της οικογένειας του εποχικού ερ−
γαζόμενου, για τα οποία ζητεί παροχές δεν ευρίσκεται
εντός της ελληνικής επικράτειας.
4. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων
υπηρεσιών να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την παρά−
ταση της θεώρησης εισόδου για το σκοπό εποχικής
εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
5. Οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές και οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
παρέχουν τόσο στους εποχικά εργαζόμενους όσο και
στους εργοδότες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα δικαιολογητικά,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις
προβλεπόμενες διαδικαστικές εγγυήσεις.»
7. Στο άρθρο 18 του Ν. 4251/2014 προστίθενται παρά−
γραφοι ως εξής:
«2. Η θεώρηση για το σκοπό της εποχικής εργασίας
δεν χορηγείται ή ανακαλείται όταν διαπιστωθεί από την
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13
κατά περίπτωση,
β) τα προσκομιζόμενα έγγραφα για τους σκοπούς
του άρθρου 13 έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλα−
στογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος,
γ) η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί υπό εκκα−
θάριση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο περί αφερεγγυ−
ότητας,
δ) ο εργοδότης δεν πληροί τις νομικές του υποχρεώ−
σεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία,
τα εργασιακά δικαιώματα ή τους όρους απασχόλησης,
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και/ή τις συλλογικές
συμβάσεις,
ε) ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει συμμορφωθεί
με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενη
απόφαση χορήγησης θεώρησης εισόδου για το σκοπό
της εποχικής εργασίας,
στ) εφόσον η θέση απασχόλησης δύναται να καλυφθεί
από ημεδαπό ή πολίτη της Ένωσης, σύμφωνα με την
αρχή της ενωσιακής προτίμησης,
ζ) ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις για αδήλωτη
εργασία ή παράνομη απασχόληση, σύμφωνα με το άρ−
θρο 28 του παρόντος και των άρθρων 85, 87 και 88 του
Ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει,
η) ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας,
θ) ο πολίτης τρίτης χώρας διαμένει στην ελληνική
επικράτεια για σκοπούς άλλους από αυτόν της εποχι−
κής εργασίας.
3. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή υπό την επιφύ−
λαξη των γενικών και ειδικών όρων άρνησης εισόδου
του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν χορηγεί ή
ανακαλεί τη θεώρηση εισόδου όταν τα προσκομιζόμενα
έγγραφα για τους σκοπούς του άρθρου 13 έχουν απο−
κτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως
νοθευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή ανακαλεί τη θε−
ώρηση εισόδου με σκοπό την εποχική εργασία, εφόσον
ο εποχικά εργαζόμενος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς
προστασίας δυνάμει του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226).
5. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ζ΄, η΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στον πολίτη τρίτης
χώρας, ο οποίος αιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 18 την παράταση της διαμονής του για το σκοπό
της εποχικής εργασίας, με διαφορετικό εργοδότη, και
εφόσον οι λόγοι αυτοί υφίστανται για τον προηγούμενο
εργοδότη.
6. Οι λόγοι απόρριψης εφαρμόζονται αναλογικά και
για τις αιτήσεις μετάκλησης των εργοδοτών που κατα−
τίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, δυνάμει του άρθρου 13 του Κώδικα.
7. Παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμό−
ζονται και οι διατάξεις περί απόρριψης και ανάκλησης,
όπως αυτές ισχύουν στον Κώδικα Θεωρήσεων.
8. Οι λόγοι, νομικοί και πραγματικοί, για τους οποί−
ους απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση θεώρησης
εισόδου για το σκοπό της εποχικής εργασίας ή απορ−
ρίπτεται η αίτηση για παράταση αυτής, κοινοποιούνται
εγγράφως στον αιτούντα, καθώς επίσης και στην κατά
περίπτωση αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι λό−
γοι για την απόφαση ανάκλησης θεώρησης εισόδου
για το σκοπό της εποχικής εργασίας κοινοποιούνται
εγγράφως τόσο στον εποχιακά εργαζόμενο όσο και
στον εργοδότη.
9. Κάθε απόφαση απόρριψης ή ανάκλησης θεώρη−
σης εισόδου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της
συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των
συμφερόντων των εποχικά εργαζόμενων και λαμβάνεται
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 719
10. Τυχόν προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικα−
στήριο, δεν απαλλάσσει τον εργαζόμενο πολίτη τρί−
της χώρας από την υποχρέωση να αναχωρήσει από
την ελληνική επικράτεια μετά το πέρας της μέγιστης
διάρκειας διαμονής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 18.
11. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με τις θεω−
ρήσεις βραχείας διαμονής καθορίζονται στις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα περί Θεωρήσεων.»
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αναριθμείται σε
παράγραφο 12.
9. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του
Ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του Ν. 4052/2012,
(Α΄ 41), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και στην
περίπτωση των εποχικά εργαζόμενων».
10. Στο άρθρο 26 του Ν. 4251/2014 προστίθενται πα−
ράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια υπη−
ρεσία για την επιθεώρηση εργασίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και
του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει, τηρεί τις αρμοδιότητες
ελέγχου, επιθεώρησης και τήρησης στοιχείων, όπως
αυτές του αποδίδονται με την παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν. 3996/2011, όπως αυτός ισχύει.
6. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης κάθε έτος ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007, στατιστικά
στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών,
στους οποίους χορηγήθηκε θεώρηση εισόδου για το
σκοπό της εποχικής εργασίας για πρώτη φορά, καθώς
και για τον αριθμό αυτών, των οποίων η θεώρηση έλαβε
παράταση ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προη−
γούμενου ημερολογιακού έτους. Οι στατιστικές αυτές
κατανέμονται ανά ιθαγένεια και εφόσον είναι δυνατόν
ανά διάρκεια ισχύος της θεώρησης και ανά τομέα επο−
χικής δραστηριότητας.
7. Οι στατιστικές της προηγούμενης παραγράφου
έχουν περίοδο αναφοράς ένα ημερολογιακό έτος και
ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι
μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο
έτος αναφοράς είναι το 2017.».
11. Στο άρθρο 28 του Ν. 4251/2014 προστίθενται πα−
ράγραφοι ως εξής:
«8. Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στις αρ−
μόδιες ελληνικές προξενικές αρχές ή στις υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που
απαιτούνται για τη χορήγηση και την παράταση της
θεώρησης εισόδου για το σκοπό της εποχικής εργασίας.
9. Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τις υπη−
ρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για
οποιαδήποτε αλλαγή του καταλύματος του εποχικού
εργαζόμενου, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος. Εάν διαπιστωθεί
από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έχει παρασχεθεί κατά−
λυμα ή ότι το κατάλυμα που έχει παρασχεθεί δεν πληροί
τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,
αφενός επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο ύψους
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αφετέρου ο εργοδότης
αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης εποχικά
εργαζόμενου για τα επόμενα πέντε έτη.
10. Οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν παραβεί τις υποχρε−
ώσεις τους κατά τη διάρκεια προηγούμενης μετάκλησης
για εποχικά εργαζόμενους, δεν μπορούν να υποβάλουν
νέο αίτημα για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας πριν
την πάροδο χρονικού διαστήματος τριών ετών από την
ημερομηνία διαπίστωσης της αρχικής παραβίασης.
11. Σε περίπτωση ανάκλησης της θεώρησης εισόδου
για το σκοπό της εποχικής εργασίας για έναν από τους
λόγους των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ζ΄ της παρ. 2 του άρ−
θρου 18 του Ν. 4251/2014, ο εργοδότης υποχρεούται
να καταβάλει αποζημίωση στον εποχικά εργαζόμενο
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις. Η ευθύνη καλύπτει όλες τις εκκρε−
μείς υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχει σεβαστεί ο
εργοδότης, εάν δεν είχε ανακληθεί η θεώρηση εισόδου
για το σκοπό της εποχικής απασχόλησης.
12. Εάν ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, ο οποίος
παραβίασε τις διατάξεις του παρόντος, και εφόσον ο
κύριος εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος
δεν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας, ο κύριος εργολάβος και κάθε εν−
διάμεσος υπεργολάβος:
α) υπόκειται στις κυρώσεις των παραγράφων 9, 10 και
11 του παρόντος άρθρου,
β) καταβάλλει κάθε αποζημίωση που οφείλεται στον
εποχικά εργαζόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 11
και τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4052/2012, όπως
ισχύει,
γ) καταβάλλει κάθε καθυστερούμενη οφειλή προς τον
εποχικά εργαζόμενο, σύμφωνα τα άρθρα 81 και 85 του
Ν. 4052/2012, όπως ισχύει.
13. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί τη σύμβαση εργα−
σίας του άρθρου 13 του παρόντος υπογεγραμμένη από
τον ίδιο και τον εργαζόμενο για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία υπογραφής της και όταν διενεργείται έλεγ−
χος να την επιδεικνύει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.»
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 8
Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014
1. Στην υποπερίπτωση γ΄ του στοιχείου λε΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014, αντικαθίσταται η φράση
«του πολίτη της Ένωσης» με την ορθή «του Έλληνα».
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 4251/2014
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο
ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό μόνον από
τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών,
και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία
σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των οποίων επι−
τρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος
και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του
κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδι−
κασία εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και των
διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση με την είσοδο
και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των
χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις
720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
αρμόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνομικές και λιμενικές
αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών
διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για
εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει
και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.
2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο
ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης και ενεργείται από τις κατά τό−
πους αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνομικές αρχές.»
3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
Ν. 4251/2014 η παραπομπή στο «Ν. 27/1975 (Α΄ 77)», αντι−
καθίσταται με την ορθή «Ν. 2289/1995 (Α΄ 27), όπως
ισχύει».
4. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 19 του
Ν. 4251/2014 απαλείφεται η φράση «των περιπτώσεων»
και αντικαθίσταται η λέξη «Εσωτερικού» με τη λέξη
«Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4251/2014 αντικα−
θίσταται η φράση «της παραγράφου 6 του άρθρου 9.»
με την ορθή «της παραγράφου 4 του άρθρου 9.».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4251/2014, οι
περιπτώσεις «στ.», «στ.» και «ζ.» αντικαθίστανται με τις
ορθές «στ.», «ζ.» και «η.» και στην περίπτωση στ΄ μετά
τη λέξη «υπηρεσίες» διαγράφεται η φράση «του άρθρου
19,» και αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 19 και 19Α.».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4251/2014 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«1. Οι πράξεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρό−
ντος Κώδικα, δεν υπόκεινται σε προσφυγή νομιμότη−
τας ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4251/2014 η πα−
ραπομπή στα άρθρα «24 και 25», αντικαθίσταται με την
ορθή «32 και 33».
9. Στην παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4251/2014, η πα−
ραπομπή στα άρθρα «37 και 38» αντικαθίσταται με την
ορθή «32, 33 και 34».
10. Στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 44 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών» με την ορθή «Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης».
11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 121 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «στην παράγραφο
2 στοιχείο α΄» με την ορθή «στην παράγραφο 1 στοιχείο
α΄».
12. Στην παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν. 4251/2014 ο
αριθμός «7» αντικαθίσταται με τον ορθό «6».
13. Στην παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4251/2014 οι
αριθμοί «3» και «4» αντικαθίστανται με τους ορθούς
«2» και «3».
14. Στην παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4251/2014 ο
αριθμός «7» αντικαθίσταται με τον ορθό «6».
15. Στην παρ. 3 του άρθρου 122 του Ν. 4251/2014 η
φράση «στο άρθρο 115» αντικαθίσταται με την ορθή
«στο άρθρο 114».
16. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 123
του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ο αριθμός «6» με τον
ορθό «7».
17. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 η παραπομπή στις διατάξεις
της «παρ. 8 του παρόντος άρθρου», αντικαθίσταται με
την ορθή «της παρ. 7 του παρόντος άρθρου».
18. Στην παρ. 14 του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014, η
φράση «άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση θ΄του Ν. 3386/2005»
αντικαθίσταται με την ορθή «άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση
η΄ του Ν. 3386/2005».
19. Η παράγραφος 2 του άρθρου 139 αντικαθίστα− ται
ως εξής:
«Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4251/2014, διατηρούνται
σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83
και 89 (παράγραφοι 1−3) του Ν. 3386/2005, όπως ισχύουν,
οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42), οι
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010
(Α΄ 138), το Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), η υπ’ αριθμ. 23443/2011
(Β΄ 2225) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και οι κα−
νονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 3 του άρθρου 5,
καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3386/2005,
όπως ισχύουν.»
20. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του άρθρου 6 του
Ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επι−
τροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το βαθμό ένταξης
του ενδιαφερόμενου στη χώρα.»
21. Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών
τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγμα−
τοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις
στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.
Αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της
επένδυσης, μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν
στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, συμπερι−
λαμβανομένων των επενδυτών, για την υλοποίησή της
και λειτουργία της.
2. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, η οποία αφορά το χαρακτηρισμό της
επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας δι−
αμονής, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή
πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για την υλοποίηση
και λειτουργία της επένδυσης.
3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως
καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην
ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής των εν−
διαφερομένων η οποία εντός μηνός τα διαβιβάζει στη
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Η ανωτέρω υπηρεσία εντός μηνός εξετάζει την αίτηση
και διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική
εισήγηση προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες
εθνικές θεωρήσεις εισόδου.
Η αρμόδια προξενική αρχή σε περίπτωση καθυστέρη−
σης διαβίβασης της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, δύναται να χορηγεί
της απαιτούμενες σχετικές άδειες θεωρήσεις εισόδου.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση
εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται
άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 721
Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταε−
τής και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά,
εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η
λειτουργία αυτής μετά την ολοκλήρωσή της.
5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 70, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς
τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογε−
νειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια
διαμονής των συντηρούντων.
6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδο−
ση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής
για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι
η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χω−
ρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιού−
νται από ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή
από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως
στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για
ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα.
8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται
«Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και
στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα
του κατόχου.»
22. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
Ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν,
υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες,
επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους.»
23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 19
1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, κατά περίπτωση, μπορεί κατ’ εξαίρεση να
χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πο−
λίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και
αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς
με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοι−
πούς λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτημα χορήγησης
άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφό−
σον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκο−
μίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από
ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν
την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο διαμονής,
ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου
η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ
της υποβολής της αίτησης και (γ) έγγραφα που στοι−
χειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με
τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή
του εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ’ εξαίρεση
δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α΄ ή β΄
εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με
έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγο−
νός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον
συνεχή έτη. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον
ο πολίτης τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής στην
Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία
δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, δεν
απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείο γ΄ εγγράφων.
Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης, μπορεί να καθορίζει τα έγγραφα
βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή
συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και
να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραπομπής στις
Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος.
2. Η άδεια διαμονής στην περίπτωση που ο αιτών
δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την
περίπτωση β΄ του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης
παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αρμόδια
υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων της παρούσας
παραγράφου είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυν−
σης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην περίπτωση
υποβολής αιτήσεων αυτής της παραγράφου, η αρμόδια
υπηρεσία ελέγχει κατά την υποβολή των δικαιολογη−
τικών τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων
εξέτασης των αιτήσεων. Σε περίπτωση συμπλήρωσης
των τυπικών προϋποθέσεων, η υποβολή της αίτησης
κωλύει την έκδοση απόφασης επιστροφής σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Σε περίπτωση
που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης
της αίτησης, μόνη η κατάθεση αίτησης για χορήγηση
άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου, δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή των
αιτούντων για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την
εξέταση του φακέλου και εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 21 επ. του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7).
3. Η άδεια διαμονής στην περίπτωση που ο αιτών
κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση β΄ του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης
παραγράφου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αρμόδια υπηρεσία για
την υποβολή των αιτήσεων της παρούσας παραγράφου
είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης της χώρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την
παραλαβή των αιτήσεων της κατηγορίας αυτής, εφό−
σον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίω−
ση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του παρόντος.
4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του πα−
ρόντος άρθρου είναι: i) η κατοχή διαβατηρίου, έστω
και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και
στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυνα−
μίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο,
εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης
αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας
Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του
Ν. 4251/2014,
ii) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ. Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων της παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται επιπλέον
η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με
την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του παρόντος κώδικα,
είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του
συζύγου. Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι
722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε
εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προ−
κειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας.
5. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου παρέ−
χουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης
στην εξαρτημένη εργασία − παροχή υπηρεσιών ή έρ−
γου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που
ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε προ−
ηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την
άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και
η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για
την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγουμένου
εδαφίου θα εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων
ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 138 παρ. 7 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
6. Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να
χορηγείται άδεια διαμονής από τον Υπουργό Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου
134 του παρόντος, όταν δεν πληρούνται οι οριζόμενες
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου προϋποθέσεις και οι αιτούντες με κίνδυνο της
ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής,
προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες
του ανθρωπισμού.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής σε
πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογημένα συντρέ−
χει δημόσιο συμφέρον, το οποίο δύναται να προκύπτει
κατά τεκμήριο από διμερείς συμφωνίες ή σε συγκεκριμέ−
νες περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τομείς εξωτερικής
πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, οικονομίας
και ανάπτυξης, επενδύσεων, εκπαίδευσης, πολιτισμού
κατόπιν εισήγησης του κατά περίπτωση αρμόδιου δη−
μόσιου φορέα. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον
πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό δι−
άστημα έως δύο ετών και μπορεί να ανανεώνεται για
ισόχρονο διάστημα. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας
μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογέ−
νειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή
τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με
την άδεια διαμονής του συντηρούντος.»
24. Μεταβατική Διάταξη
Αιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν
και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης μέχρι τη δημοσίευση του παρό−
ντος, εξετάζονται από την αρχή στην οποία υποβλήθη−
καν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
19 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
25. Στο Ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο «19Α» ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Χορήγηση άδειας διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής
για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων
χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε
κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α. Σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται
στις διατάξεις των άρθρων 49−53 του Ν. 4251/2014 εφό−
σον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού από τον
αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η διάρκεια ισχύος της
αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα
εξαρτημένης εργασίας−παροχής υπηρεσιών ή έργου και
μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη μόνο
με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η σχετική ποινική
διαδικασία. Εάν δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία η άδεια
διαμονής ανανεώνεται μόνο για ένα έτος.
β. Σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματι−
κών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 81Α,
187, 187Α, 309 και 310 ΠΚ και στα άρθρα 1 και 2 του
Ν. 927/1979 (Α΄ 139) όπως ισχύει ή τιμωρούνται σε βαθμό
κακουργήματος και τελούνται σε βάρος της ζωής, της
υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας,
της ιδιοκτησίας και της προσωπικής και γενετήσιας
ελευθερίας εφόσον έχει διαταχθεί για αυτές προκαταρ−
κτική εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να
τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη
δικαστική απόφαση. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέ−
σεων διαπιστώνεται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα
Πρωτοδικών. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοι−
νοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται
σε θεραπευτική αγωγή η άδεια διαμονής εξακολουθεί
να χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θε−
ραπεία τους. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής
είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−
παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται
κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις.
γ. Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζό−
μενα στο Ν. 3500/2006 (Α΄ 232). Η διάρκεια της αρχικής
άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται
κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαμονής χορηγείται και
στα ανήλικα τέκνα των θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των ανη−
λίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός
δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη
του εγκλήματος. Στους ενηλίκους που κατέχουν άδεια
διαμονής κατά την παρούσα περίπτωση, παρέχεται το
δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−παροχής υπηρεσιών
ή έργου.
δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν
είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε
ως ανήλικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89
του Ν. 4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι
κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας
των νόμιμα απασχολούμενων εργαζόμενων, έχοντας
σοβαρή επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια των
εργαζόμενων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιο−
πρέπεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως διακρίσεις
λόγω φύλου.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια.
Ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 89
του Ν. 4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν ανα−
νεώνεται ή ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 7
του ίδιου άρθρου.
ε. Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά
νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, όπως
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 723
τούτο αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυ−
ντή του προγράμματος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης
εργασίας−παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να
ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πλη−
ρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Μετά την επιτυχή ολο−
κλήρωση του προγράμματος, μπορεί να ανανεωθεί για
έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014.
στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθε−
ση έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές
Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ΄ του Π.δ. 113/2013
(Α΄ 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26
και 32 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας
κατηγορίας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική
αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα
καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέ−
ρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους
της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας
του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της
ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβα−
σης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Ν.δ. 53/1974 (Α΄256) ή του άρθρου
3 της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου
1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκλη−
ρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 1782/1988 (Α΄ 116).
Το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστι−
κούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον η υπόθεση του
ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεμφθεί
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2
περίπτωση ιθ΄ του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (Α΄
146) σύμφωνα με το άρθρο 33 του ιδίου προεδρικού δια−
τάγματος ή από τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων
26 και 32 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) σύμφωνα με το άρθρο
28 παράγραφο 1 περίπτωση β΄ του ιδίου προεδρικού
διατάγματος, όπως ισχύει, κατόπιν πιθανολόγησής τους
περί της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος μιας
ή περισσοτέρων προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμί−
ας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης,
από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές του σχετικού
ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο. Η άδεια
διαμονής χορηγείται, για ένα έτος, παρέχει πρόσβαση
στη μισθωτή απασχόληση και μπορεί να ανανεώνεται
για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον εξακολουθούν να ισχύ−
ουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
ζ. Σε γονείς ανήλικων ημεδαπών. Η διάρκεια της
άδειας διαμονής είναι ετήσια και παρέχει δικαίωμα
εξαρτημένης εργασίας − παροχής υπηρεσιών ή έργου
και μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του
Ν. 4251/2014. Για τη διακρίβωση της συγγενικής σχέσης
το αρμόδιο όργανο διενεργεί οποιαδήποτε έρευνα κρί−
νεται αναγκαία.
2. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου
πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους στις παρακάτω κατηγορίες
πολιτών τρίτων χωρών:
α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών
τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγ−
μένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενού−
νται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς
σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περι−
βάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται κάθε
φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προ−
ϋποθέσεις.
β. Ανήλικοι, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με
απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικα−
στηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές,
σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων
χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι
εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών
αρχών. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι
διετής και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο
έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
γ. Θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχη−
μάτων που καλύπτονται από την ελληνική νομοθεσία,
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία ή συντα−
ξιοδοτούνται για την ίδια αιτία. Η διάρκεια της αρχικής
άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται
κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις.
δ. Ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία, που λει−
τουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής
και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη
εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
ε. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η
συνδρομή σοβαρών προβλημάτων υγείας, καθώς και η
διάρκεια της θεραπείας διαπιστώνονται με πρόσφατο
ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση κατά την οποία το
πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες νόσημα, για
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύμφω−
νη γνώμη του Υπουργού Υγείας ότι δεν συντρέχει κίνδυ−
νος για τη δημόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση
της άδειας διαμονής για πρόσωπα που πάσχουν από
σοβαρά προβλήματα υγείας είναι η κατοχή από τον αι−
τούντα ισχυρής άδειας διαμονής. Η διάρκεια της αρχικής
άδειας διαμονής είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται
μέχρι δύο έτη κάθε φορά εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις, διαφορετικά μπορεί να ανανεωθεί για
έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.
3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε
πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει
λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις
που διαπιστώνεται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού
του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπι−
στώνεται, κατό πιν αιτιολογημέ νης αίτησης του ενδιαφε−
ρομένου και γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4251/2014. Για τη
χορήγηση άδειας διαμονής στην περίπτωση στ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος, προσκομίζεται διαβατήριο,
εφόσον υπάρχει.
4. Για την εξέταση αιτήσεως χορήγησης ά δειας δια−
μονή ς σύ μφωνα με το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται
παρά βολο.
5. Στις περιπτώ σεις των προσώπων της παραγράφου
2 περίπτωση ε΄ του παρόντος ά ρθρου που τα μ έλη
της οικογέ νειάς τους είναι κάτοχοι ά δειας διαμονή ς
724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
για λό γους οικογενειακής επανέ νωσης εί ναι δυνατή η
ανανέ ωση της ά δειας διαμονή ς τους για ί σο χρονικό
διά στημα με την ισχύ της ά δειας για ανθρωπιστικούς
λόγους.
6. Η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώ−
σεις της παραγράφου 1 μπορεί να ανανεωθεί για έναν
από τους λόγους του Ν. 4251/2014, εφόσον εκλείψουν
οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν. Ο Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται
να ορίζει κατηγορίες περιπτώσεων της παραγράφου 1
του παρόντος, στις οποίες η δυνατότητα ανανέωσης,
θα γίνεται κατόπιν γνώμης των Επιτροπών της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 134, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι
για τους οποίους χορηγήθηκαν.
7. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής ανηλίκων
ή ενηλίκων που αδυνατούν να επιληφθούν των υποθέ−
σεών τους και φιλοξενούνται σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή
σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού , υποβάλλονται
από τον οριζόμενο εκπρόσωπο του ιδρύματος ή του
νομικού προσώπου.»
26. Στο τέλος της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α΄ του άρ−
θρου 20 του Ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος 4
ως εξής:
«4. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακω−
λύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.»
27. O τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 20 του
Ν. 4251/2014, «Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα», αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή.»
28. Στην παρ. 4 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 20 του
Ν. 4251/2014, προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.»
29. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του κεφαλαίου Β΄ του
άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη δι−
άρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη
τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας δι−
αμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση
της άδειας διαμονής του πωλητή.»
30. Η παρ. 7 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 20 του
Ν. 4251/2014 καταργείται και η παράγραφος 8 αναριθ−
μείται σε 7.
31. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
παρόντος γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί
το αντίστοιχο γεγονός πλην της περίπτωσης ανανέω−
σης διαβατηρίου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής αίτησης ανανέωσης ή επανέκ−
δοσης της άδειας διαμονής και της δήλωσης γέννησης
τέκνου η οποία μπορεί να γίνει μέσα σε δύο έτη από
τη γέννησή του.»
32. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνι−
κής αρχής ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής, χρη−
σιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,
πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε
με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν
άλλα παράνομα μέσα.»
33. Στην παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4251/2014, προ−
στίθενται εδάφια ως εξής:
«Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται
και στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων στις
παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, πολιτών
τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμονής για λό−
γους οικογενειακής επανένωσης, καθώς και στα ανήλικα
τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εάν
γεννήθηκαν πριν ή μετά την έκδοση της απορριπτικής
ή ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος. Στα τέ−
κνα κατόχων ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που
ενηλικιώνονται, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής.»
34. Η παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4251/2014 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«4. Στα πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώ−
σεις ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και
στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενες κανονιστικές πρά−
ξεις, καθώς και στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι
κατέχουν άδεια διαμονής, παρέχουν όμως εξαρτημένη
εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οι−
κονομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ’
αντιστοιχία, άδεια διαμονής ή έγκριση πρόσβασης στην
αγορά εργασίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.»
35. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4251/2014, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην
Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει,
κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα
των μελών της οικογένειάς του. Η αίτηση υποβάλλεται
και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της
ελληνικής επικράτειας. Τυχόν διαμονή των μελών αυτών
στην ελληνική επικράτεια, πριν την υποβολή της αίτησης
για οικογενειακή επανένωση, δεν αποτελεί λόγο που
παρακωλύει την υποβολή της αίτησης.»
36. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 71 του
Ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος όργανο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, υποχρεούται
να ζητήσει άμεσα τη γνώμη της οικείας αστυνομικής
αρχής για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια της χώρας, καθώς και τη γνώμη της αρμόδιας
ελληνικής προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση
ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης, ιδίως μέσω προ−
σωπικών συνεντεύξεων με τα μέλη της οικογένειας και
την εξέταση κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια
υγεία.»
37. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε
πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελ−
τίου Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι
Ομογενούς, σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας, καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία
υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από
την αίτηση διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης
σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί ένα τουλάχιστον
έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης.»
38. Στην παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014, προ−
στίθεται στοιχείο ε΄ ως εξής:
«ε) εφόσον κατέχουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομο−
γενούς.»
39. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 90 του
Ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τους
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 725
ομογενείς, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι ο συντονιστής
της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»
40. Το άρθρο 108 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 108
Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση
του 23ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον προσκομι−
στούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια
διαμονής πενταετούς διάρκειας κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των άρθρων 88 επ. του παρόντος και υπό
την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 6 του
παρόντος. Η ως άνω άδεια παρέχει στον κάτοχό της
τα δικαιώματα του άρθρου 97, ανανεώνεται για πέντε
έτη κάθε φορά, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση
της προηγούμενης άδειας διαμονής.
Η εν λόγω άδεια, μπορεί να ανανεωθεί, υπό τους
όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το
διάστημα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς
του επί μακρόν διαμένοντος.
Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εάν
συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 93.»
41. Η παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«2. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης συνιστάται ειδική τριμελής Επιτροπή, η
οποία γνωμοδοτεί σχετικά με την ύπαρξη προσωρινής
ή μόνιμης αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης δι−
αβατηρίου σε ισχύ και συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού ως εξής: α. έναν πάρεδρο του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως
Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού, β. τον προϊστάμενο
του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, με
αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, γ. έναν
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος προτείνε−
ται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Εισηγη−
τής και γραμματέας στην Επιτροπή ορίζονται υπάλληλοι
του αρμόδιου Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Εσωτερικών, με τους αναπληρωτές τους.»
42. Η παρ. 12 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζεται το απαιτούμενο
ελάχιστο ύψος και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης
για την υπαγωγή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του
άρθρου 16 του παρόντος, τα δικαιολογητικά που συ−
νοδεύουν την αίτηση της παραγράφου Α.3 ανωτέρω
άρθρου, ο αριθμός των αδειών διαμονής φυσικών προ−
σώπων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και
εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης, καθώς και ο τρόπος
παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋπο−
θέσεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα.»
43. Η προθεσμία της περίπτωσης ε΄ της παρ. 5 του άρ−
θρου 138 του Ν. 4251/2014 παρατείνεται έως τις 31.12.2015.
44. Στο άρθρο 138 του Ν. 4251/2014, προστίθεται πα−
ράγραφος 17 ως εξής:
«17. Αιτήσεις για χορήγηση θεώρησης εισόδου για
άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής ή επενδυτικής δρα−
στηριότητας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 24−27
του Ν. 3386/2005, που έχουν διαβιβασθεί στις Διευθύν−
σεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμέ−
νων Διοικήσεων της χώρας, διαβιβάζονται στις αρμόδιες
υπηρεσίες και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 16 του παρόντος.»
45. Η προθεσμία υποβολής αιτήματος για την υπαγωγή
στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 138 παράγραφος 13 παρατείνεται
έως τις 31.12.2015.
46. Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος από γονείς, ο ένας
εκ των οποίων είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ,
στον έτερο γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα, χορηγεί−
ται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 70 του Κώδικα.
47. Άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή ανα− νε−
ωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του
Π.δ. 114/2010, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 19Α του Ν. 4251/2014.
48. Άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή ανα−
νεω− θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του
Π.δ. 114/2010 και η αίτηση ανανέωσής τους απορρίφθηκε
από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 5 του άρθρου
28 του Π.δ. 114/2010, επανεξετάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 19Α, κατόπιν υποβολής αιτήσεως των ενδιαφε−
ρόμενων. Σε περίπτωση που έχουν εκλείψει οι λόγοι για
τους οποίους είχαν χορηγηθεί, η δυνατότητα ανανέω−
σης των ως άνω αδειών για έναν από τους λόγους του
Ν. 4251/2014 γίνεται κατόπιν γνώμης των Επιτροπών της
παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014. Η σχετική αίτηση
για την επανεξέταση των ως άνω αιτήσεων υποβάλλεται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 9
1. Το τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Με−
ταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ιθα−
γένειας και Μεταναστευτικής Πολίτικης, της Γενικής
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, ορίζεται από την έναρξη ισχύος του Π.δ. 105/2014 (Α΄
172), ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της 435/2007/
ΕΚ απόφασης του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2007 για
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων
Τρίτων Χωρών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος
του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση
των Μεταναστευτικών Ροών».
2. (α) Η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλλη−
λεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, της Γενι−
κής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ορίζεται από την έναρξη ισχύος του Π.δ. 113/2014 (Α΄
180), ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
573/2007/ΕΚ απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 για τη σύ−
726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
σταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την
περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προ−
γράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετανα−
στευτικών Ροών».
(β) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και η περίπτωση ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 82/2011 (Α΄ 98), όπως
ισχύουν, καταργούνται.
3. Το Τμήμα Δ΄ − Χρηματοδοτικών Δοσοληψιών με
την Ευρωπαϊκή Ένωση της Διεύθυνσης Λογαριασμών
Δημοσίου, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου
και Δημόσιου Λογιστικού, της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,
ορίζεται, από την έναρξη ισχύος του Π.δ. 111/2014 (Α΄
178), ως Αρχή Πιστοποίησης Δαπανών των Ταμείων του
Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Με−
ταναστευτικών Ροών» για την περίοδο 2007−2013.
Οι αρμοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης ασκού−
νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του
Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178).
4. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ως Αρχή Ελέγχου
των Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη
και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» για την περίοδο
2007−2013. Από την έναρξη ισχύος του Π.δ. 111/2014 (Α΄
178) έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις
πράξεις της Αρχής Ελέγχου για το Γενικό Πρόγραμμα
«Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών»
εγκρίνει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δη−
μοσιονομικών Ελέγχων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
οι πράξεις της Αρχής Ελέγχου, εγκρίνονται από την
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του άρθρου
11 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Οι αρμοδιότητες της Αρχής
Ελέγχου ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 44 και 46 του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178).
5. Με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουρ−
γών, δύναται να καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα
εφαρμογής των παραγράφων 1 − 4, σχετικά με την ορ−
γάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αρχών, τη συνερ−
γασία των συναρμοδίων Υπουργείων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο
«Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ασύλου −Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)», η οποία
υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για τη Μετανα−
στευτική Πολιτική και συγκροτείται ως Ενιαίος Διοικητι−
κός Τομέας, του οποίου προΐσταται Μετακλητός Ειδικός
Γραμματέας με βαθμό Β΄, κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Η «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ασύλου − Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)» ορίζεται
ως Εντεταλμένη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων
του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 και των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 και 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος
του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας
για την περίοδο 2014−2020.
7. Στην «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμ−
μάτων Ασύλου −Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)»
μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση πρόσθετων δράσεων
στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με
αντικείμενο το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών. Οι πρόσθετες αρμοδιότητες
που ανατίθενται σε αυτή κατανέμονται μεταξύ των μο−
νάδων της, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που ασκούν.
8. Η συνιστώμενη Υπηρεσία επιτρέπεται να έχει κοινές
γενικές υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα προσωπικού, διοικη−
τικής μέριμνας, εκκαθάρισης αποδοχών, υλικοτεχνικής
υποστήριξης και μηχανοργάνωσης με το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως
αυτό ορίζεται στο Π.δ. 105/2014 (Α΄ 72). Η στελέχωση
της Υπηρεσίας γίνεται με μετακίνηση προσωπικού από
το Υπουργείο ή με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από φορείς του Δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης
και της ΜΟΔ Α.Ε. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού
στην Υπηρεσία πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των
αρμόδιων Υπουργών ή μόνη απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδι−
ου για τη Μεταναστευτική Πολιτική αντιστοίχως, μετά
από ερώτημα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιο−
λόγησης, του δεύτερου εδάφιου του στοιχείου α΄ του
άρθρου 18, του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, μόνο
ως προς την κάλυψη των ελάχιστων τυπικών προσό−
ντων. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού γίνεται
είτε κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης μετά από αίτηση
των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων είτε μετά από διαπί−
στωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης. Από την ως άνω
διαδικασία εξαιρείται το προσωπικό των υφιστάμενων
υπεύθυνων αρχών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπη−
κόων Τρίτων Χωρών, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων,
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξω−
τερικών Συνόρων), το οποίο μετακινείται ή αποσπάται
στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων
υπαλλήλων, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Η μετακίνηση ή η
απόσπαση προσωπικού, γίνεται κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων με χρονική διάρκεια τεσσάρων (4)
ετών και δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότε−
ρες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.
Ειδικώς προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο−
μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, η απόσπαση ή με−
τακίνηση προσωπικού στην Υπηρεσία πραγματοποιεί−
ται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Αναπληρωτών
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού κατά περίπτωση.
9. Στην Υπηρεσία συνιστάται μία θέση προϊσταμένου
και τρεις θέσεις προϊστάμενων μονάδων. Οι ανωτέρω
θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων ετών, η οποία
μπορεί να παρατείνεται για μία ή περισσότερες φορές
για ίσο χρονικό διάστημα. Η ανάθεση καθηκόντων προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, αρμόδιου για τη Μεταναστευτική Πολιτική
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 727
και η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου μονάδας γίνε−
ται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται
της Υπηρεσίας, μετά από ερώτημα και σχετική κρίση
της επιτροπής αξιολόγησης, του δεύτερου εδαφίου του
στοιχείου α΄ του άρθρου 18, του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267),
όπως ισχύει, μόνο ως προς την κάλυψη των ελάχιστων
τυπικών προσόντων. Οι αποδοχές του προϊσταμένου
της Υπηρεσίας καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών
που προβλέπονται για τον προϊστάμενο Διεύθυνσης
Υπουργείου. Οι αποδοχές των προϊστάμενων μονάδων
καθορίζονται στο ύψος των αποδοχών που προβλέπο−
νται για τον προϊστάμενο Τμήματος.
10. α) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή με−
τακινούμενων υπαλλήλων του Δημόσιου ή ευρύτερου
δημοσίου τομέα θεωρείται χρόνος πραγματικής δημό−
σιας υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος υπηρεσίας του προϊσταμένου της Υπηρε−
σίας συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων
προϊσταμένου Διεύθυνσης.
γ) Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων μονάδων
της Υπηρεσίας συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος.
11. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Οριζόντιου
Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και των ειδικό−
τερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014 και 513/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020, ορίζονται οι εξής:
α. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται
ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων
του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014, όπως εξειδικεύεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανο−
νισμό (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 και των ειδικότερων Κανονι−
σμών 516/2014, 515/2014 και 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,
για τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020. Με την απόφαση
της παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265), με
την οποία αναδιαρθρώνεται η Ειδική Υπηρεσία, καθο−
ρίζονται οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει
ως Υπεύθυνη Αρχή.
β. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)/ Γε−
νική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ως Αρχή Ελέγχου
της παρ.1β του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού
514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την περίοδο 2014−
2020. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου ασκούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και
στα άρθρα 44 και 46 του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178).
γ. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι−
ακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται ως
Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/
2014, 515/2014, 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος
του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020. Αναλαμβάνει
την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης
Αρχής στον τομέα των επιστροφών, των εξωτερικών
συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας στο πλαίσιο
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 25 του Οριζόντιου
Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά
εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014. Για την άσκηση των
ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία υπάγεται στον
Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως.»
δ. Η «Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμ−
μάτων Ασύλου − Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.)»,
ορίζεται ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανο−
νισμών 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και 515/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την προγραμ−
ματική περίοδο 2014−2020. Αναλαμβάνει την άσκηση μέ−
ρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα
της πρώτης υποδοχής και της υποδοχής αιτούντων άσυ−
λο και ασυνόδευτων ανηλίκων και της ένταξης υπηκόων
τρίτων χωρών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο
πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα−
ξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 25
του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014.
ε.αα) Η «Υπηρεσία Ασύλου» του Υπουργείου Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται ως Εντε−
ταλμένη Αρχή του ειδικότερου Κανονισμού 516/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020. Αναλαμβάνει
την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης
Αρχής στον τομέα του ασύλου, στο πλαίσιο του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 25 του Οριζόντιου
Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά
εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014.
ββ) Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συστήνεται
«Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων»,
στο οποίο προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Ε.Ε.Π. ή
Π.Ε. Διοικητικού−Οικονομικού. Η επιλογή του Προϊστα−
μένου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα. Με απόφαση του Διευθυντή είναι
δυνατή η ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 του
Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172), όπως ισχύει. Η στελέχωση του
Τμήματος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
2 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7) κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή
μετακινούμενων υπαλλήλων του Δημόσιου ή ευρύτε−
ρου δημοσίου τομέα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας. Για τις ανάγκες στελέχωσης του
προαναφερόμενου Τμήματος αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων του προσωπικού της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας Ασύλου κατά πέντε (5) συνολικά θέσεις, ήτοι:
τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομι−
κού, μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
και μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού.
γγ) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής
Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο, είναι
οι ακόλουθες:
α. 28 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ
δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ε. 11 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού
ζ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού. »
δδ) Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7),
όπως ισχύει, προστίθεται η περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων,
το οποίο υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευ−
ρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους».
12. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων
που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα ισχύ−
ουν αναλογικά όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1,
2, 4, 5, 6, και 7 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Οι
πληρωμές από τα Ταμεία που χρηματοδοτούν το Χρη−
ματοδοτικό Πλαίσιο 2014−2020 σε εφαρμογή του αντί−
στοιχου πολυετούς Εθνικού Προγράμματος, αποτελούν
έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και
αποδίδονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Λογαριασμών
του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
σε αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται στην
«Τράπεζα της Ελλάδος».
13. Με απόφαση των οικείων Υπουργών και του Υπουρ−
γού Οικονομικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα
εφαρμογής των παραγράφων 6 έως 11, σχετικά με την
οργάνωση και τη λειτουργία των ανωτέρω Εντεταλ−
μένων Αρχών τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των
θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των
θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρμόδιων
Υπουργείων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών, καθορίζονται ρυθμίσεις για το
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της εφαρμογής του
πολυετούς Εθνικού Προγράμματος που χρηματοδοτεί−
ται από το Χρηματοδοτικό Πλαίσιο 2014−2020 για τα
Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσω−
τερικής Ασφάλειας, εξειδικεύοντας τους ισχύοντες Κα−
νονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ταμεία αυτά.
Άρθρο 10
Ρυθμίσεις του Ν. 3907/2011
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του
Ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μπορούν ανά
πάσα στιγμή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαμονής
για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους
λόγους, σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει
παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 19 και 19Α του Ν. 4251/2014, όπως
κάθε φορά ισχύουν.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3907/2011 καταργείται.
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
Ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς
αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην
εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο
τίτλος διαμονής που κατείχε.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3907/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει
από την επίδοση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4251/2014.
Μετά την παρέλευση μηνός από τη λήξη της προθεσμί−
ας επίδοσης της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4251/2014,
η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή η κατά τόπον αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ενημερώνει
την αρμόδια αστυνομική αρχή, για την έναρξη της δια−
δικασίας επιστροφής με απομάκρυνση.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές
της Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί
οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί
η απομάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους
κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και
τα αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όρ−
γανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ως
άνω απόφαση δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν όροι
εργασίας, αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης κατώτεροι
των γενικών, ισχυουσών εργατικών και κοινωνικο−ασφα−
λιστικών διατάξεων για τον ίδιο τομέα απασχόλησης.»
6. α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του
Ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Είναι ανήλικος που παρακολουθεί Ελληνικό σχο−
λείο οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης ή οι
γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά του
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.»
β) Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 3907/2011 προστί−
θεται περίπτωση ζ΄ που έχει ως εξής:
«ζ. Είναι θύμα ή ουσιώδης μάρτυρας εγκληματικών
πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 10 του
Ν. 4285/2014 και στα άρθρα 1 και 2 του Ν. 927/1979 (Α΄
139) και προσέρχεται προς υποβολή καταγγελίας ή ανα−
φορά του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρ−
χές, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την πε−
ρίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του Ν. 4251/2014,
πράξης του αρμόδιου εισαγγελέα.»
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 3907/2011 τροπο−
ποιείται ως εξής:
«Δεν απαγορεύεται η επιστροφή στις περιπτώσεις
β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου, όταν
ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή
την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 729
Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4147/2013
Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4147/2013 (Α΄ 98)
προστίθεται περίπτωση ε΄ως εξής:
«ε. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής
αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο β΄
του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215), μεταφέρονται στις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής,
οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων δήμων:
αα) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας
διαμονής και οι αιτήσεις πολιτογράφησης υποβάλλο−
νται στις αρμόδιες κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόμου υπηρεσίες μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Μετά
την παραπάνω ημερομηνία οι εκκρεμείς αιτήσεις πο−
λιτογράφησης διεκπεραιώνονται μέχρι το στάδιο της
δημοσίευσης από τις Διευθύνσεις στις οποίες έχει κα−
τατεθεί το αίτημα και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη
Διεύθυνση που είναι αρμόδια για ορκωμοσία και εντολή
δημοτολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μετα−
φερθεί τα μητρώα αρρένων.
ββ) Οι εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3284/2004
(Α΄ 217) μετά την παραπάνω ημερομηνία διαβιβάζονται
στις αρμόδιες, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Διευ−
θύνσεις.
γγ) Η επιβολή των προστίμων που επιβάλλονται με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 15 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88)
θα διενεργείται από τις αρμόδιες, κατά τις διατάξεις του
παρόντος, Διευθύνσεις, μετά την παραπάνω ημερομηνία.
δδ) Εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση
άδειας διαμονής, εξετάζονται από την Υπηρεσία στην
οποία διαβιβάστηκαν.
εε) Οι απόψεις της Διοίκησης επί ακυρωτικών δικα−
στικών διαφορών διατυπώνονται από την Υπηρεσία
που εξέδωσε τις σχετικές απορριπτικές ή ανακλητικές
αποφάσεις. Οι ίδιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες και για τη
συμμόρφωση της Διοίκησης στις σχετικές δικαστικές
αποφάσεις.»
Άρθρο 12
Διατήρηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς από αλλοδαπούς συζύγους
πολιτογραφημένων Ελλήνων
1. Οι αλλοδαποί σύζυγοι ομογενών που κατέχουν Ει−
δικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 4000/3/1−−πβ΄ από 14
Νοεμβρίου 2012 (Β΄ 3043) κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, όπως εκάστοτε ισχύει, διατηρούν το κατεχόμενο
Ε.Δ.Τ.Ο. και μετά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας
από τους συζύγους τους.
2. Στη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου,
η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 3 του άρ−
θρου 1 της από 14.11.2012 υπ’ αριθμ. 4000/3/10−πβ΄ κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, ανακα−
λεί και αφαιρεί τα Ε.Δ.Τ.Ο. που κατέχουν οι αλλοδαποί
σύζυγοι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της
ιδίας απόφασης, αν λύθηκε ο γάμος ή αν συντρέχουν
σε βάρος των κατόχων τους λόγοι δημόσιας τάξης ή
εθνικής ασφάλειας ή αν οι τελευταίοι ενήργησαν πρά−
ξεις προς όφελος αλλοδαπού κράτους ή αντίθετες προς
τα συμφέροντα της Ελλάδος.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ενεργειακών
Επενδύσεων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.ΕΝ.Ε. Α.Ε.)
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Δη−
μόσια Επιχείρηση Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε.» (Δ.ΕΠ.
ΕΝ.Ε. Α.Ε.) (στην αγγλική «Energy Investments Public
Enterprise SA» (E.I.P.E. S.A.), η οποία διέπεται από τις
διατάξεις του νόμου αυτού, το καταστατικό της και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920
(Α΄ 144), όπως κάθε φορά ισχύει. Η διάρκεια της Εται−
ρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια από την
ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος
της παραγράφου 5.
2. Σκοπός της Εταιρίας είναι επενδύσεις κατασκευ−
ής και διαχείρισης αγωγών φυσικού αερίου και άλλων
αναπτυξιακών υποδομών και η συμμετοχή σε εταιρίες
με συναφές αντικείμενο.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται
από το Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο για την άσκηση
των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από
τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.
4. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),
το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Με πρόταση
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη της Επιτροπής
Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοι−
νής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της
Βουλής διορίζονται ο Πρόεδρος, στον οποίο μπορεί να
ανατίθενται και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμ−
βούλου, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα
λοιπά τέσσερα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ.
είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά
σύμφωνα με τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου.
5. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παρα−
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει−
ας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται και εγκρίνεται το κα−
ταστατικό της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Κ.Ν. 2190/1920 (Α΄ 144), και ρυθμίζονται τα θέματα που
αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύ−
ξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα
του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουρ−
γία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και
του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή
των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη
λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση,
όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται
από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
6. Η Εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγο−
ρία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν και
730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
στις εταιρίες που συμμετέχει οι διατάξεις που διέπουν
εταιρίες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο,
με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις ρυθμίσεις του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4251/2014 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική
επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο
λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό
ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί
υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ει−
δικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται
υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του
συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να
αναγράφονται σε αυτό.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 τροποποι−
είται και αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περι−
πτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, της μετα−
φοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας,
κατά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου, καθώς και στις
περιπτώσεις προώθησης στο εσωτερικό της χώρας ή
διευκόλυνσης της μεταφοράς, προς το σκοπό υπαγωγής
στις διαδικασίες των άρθρων 83 του Ν. 3386/2005 ή του
άρθρου 13 του Ν. 3907/2011, κατόπιν ενημέρωσης των
αρμοδίων αστυνομικών και λιμενικών αρχών.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 122 του Ν. 4251/2014 τροπο−
ποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εφαρμό−
ζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111
χωρίς την προϋπόθεση πρόβλεψης θέσεων εργασίας
στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4251/2014 τροπο−
ποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής
συνιστάται Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γενικούς
Γραμματείς, με αναπληρωτές τους αρμόδιους Γενικούς
Διευθυντές ή τους υπ’ αυτούς οριζόμενους εκπροσώ−
πους των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού, Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους αρ−
μόδιους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
η οποία συνέρχεται, όποτε κρίνεται τούτο απαραίτητο,
υπό την προεδρία και με πρωτοβουλία του αρμόδιου
Υπουργού ή Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για θέματα
μεταναστευτικής πολιτικής.»
5. Στο άρθρο 136 του Ν. 4251/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 19 ως εξής:
«19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, καθορί−
ζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία
χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην οικογενειακή
επανένωση δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.δ. 131/2006, όπως ισχύει.»
6. Στο άρθρο 138 του Ν. 4251/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 18 ως εξής:
«18. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί βάσει των δια−
τάξεων του άρθρου 1, παρ. 1, εδάφιο ε΄ της με αριθμό
30651/3.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453) και
εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος εξετάζονται από το Υπουργείο αυτό.»
7. Στο άρθρο 138 του Ν. 4251/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 19 ως εξής:
«19. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Αποκεντρω−
μένες Διοικήσεις της χώρας βάσει των διατάξεων του
άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ε΄ της με αριθμ. 30651/3.6.2014
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453) εξετάζονται βά−
σει των διατάξεων του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014,
όπως αυτό ισχύει, με την καταβολή συμπληρωματικού
παραβόλου. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 108 του Ν. 4251/2014, οι αιτήσεις εξετάζονται
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδά−
φιο ε΄ της με αριθμ. 30651/3.6.2014 κοινής υπουργικής
απόφασης.»
8. Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
Ν. 4018/2011 (Α΄ 215) τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ποσοστό 46% των εσόδων που εγγράφονται στον
ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου,
εγγράφεται στον προϋπολογισμό της κεντρικής υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και κατανέμεται με αποφάσεις των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Οικονομικών σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοι−
κήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής
και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων δι−
εθνούς προστασίας.»
9. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανομή ποσών
από το ίδιο ποσοστό σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί−
κησης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πρώτης
υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις
μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε δα−
πάνης απαραίτητης για την προσωρινή στέγαση, τη σί−
τιση, την κάλυψη αναγκών άμεσης ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης,
καθώς και τη μεταφορά των ανωτέρω πολιτών από
μία περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας.»
10. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθ−
μού και φορείς αυτών δύνανται, για την αντιμετώπιση
έκτακτων και επειγουσών αναγκών και κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης διάταξης, να συνάπτουν συμβάσεις για
την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης,
άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης
ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία
άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις
φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους, νεοει−
σερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών. Οι ανωτέρω δαπά−
νες καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογι−
σμού των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
και των φορέων τους ύστερα από απόφαση του οικείου
οργάνου κατόπιν σχετικής γνώμης της οικείας Αστυ−
νομικής ή Λιμενικής Αρχής κατά περίπτωση, η οποία
στοιχειοθετεί τον έκτακτο επείγοντα χαρακτήρα των
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 731
σχετικών συμβάσεων. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω
διάταξης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
26 και 30 του Ν. 4251/2014.
Άρθρο 15
1. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 1 του
άρθρου 5 του Ν. 4132/2013 (Α΄ 59), καταργείται.
2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) ανα−
ριθμείται σε παράγραφο 5 και αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας είναι δυνατή
οποτεδήποτε η διακοπή λήξη θητείας ή παύση Διοι−
κητών ή Αναπληρωτών Διοικητών των νοσοκομείων,
αζημίως για το Δημόσιο, καθώς και ο ορισμός νέων
Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου. Στην απόφαση διακοπής, λήξης θητείας ή
παύσης Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου
μπορεί να ενσωματώνεται και η απόφαση διορισμού
του αντικαταστάτη τους. Η θητεία των Διοικητών και
Αναπληρωτών Διοικητών ορίζεται διετής.»
3. Η παρ. 6α του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
αναριθμείται σε παράγραφο 6.
Άρθρο 16
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση−Αποκατά−
σταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» προστίθενται τα
κάτωθι:
«Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το αρμό−
διο πειθαρχικό συμβούλιο ή υφίσταται αντικειμενική
αδυναμία να συνεδριάσει για να αποφασίσει, κατά τα
ανωτέρω, περί της θέσης σε δυνητική αργία, η σχετική
προθεσμία για τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμ−
βουλίου παρατείνεται μέχρι την πρώτη συνεδρίασή του
και πάντως όχι μετά τη 15η Σεπτεμβρίου 2015. Η ισχύς
της διάταξης αυτής ανατρέχει στην ημερομηνία θέσης
σε ισχύ του Ν. 4325/2015.»
Άρθρο 17
1. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο
Β΄, εδάφια 1 και 2, του άρθρου δέκατου τρίτου του
Ν. 4286/2014 (Α΄ 194) παρατείνεται έως τη δημοσίευση
του παρόντος.
2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφλη−
ση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των
Δ.Υ.ΠΕ. που απορρέουν από προμήθειες υλικών−αγαθών
και παροχή υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι τη δη−
μοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς την υπογραφή
σύμβασης, δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών
που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24, Ν. 3846/2010), δεν υφίστα−
νται προηγούμενες συμβάσεις και με την προϋπόθεση
ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προ−
ϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.
3. Δαπάνες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου που προ−
έρχονται από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών
και έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31.12.2014, οι οποίες
δεν έχουν εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών,
δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν κατ’
εξαίρεση με μόνο παραστατικό το σχετικό τιμολόγιο,
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νο−
σοκομείου τρέχοντος έτους.
4. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν για τις εκτελεσθείσες ερ−
γασίες, κατά παρέκκλιση των άρθρων 28 και 114 του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), όπως ισχύουν σήμερα και αφορούν:
α) εργασίες στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.), β)
επισκευή των φρεατίων και του περιμετρικού δικτύου
αποχέτευσης, γ) εργασίες εξυγίανσης του υπογείου
της κύριας πτέρυγας του κεντρικού κτιρίου, δ) αναδι−
αρρύθμιση−ανακαίνιση−επισκευή τμήματος των Τακτικών
Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.) του Νοσοκομείου Αφροδι−
σίων και Δερματικών Νόσων «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», συνολικού
εγκεκριμένου προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα
χιλιάδων (340.000) ευρώ, είναι νόμιμες και δύνανται να
πληρωθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου
με αριθμό «2014 ΣΕ 09100001» με τίτλο «Εκτέλεση δια−
φόρων εργασιών σε χώρους του Νοσοκομείου Αφροδι−
σίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» της
ΣΑΕ 091(Εθνικό Σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας στο οποίο είναι
ενταγμένες».
5. Η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 66 του
Ν. 4316/2014 παρατείνεται έως 31.12.2015.
Άρθρο 18
Στο Ν. 3386/2005 προστίθεται άρθρο 78Α, ως ακο−
λούθως:
«Άρθρο 78A
Προστασία από την απέλαση
Απόφαση απέλασης δεν εκδίδεται σε περίπτωση
συνδρομής των όρων της αρχής μη επαναπροώθησης,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης
κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
που κυρώθηκε με το Ν. 1782/1988 (Α΄ 116), στο άρθρο 7
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα που κυρώθηκε με το Ν. 2462/1997 (Α΄ 25),
στα άρθρα 31 και 33 της Σύμβασης της Γενεύης για το
Καθεστώς των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το
Ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που κυρώ−
θηκε με το Ν.δ. 53/1974, (Α΄ 256). Στην περίπτωση αυτή,
η αρμόδια αρχή του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3386/2005
χορηγεί βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για λόγους
ανθρωπιστικούς, η οποία συνεπάγεται για τον κάτοχο,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βεβαίωσης ανα−
βολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011.»
Άρθρο 19
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Δ΄ του άρθρου
180 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος, Ταμεία Επικουρικής Επαγγελματικής Ασφάλισης
κατέχουν ομόλογα πιστωτικού ιδρύματος που υπάγονται
στις ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης 155492/Β.638
(Β΄ 373), ως τέτοιων νοούμενων και ομολόγων που έχουν
εκδοθεί από θυγατρική ή τρίτο νομικό πρόσωπο που
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές κατα−
στάσεις πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην
Ελλάδα και με την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος
που λειτουργεί στην Ελλάδα, τα ομόλογα αυτά δύνανται
να παρακρατηθούν έως της λήξεως, και αποτιμώνται
στην τιμή της τελευταίας συναλλαγής ανεξάρτητα από
το χρόνο τέλεσής της.»
732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 20
Στο τέλος του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961 «Περί λήψεως
γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως
της Οικονομίας της Χώρας» (Α΄ 93) προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως εξής:
«5. Η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος που
ορίζεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
ισχύει υπό τον όρο υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
αρμόδια φορολογική αρχή εντός δεκαημέρου από τις
υπαγόμενες επιχειρήσεις, ότι:
α) δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός
της ελληνικής επικράτειας, αναφέροντας τις χώρες στις
οποίες δραστηριοποιούνται,
β) έχουν εκπληρώσει στη χώρα, όπου ασκείται η συ−
γκεκριμένη δραστηριότητά τους, τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος
και απορρέουν από την εν λόγω δραστηριότητα.
Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση δύναται να ενεργεί
έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων που βεβαιώνουν
στην υπεύθυνη δήλωση που καλούνται να υποβάλουν
οι υπαγόμενες στην παρούσα ρύθμιση επιχειρήσεις και
να ζητά για το σκοπό αυτόν την προσκόμιση από τις
επιχειρήσεις όλων των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών
και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, και ιδίως ο χρό−
νος και ο τρόπος υποβολής των αιτούμενων δικαιολο−
γητικών, πιστοποιητικών και άλλων συναφών εγγράφων
από τις υπαγόμενες επιχειρήσεις.»
Άρθρο 21
1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. απο−
στέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά
στις λειτουργικές δυνατότητες των Σχολών και Τμημά−
των του Ιδρύματος ως προς τον αριθμό των φοιτητών
που μπορούν να μετεγγράψουν, σύμφωνα με τις επό−
μενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστι−
κών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού που εγγράφησαν είτε μέσω
της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέ−
δου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος
πρόσβασης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη
Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρα−
γράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι
οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που
προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με
το Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν.
4. Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή: α) από Τμήμα ή Σχολή
του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει
στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα
σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτη−
τής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας
των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.
5. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνον από Πανεπιστήμιο
σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των
μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού
αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά
Σχολή ή Τμήμα των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από
τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα
εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως
μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπο−
λοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων,
γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη
ακέραιη μονάδα.
6. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις
αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο (2) διαφορε−
τικών Α.Ε.Ι.
7. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγμα−
τοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μο−
ρίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια:
α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον
διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς
του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπρο−
σαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 5).
β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον
διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς
του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001
έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώ−
δικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό ανα−
προσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 4).
γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον
διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς
του, για το τρέχον οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων
(6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτι−
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μόρια 3).
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ γίνεται
πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη
το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής
δήλωσης του δικαιούχου.
δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο
γονείς (Μόρια 3).
ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογέ−
νειας (Μόρια 2).
στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας
(Μόριο 1).
ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή
του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι
ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορι−
κού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουρι−
στικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Υπο−
δομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης
της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος
να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που
συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές
εξετάσεις (Μόριο 1).
Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας
των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου
σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγ−
γραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύ−
ζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμε−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 733
νης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή
έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της
υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργι−
κής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και
αντικαθίσταται (Μόριο 1).
θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα
ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1).
ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μορι−
οδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα
Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
8. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που ανα−
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄
120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη
που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη
κατοικία του και
β) φοιτητές που έχουν αναπηρία (σωματική, διανο−
ητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστοποιούμενη από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές
που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της
υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής
απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιεί−
ται ή αντικαθίσταται, ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά
οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοι−
τητές αυτοί έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη
που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνι−
μη κατοικία ή στην πόλη που πιθανώς τους παρέχεται
ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με βεβαίωση της επιτροπής
της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.
Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής,
η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησής της, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της ανωτέρω παραγράφου 7 ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από
απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται
από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το
Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρό−
σωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτά−
νεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων
των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρε−
ση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα
εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λε−
πτομέρεια της λειτουργίας της.
10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013
(Α΄ 24).
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2015−2016. Κατά την πρώτη εφαρμογή του
(ακαδημαϊκό έτος 2015−2016), προθεσμία της παραγρά−
φου 1 ορίζεται η 11.9.2015.
12. Καταργείται το άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (Α΄118).
Άρθρο 22
1. Οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής κατά το ακαδη−
μαϊκό έτος 2014−2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής δικαι−
ούνται να μετεγγραφούν σε αντίστοιχη Σχολή, σύμφωνα
με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 21
του παρόντος νόμου.
2. Η κατά τα ανωτέρω μετεγγραφή πραγματοποιείται
με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων ισού−
ται τουλάχιστον με το 15% του συνολικού αριθμού εισα−
χθέντων κατά το έτος 2014−2015 στις ανωτέρω Σχολές.
Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, πραγ−
ματοποιείται μετεγγραφή όλων των ισοψηφησάντων.
3. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013
(Α΄ 24).
4. Τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που ανα−
φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990
(Α΄ 120), έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που
ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη
κατοικία του. Η κατηγορία αυτών των δικαιούχων δεν
εμπίπτει στο ανώτατο όριο της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, εκτείνεται δε και στους επιτυχόντες
στις Αρχιτεκτονικές Σχολές κατά τα προηγούμενα του
έτους 2014−2015 ακαδημαϊκά έτη.
5. Δεν εμπίπτουν επίσης στο ανωτέρω ποσοστό δι−
καιούμενοι μετεγγραφής φοιτητές που έχουν αναπηρία
(σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, πιστο−
ποιουμένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) ή φοιτητές που πάσχουν από τις αναφερόμε−
νες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014
(Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν
πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών
σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα με−
τεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επι−
μέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία ή στην πόλη που
πιθανώς τους παρέχεται ιατρική μέριμνα, σύμφωνα με
βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόμενης κοινής
υπουργικής απόφασης.
6. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, δικαιούχοι μετεγγραφής σύμφω−
να με τα ανωτέρω, είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση εντός
(Β΄ 2665) υπουργικές αποφάσεις.
7. Όσοι εκ των δικαιούχων φοιτητών δεν μετεγγρα−
φούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1
έως 6 του παρόντος άρθρου, θα ληφθεί μέριμνα ώστε:
α) να εξασφαλιστεί κατά προτεραιότητα η στέγαση
και η σίτισή τους στα Τμήματα ή Σχολές επιτυχίας τους,
β) να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής άλλης Σχο−
λής στον τόπο που επιθυμούν, στην οποία θα μπορούν
να μετεγγραφούν με βάση τα μόρια που συγκέντρωσαν
στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.
Λεπτομερειακά θέματα για την παράγραφο 7 του πα−
ρόντος άρθρου ορίζονται με υπουργική απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2014−2015.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
α. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015.
β. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου
8 ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.
γ. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις του.
734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015

Άδειες Διαμονής με τον ν. 4251/2014

synoriakos-nymfaia-synora-660x330
ΘΕΜΑ: Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών
θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014

Άρθρο 1
ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
· Έντυπο αίτησης
· Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές
προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε
μορφή γραφικών JPEG2000.
· Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται,
ισχύουσα θεώρηση εισόδου με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών
αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου, οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του
ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη
προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα
που το αποδεικνύουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο,
έγγραφο δημόσιας ελληνικής αρχής). Σε κάθε περίπτωση θα προσκομίζεται
έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης
χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου
(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
· Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, τα ανήλικα παιδιά
(κάτω των 18 ετών) όλων των κατηγοριών (άρθρο 132, παρ. 5), οι κάτοχοι άδειας
διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου
108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο
132, παρ.2), οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε με το
ν.1245/1982, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για
εργασία, οι υπότροφοι Υπουργείων, οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και του
Ι.Κ.Υ. (άρθρο 45, παρ.2), οι υπότροφοι στρατιωτικών και παραγωγικών σχολών
(άρθρο 46), τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών
(άρθρο 52), οι σύζυγοι ομογενών (άρθρο 81) τα μέλη οικογένειας Έλληνα ή
ευρωπαίου πολίτη (άρθρο 85, παρ.1), οι γονείς και τα ανήλικα αδέλφια ανήλικων
ημεδαπών (άρθρο 87, οι υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright). Η απαλλαγή από τη σχετική υποχρέωση προβλέπεται
στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, δυνάμει της από 23.4.1948 Συμφωνίας μεταξύ των
Κυβερνήσεων Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που κυρώθηκε με το
ν.3152/1955 (64 Α΄) και η σχετική άδεια διαμονής εκδίδεται σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις του άρθρου 19, παρ.7 του Κώδικα
· Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την
κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού
ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό
επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
2
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Έντυπο αίτησης
· Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές
προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε
μορφή γραφικών JPEG 2000.
· Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από την χώρα μας με εξαίρεση τους πολίτες τρίτων χωρών
αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του
ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για την υφιστάμενη
προσωρινή ή μόνιμη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του και σχετικά έγγραφα
που το αποδεικνύουν (λ.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους
προέλευσης του πολίτη τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο,
έγγραφο δημόσιας ελληνικής αρχής). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προσκομίζεται
έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του πολίτη τρίτης
χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου
(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
· Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται.
· Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται
από την κείμενη νομοθεσία ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου
ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν
το διάστημα ισχύος της τελευταίας άδειας διαμονής πριν την ανανέωση ή
έγγραφο αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει αφιξαναχωρήσεις στη χώρα.
Α) ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΑ 15 – 16 – 138 παρ. 7 )
Α1) Εξαρτημένη εργασία – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για μισθωτή
απασχόληση
Θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία
Θεώρηση εισόδου μπορεί να χορηγηθεί αφού περιέλθει στην Διπλωματική η έμμισθη
Προξενική Αρχή, από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών:
· Η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση για παροχή εξηρτημένης εργασίας σε
συγκεκριμένο εργοδότη. Η ανωτέρω εγκριτική Πράξη χορηγείται βάσει της
εν ισχύ Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται κάθε δεύτερο έτος
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4251/2014 και καθορίζει τον ανώτατο
αριθμό θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων
χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.
· Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για ένα
τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
3
εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή
του είναι ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του
εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια
υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι
ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως
ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
καθώς και το διάστημα απασχόλησής του. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.
Α1.1.Εξαρτημένη εργασία – Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής κατόπιν μετάκλησης
– Άρθρο 15
· Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του
ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή
υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
από δημόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του
εργαζόμενου είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.
Ανανέωση για άδεια διαμονής εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή
έργου – Παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και στην παροχή
υπηρεσιών ή έργου
· Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία
προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης (αυτεπάγγελτη
αναζήτηση).
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Α1.2.Ανανέωση για άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών
ή έργου
· Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία
προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης (αυτεπάγγελτη
αναζήτηση)
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Ανανέωση δεκαετούς άδειας διαμονής για εργασία σε περιπτώσεις που δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος –
Άρθρα 15 και 138 παρ.1
4
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν
την τελευταία δεκαετία πριν την ανανέωση ή έγγραφο αρμόδιας αρχής που
βεβαιώνει αφιξαναχωρήσεις στη χώρα
· Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του
οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
· Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
· Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας διαμονής για
εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα.
Ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, Έλληνα, ή
πολίτη της Ε.Ε. που δεν κατοχυρώνουν αυτοτελές – προσωποπαγές δικαίωμα
διαμονής – Άρθρα 15 και 84 παρ.6
· Αντίγραφο άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή δελτίου διαμονής
μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
· Αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του
ν.3386/05 όπως ισχύει.
· Ληξιαρχική πράξη θανάτου του πολίτη τρίτης χώρας, του Έλληνα ή του πολίτη
άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή
· Aπόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου.
· Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής για
εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα.
Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κριθεί ως
αλλογενείς ή ανακλήθηκε χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια -Άρθρα 15 και 138
παρ.4 α και 4β
· Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει
ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών ή
· επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας.
· Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου διαμονής των μελών της οικογένειάς του (για
τους συζύγους και τα ενήλικα τέκνα αυτών) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι διαμένουν στην
Ελλάδα επί εξαετία πριν την υποβολή της αίτησης ή διαβατήριο ή άλλα δημόσια
έγγραφα.
· Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής για
εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα.
Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται αίτημα
για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) –
Άρθρα 15 και 138 παρ. 16 α
· Επικυρωμένο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει
ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα καθώς και ότι
διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα ή
5
· Επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας
αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης.
· Τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών,
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
· Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής ή άλλου νομιμοποιητικού τίτλου
(για τους συζύγους και τα ενήλικα τέκνα αυτών) συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
· Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής για
εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα.
Ανανέωση για εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου ή ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα λόγω μεταβολής καθεστώτος διαμονής
Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις του
νόμου.
Χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία στο πλαίσιο κινητικότητας για τους επί
μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. – Άρθρο 98
· Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου
εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του
εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία,
στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι ίση με τις
μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα
απασχόλησής του.
Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου
για τον ίδιο λόγο
· Βεβαίωση του/των οικείου/ων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από την
οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
(αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Α2) Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για
άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος – Άρθρα 17 και 16 παρ. 4
Α2.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε: μέλη
Διοικητικών Συμβουλίων, μετόχους, διαχειριστές, νόμιμους εκπροσώπους,
γενικούς διευθυντές, διευθυντές εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα
· Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. ίδρυσης ημεδαπής εταιρείας ή εγκατάστασης
θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί
6
εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το οποίο προκύπτει ο διορισμός ή
η εκλογή τους ή
· Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή
· Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά
τους ως μελών Δ.Σ. ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών
διευθυντών ή διευθυντών ή
· Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου
φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την
έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα
προαναφερθέντα, εάν πρόκειται για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 42 ε παρ. 5 του ν. 2190/1920.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του
υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά
σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
· Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το
γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή από την οποία να προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται σε θέση
ευθύνης στην εταιρεία.
Α2.2. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε υπαλληλικό
προσωπικό ημεδαπών εταιριών που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο εκτέλεσης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου που έχει συνάψει η αλλοδαπή εταιρία της
περ. α΄ της παρούσης, με τρίτη/ες, την προώθηση των προϊόντων και την παροχή
τεχνικής υποστήριξης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές.
· Τίτλος σπουδών ή έγγραφα που αποδεικνύουν διετή εργασιακή εμπειρία,
συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρεία, όπως αυτό
περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας (πλην της περίπτωσης που η εταιρία
απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ημεδαπούς εργαζομένους)
· Σύμβαση εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα
απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου
πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του. Η σύμβαση πέραν του
κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες, τις
υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Σύμβαση εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα
απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου
πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του. Η σύμβαση πέραν του
κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες, τις
υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.
7
Α2.3. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων
χωρών που απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και
υπάλληλοι σε επιχειρήσεις, βάσει εδικών διακρατικών συμφωνιών ή
εισηγήσεων αρμόδιων ελληνικών αρχών
ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή
· Αντίγραφο σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με την επιχείρηση ή
· Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. ή οργανισμού για τη
συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου λόγων που δικαιολογούν την
αναγκαιότητα εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα
· Σύμβαση εργασίας διάρκειας άνω των έξι μηνών όπου αναγράφεται η ειδικότητα
και ο χρόνος απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της επιχείρησης ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το
γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, από την οποία να προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στην εταιρεία.
Α2.4. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε διευθυντές,
επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών που απασχολούνται στη θαλάσσια
έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων
· Πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που
ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τον ανάδοχο, τους εργολάβους ή τους
υπεργολάβους σχετικές αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής στον
ενδιαφερόμενο.
· Συμβόλαιο εργασίας
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Συμβόλαιο εργασίας
Α2.5 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε υπαλληλικό
προσωπικό και νομίμους εκπροσώπους που απασχολούνται σε ναυτιλιακές,
εμποροβιομηχανικές, κατασκευαστικές ή άλλες εταιρίες
· Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ή Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά
περίπτωση, όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της εταιρίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.3427/2005, των α.ν. 378/1968 και 27/1975, όπως ισχύει, του ν.δ.
2687/1953, καθώς και του ν. 2347/2005.
· Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ή Ναυτιλίας και Αιγαίου,
κατά περίπτωση, από την οποία θα προκύπτει ο διορισμός και το όνομα του
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ή
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην
εταιρία του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές του. Η
σύμβαση πέραν του κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς
και τις ιδιότητες, τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.
8
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
· Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται η
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας
· Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών ή Ναυτιλίας και Αιγαίου,
κατά περίπτωση, από την οποία θα προκύπτει ο διορισμός και το όνομα του
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, εφόσον η αρχική
σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα. ή βεβαίωση της
εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της
υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν
αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης,
από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας
συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.
Α2.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε τεχνικούς που
απασχολούνται σε μεταλλεία ή βιομηχανίες σύμφωνα με το α.ν. 448/1968
· Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα
προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι
επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την
επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων
συνοδευόμενη από βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και
επιστημονικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας που
στερούνται ημεδαποί, εκτός εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής
βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ’ αυτήν μηχανήματα
και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και
τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
Α2.7 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε αθλητές –
προπονητές
Θεώρηση εισόδου
· Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται
για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο
· Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται
ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου
Άδεια διαμονής
· Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται
για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή
· Σύμβαση/συμβόλαιο εργασίας αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή
αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με
συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.
· Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται
ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου,
9
Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου
αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του
επαγγέλματός του στην Ελλάδα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται
για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο
· Σύμβαση/συμβόλαιο εργασίας με συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην
ελληνική γλώσσα, αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου
αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Α2.8 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε πνευματικούς
δημιουργούς (συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες,
ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι)
· Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των
τριών μηνών, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου
συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου με επιχείρηση ή οργανισμό το
αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή
δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Α2.9 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε λειτουργούς
γνωστών θρησκειών
· Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της
επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά
ιερατικά καθήκοντα ή
· Βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του
εκπροσώπου της γνωστής στη χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα
ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα
· Βεβαίωση του εκπροσώπου της γνωστής στη χώρα θρησκείας ότι θα
αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του
στη χώρα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της
επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί
αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή
· Βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του
εκπροσώπου της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος
εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.
10
Α2.10 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανταποκριτές
ξένου τύπου
· Αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας ή βεβαίωση της ίδιας υπηρεσίας ότι η διαδικασία διαπίστευσής
του πολίτη τρίτης χώρας είναι σε εξέλιξη
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ότι δεν έχει
αρθεί η διαπίστευση
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Α2.11. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη ξένων
αρχαιολογικών σχολών η επιστημονική δραστηριότητα των οποίων υπάγεται
στην εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού
Βεβαίωση του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού ότι η επιστημονική
δραστηριότητα της αρχαιολογικής σχολής είναι υπό την εποπτεία του
· Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία προκύπτει ότι ο
πολίτης τρίτης χώρας είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη
χώρα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία να προκύπτει ότι
εξακολουθεί να είναι μέλος αυτής.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Α2.12 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε εκπαιδευτικούς
των μειονοτικών σχολείων της Θράκης καθώς και ξένων σχολείων που λειτουργούν
με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
· Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων
· Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό
έτος
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό
έτος
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Α2.13. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε βοηθητικό
προσωπικό ατόμων με ειδικές ανάγκες που εισέρχονται για την ανάπτυξη
στρατηγικών επενδύσεων
11
· Έγγραφο της χώρας προέλευσης που πιστοποιεί την ιδιότητα του πολίτη τρίτης
χώρας, ως βοηθητικό προσωπικό του συγκεκριμένου ατόμου με ειδικές ανάγκες.
Ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών βοηθητικό προσωπικό ατόμων
με ειδικές ανάγκες
· Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας, ατόμου με ειδικές ανάγκες ότι
εξακολουθεί να απασχολείται ως βοηθητικό προσωπικό.
Α3) Θεώρηση εισόδου, αρχική χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για
επενδυτική δραστηριότητα – Παρέχεται πρόσβαση σε άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή στη μισθωτή απασχόληση κατά
περίπτωση – Άρθρο 16
Α3.1 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτές
· Αντίγραφο της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό της
επένδυσης, για τους επενδυτές
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας ή του νομίμου εκπροσώπου
ότι συνεχίζεται η άσκηση της ίδιας οικονομικής δραστηριότητας ή η
δραστηριότητα που ασκείται είναι συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
· Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
Α3.2. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε υψηλόβαθμα
στελέχη, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες και μεσαία
στελέχη, εξειδικευμένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό
· Συμβόλαιο εργασίας για τα λοιπά στελέχη
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Συμβόλαιο εργασίας για τα λοιπά στελέχη
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Α3.3 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε στρατηγικούς
επενδυτές
· Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής
στο ν. 3894/2010, όπως ισχύει
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Έγγραφο του αρμόδιου φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας
διαμονής
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Α3.4. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε προσωπικό που
πρόκειται να απασχοληθεί στην επενδυτική δραστηριότητα
12
· Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την σχέση του προσωπικού με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης
· Συμβόλαιο εργασίας
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Συμβόλαιο εργασίας για τα λοιπά στελέχη
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
Α4.1 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση Μπλε Κάρτας
· Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από
την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με το κατώτατο όριο μισθού
για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5
του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός
προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
· Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα,
βεβαίωση/πιστοποιητικό του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών
Προσόντων, με την οποία να αποδεικνύεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ.
38/2010 (Α’ 78) προκειμένης της άσκησης των εκεί αναφερομένων επαγγελμάτων
από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή εφόσον πρόκειται για
επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας που ρυθμίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων
διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία
σύμβαση εργασίας.
· Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, τίτλο σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά έγγραφα ότι το επάγγελμα που
προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ασκείται για πέντε τουλάχιστον έτη και η
εν λόγω επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία.
Ανανέωση
· Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από
δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με το
κατώτατο όριο μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο
προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου
μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής.
Α4.2 Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Δικαίωμα
διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος
μέλος της ΕΕ
· Ακριβές αντίγραφο της «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», της οποίας είναι κάτοχος σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13
· Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εργασίας με αντικείμενο την απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από
την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με το κατώτατο όριο μισθού
για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται με συντελεστή 1,5
του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός
προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
· Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, να αποδεικνύει ότι
πληροί τις προϋποθέσεις του π.δ.38/2010 (Α΄ 78) προκειμένης της άσκησης των
εκεί αναφερομένων επαγγελμάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Ελλάδα, ή εφόσον πρόκειται για επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε
αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την
άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο
προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με
βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση εργασίας.
· Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, τίτλο σπουδών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά έγγραφα ότι το επάγγελμα που
προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας, ασκείται για πέντε τουλάχιστον έτη και
εφόσον η επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζεται από την εθνική νομοθεσία.
· Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την
κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού
ατυχήματος.
Β) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ – ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Η
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – Άρθρο 18
Β1. Εποχική εργασία
Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία χορηγείται σε πολίτη τρίτης χώρας που
διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα και επιθυμεί να διαμείνει νόμιμα
και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια σε τομέα
δραστηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή περισσότερων
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του πολίτη
τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Η συνολική
διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες ανά περίοδο
δώδεκα μηνών και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για
την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από
πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε.
Εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας για εποχική εργασία μπορεί να χορηγηθεί αφού
περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ταχυμεταφοράς των
ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών:
· Η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την
οποία εγκρίνεται η απασχόληση, σε τομέα δραστηριότητας εποχικού χαρακτήρα
για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών.
· Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η
απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας σε συγκεκριμένο εργοδότη και τόπο, το
είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν
14
μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου
εργαζόμενου, όπως αυτές καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης
Εργασίας,
Β2. Αλιεργάτες
Η θεώρηση εισόδου για αλιεργάτες χορηγείται σε πολίτες τρίτης χώρας που
διατηρούν τον κύριο τόπο κατοικίας τους σε τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν
νόμιμα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια ως αλιεργάτες
βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται
απευθείας μεταξύ του πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος
στην Ελλάδα.
Η συνολική διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 11
μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την
παροχή της συγκεκριμένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση
του οποίου αυτή χορηγήθηκε.
Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε
ταχυδρομικώς είτε μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών:
· Η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την
οποία εγκρίνεται η απασχόληση αλιεργάτη για παροχή εξηρτημένης εργασίας ως
αλιεργάτης, για χρονικό διάστημα μέχρι έντεκα μήνες σε συγκεκριμένο εργοδότη.
· Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτουν οι
όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η συμφωνημένη αμοιβή
του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη
από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου όπως αυτές καθορίζονται με την
εκάστοτε Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
Β3.Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
Σε πολίτες τρίτης χώρας, μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων δύναται να
χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονη με τη διάρκεια των παραστάσεων ή
εκδηλώσεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας,
λαμβανομένης υπόψη της ενιαίας δομής του καλλιτεχνικού συγκροτήματος. Για τη
χορήγηση της θεώρησης εισόδου προσκομίζονται:
· Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής
υπηρεσιών ή έργου.
· Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των οποίων βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας της χώρας προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του
συγκροτήματος.
· Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Τα μέλη των καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, τα οποία στερούνται επίσημης
καταχώρησης στη χώρα προέλευσής τους, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν αμειβόμενη
δραστηριότητα σε νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως, υπάγονται στη διαδικασία
μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία του άρθρου 15 του Ν. 4251/2014.
15
Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε
κράτος –μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη με το χρόνο που απαιτείται για
την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.
Σε περίπτωση όπου εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος
− μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετακινούνται
στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες για παροχή
συγκεκριμένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της
ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητές
του στην Ελλάδα, η Διπλωματική ή Προξενική Αρχή δύναται να χορηγήσει θεώρηση
Schengen σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τη χορήγηση της
θεώρησης εισόδου προσκομίζονται:
· Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα
στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία μετακινείται ο πολίτης
τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται
ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας
στην Ελλάδα, και προκύπτουν ο σκοπός της μετακίνησής του, το προβλεπόμενο
διάστημα της μετακίνησης του πολίτη τρίτης χώρας και η ανάληψη από την
επιχείρηση που απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας στο κράτος – μέλος της ΕΕ ή
του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επιστροφής του.
· Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.
· Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε
τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
Η διάρκεια της θεώρησης είναι ισόχρονη με το χρόνο που απαιτείται για την
εκπλήρωση της αναληφθείσας και μόνο συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και
δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι μήνες εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
προσκομίσουν στην αρμόδια Διπλωματική ή Προξενική αρχή:
· Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία
ταυτότητας και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζομένου,
συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή.
· Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης
παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης−αποδέκτη της υπηρεσίας. Στη
σύμβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που
αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση
των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός
και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων
διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
· Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
στ. Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour-leaders)
16
Η διάρκεια της θεώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες και χορηγείται
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην Διπλωματική η Προξενική Αρχή:
· Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το
ελληνικό τουριστικό γραφείο στην οποία θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία
του αλλοδαπού ως Αρχηγού Οργανωμένων Ομάδων Τουριστών.
· Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση
αλλοδαπός εργάζεται και αμείβεται από αυτό.
· Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με
αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία
και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των
αφικνούμενων, μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
· Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής
περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση που
υπάρχει με τη χώρα του διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό
ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος
στο κοινωνικό ασφαλιστικό της σύστημα σε διαφορετική περίπτωση θα
προσκομίσει εγγύηση του κράτους προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό
κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας
κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως Αρχηγού
οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού στην Ελλάδα.
· Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Β7. Αθλητική προετοιμασία
Η διάρκεια της εθνικής θεώρησης εισόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους
έξη μήνες και χορηγείται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια
Διπλωματική η Προξενική Αρχή:
· Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό τους
στην Ελλάδα με σκοπό την προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις.
· Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της
παραγράφου 6 του άρθρου 137, διαθέτει οικονομικούς πόρους, νόμιμης
προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να
παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
πέραν της αθλητικής προετοιμασίας.
· Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Αντίστοιχη θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί και στον/στους προπονητή/ές και το
λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που συνοδεύει τον εν λόγω αθλητή εάν πληρούνται οι
προαναφερόμενες προϋποθέσεις και προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
Β8. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν
σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης
17
Η Εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι
μήνες, εφόσον προσκομίσουν στην Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή:
· Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών από την οποία θα
προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική
εξάσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για
ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
· Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον η πρακτική άσκηση γίνεται επί του
αντικειμένου των σπουδών.
· Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
Ως φορείς ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
μας που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες αναλόγου περιεχομένου με αντίστοιχα
ιδρύματα της αλλοδαπής και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς φορείς
ανταλλαγών φοιτητών.
Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
ισχύουν τα οριζόμενα, κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών
Σχολών τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – Άρθρα 19 και 20
Γ1) Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους – Παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή
απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου – Άρθρο 19
Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
· Θεώρηση (visa) ή άδεια (σφραγίδα) εισόδου στη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί
τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης ή προηγούμενη άδεια
διαμονής η ισχύς της οποίας έχει λήξει ή έγγραφα που πιστοποιούν δεκαετή
συνεχή διαμονή στη χώρα.
· Παράβολο ύψους 300 ευρώ
· Έγγραφα που πιστοποιούν την ανάπτυξη δεσμών με τη χώρα, όπως,
α) βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας,
β) τίτλοι φοίτησης σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
γ) προηγούμενες άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσης αυτών
δ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
ε) αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
στ) αποδεικτικά ύπαρξης συγγενικού δεσμού με έλληνα πολίτη ή ομογενή
ζ) αποδεικτικά φοίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
η) αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών
θ) συμβολαιογραφικά έγγραφα τα οποία συντάχθηκαν παρουσία του
αιτούντος
Ως έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, βάσει των οποίων υπολογίζεται η δεκαετής
διαμονή στη χώρα, ορίζονται τα εξής:
· Αποδεικτικά έγγραφα φοίτησης σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
· αιτήματα για χορήγηση τίτλου προσωρινής ή οριστικής διαμονής ή καθεστώτος
διεθνούς προστασίας
18
· αντίγραφα απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης
τίτλου διαμονής
· προηγούμενοι τίτλοι προσωρινής διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής τους
· αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών
· αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ
· αποδεικτικά ασφάλισης σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης
· βιβλιάρια υγείας
· λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του
αιτούντος
· λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων
· αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στις χώρες προέλευσης, μέσω πιστωτικών
ιδρυμάτων, εταιρειών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων,
συναλλάγματος και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το ν.
3862/2010, η εποπτεία των οποίων ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας
· βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας
· δικαστικές αποφάσεις
· αποφάσεις διοικητικής απέλασης οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί
· αντίγραφα παλαιότερων διαβατηρίων (όλες οι σελίδες)
· δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων
· αποδείξεις νοσηλείας σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
· συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάχθηκαν παρουσία του αιτούντος
· απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων τηρούμενο από Αστυνομικό
τμήμα
· υπηρεσιακά σημειώματα με τα οποία διατάσσεται αναχώρηση από τη χώρα
Γ2) ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– Άρθρο 19
Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος
ΦΕΚ κύρωσης διακρατικής συμφωνίας ή
· Εισήγηση αρμόδιας δημόσιας αρχής, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ του δημοσίου τομέα. ή
οργανισμού ότι η διαμονή του ενδιαφερόμενου στη χώρα είναι επιβεβλημένη
λόγω συνδρομής δημοσίου συμφέροντος που αφορά σε τομείς εξωτερικής
πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, επενδύσεων, οικονομίας και
ανάπτυξης, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Γ3) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ – ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– Άρθρο 20
19
Γ3.1 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά
ανεξάρτητα άτομα
· Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης,
σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση ή
· Πράξη δημόσιου ασφαλιστικού φορέα για τη χορήγηση οριστικής σύνταξης
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης,
σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
Γ3.2. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες
ακινήτων
Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς.
· έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του πολίτη τρίτης χώρας
όπως, βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού
οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την
οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών
αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης,
τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ.
· αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης μεσιτείας σε δικηγόρο ή σε δικηγορικό ή σε
κτηματομεσιτικό γραφείο.
Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων
· Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο
αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του
τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη
τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή» και .αποδεικτικό μεταγραφής του
συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
· βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου
καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ
αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν
λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται,
«Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι
καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν
τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του
ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»
· Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών
καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά
καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των
20
250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος
λειτουργίας από τον ΕΟΤ και
· Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει
μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή
· Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό
ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το
νόμο και
· Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και
· Τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ή
· Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας στην
οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και
· Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και
· Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης
χρονομεριστικής μίσθωσης
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου ή
· Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.
Γ3.3 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ενήλικα τέκνα
μελών του διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής
αποστολής ή προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
· Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την
ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ιδιότητα
του γονέα και το χρονικό διάστημα παράτασης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
Γ3.4. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε εξαρτώμενα μέλη
οικογένειας, ανιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας μελών του διπλωματικού,
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής ή προξενικών
λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το
οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
· Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την
ιδιότητα του μέλους της διπλωματικής αποστολής και το χρονικό διάστημα
υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
· Βεβαίωση των αρχών της χώρας προέλευσης που θα βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι
εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας του μέλους της διπλωματικής αποστολής
Ανανέωση άδειας διαμονής
21
· Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την
ιδιότητα του μέλους της αποστολής και το χρονικό διάστημα παράτασης της
υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
Γ3.5. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε εργαζομένους ως
ιδιωτικοί υπηρέτες μελών Διπλωματικών Αποστολών
· Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την
ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την
διπλωματική ιδιότητα του μέλους της αποστολής και το χρονικό διάστημα
παράτασης της υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
Γ3.6. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδή ή
γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου
· Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να παρέχει στον
πολίτη τρίτης χώρας, κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι
αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και
πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
· Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας
διαμονής.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι εξακολουθεί να του παρέχει
κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον
ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Γ3.7 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για γνωριμία του
Μοναχικού βίου ή Μοναχισμό.
· Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την οποία να προκύπτει ότι ο
πολίτης τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως
μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει
κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής και. νοσηλείας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ανανέωση άδειας διαμονής
.
· Αντίγραφο των πρακτικών του μοναχολογίου.
· Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής, σε περίπτωση μετακίνησης.
Δ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – Άρθρα 31- 48 και 57 – 68
22
Δ1.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές –
Παρέχεται πρόσβαση σε μερική απασχόληση – Άρθρο 33
· Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για
την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου
καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του
ν. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.
· Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την
προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
Δ1.2 Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Παρέχεται
πρόσβαση στη μερική απασχόληση –Άρθρο 35
· Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
· Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε
αυτό, καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω
κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην
Ελλάδα καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσής του.
· Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη
συμμετοχή του σπουδαστή σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή
βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει
γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών ή
βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση
μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
Δ2. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική
υπηρεσία – Άρθρο 38
· Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος
εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης,
καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή
23
στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των εξόδων τυχόν εκπαίδευσής του για την
εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή
των καθηκόντων του και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου
εργασίας του και της χρονικής διάρκειας του προγράμματος
· Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης που έχει συνάψει ο
φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας με το οποίο
δέχεται την ανάληψη ευθύνης για τον εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαμονής του στη χώρα.
Δ3. Έρευνα – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για το συγκεκριμένο
σκοπό
Δ3.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ερευνητή – Άρθρο
61
· Έγκριση του ερευνητικού οργανισμού από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (όταν ο
ερευνητικός οργανισμός είναι ιδιωτικός)
· Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό
οργανισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4251/2014 με την
οποία προσδιορίζεται η νομική σχέση και οι εργασιακές συνθήκες των ερευνητών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και η επάρκεια πόρων για την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ ετησίως .
· Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης περί παράτασης συνεργασίας με τον
ερευνητικό οργανισμό, με την οποία προσδιορίζεται η νομική σχέση και οι
εργασιακές συνθήκες των ερευνητών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς
και η επάρκεια πόρων για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το ύψος των
οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ ετησίως.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
Δ3.2. Κινητικότητα – Άρθρο 64
· Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής «Ερευνητή» χορηγηθείσας από άλλο κράτος
μέλος
· Αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4251/2014 με την οποία
προσδιορίζεται η νομική σχέση και οι εργασιακές συνθήκες των ερευνητών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η επάρκεια πόρων για την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εννιακοσίων (900) ευρώ ετησίως.
· Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό
Δ4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ4.1. Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για επαγγελματική
κατάρτιση – Άρθρο 44
24
· Αντίγραφο απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ίδρυσης ή
λειτουργίας του ΙΕΚ ή του Κολεγίου ή αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο έχει
δημοσιευτεί απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με την οποία χορηγήθηκε άδεια
λειτουργίας στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 και 2 (πρώην Ε.Ε.Σ.)
· Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολέγιο ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 και
2 ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή και βεβαίωση ότι το
πρόγραμμα απαιτεί κανονική και όχι εξ’ αποστάσεως φοίτηση.
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
· Αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας που διδάσκεται το πρόγραμμα
σπουδών επιπέδου Β1 και
· Συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από την χώρα που εδρεύουν και προγράμματα
σπουδών τα οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εφόσον αυτά έχουν
πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης όταν ο πάροχος είναι
Κολέγιο.
2. Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από τον αρμόδιο πάροχο
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
Δ4.2. Υπότροφοι– Άρθρο 45
Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη
διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους,
συνυπολογιζομένης της υποτροφίας χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να
ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα για την κάλυψη των εξόδων
σπουδών και διαβίωσης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την προβλεπόμενη
από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή υπουργική
απόφαση.
Δ4.3. Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για συμμετοχή σε Ειδικά
Προγράμματα – Παρέχεται πρόσβαση σε πρακτική άσκηση
· Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη
συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό
· Εφόσον πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας που περιλαμβάνει
πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών, τριμερή σύμβαση ανάμεσα στο
πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, στον φοιτητή και στον δημόσιο ή
τον ιδιωτικό φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα
25
Δ4. 4 Θεώρηση εισόδου και χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές
σχολές και παραγωγικές σχολές Άρθρο 46
Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)
· Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων
Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες ή τα
σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει
δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω
σχολές.
Δ4.5 Θεώρηση εισόδου και αρχικής άδειας διαμονής για απόκτηση ιατρικής
ειδικότητας -Άρθρο 47
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο πολίτης τρίτης
χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς
και του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση αυτής.
· Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας που αφορά
στην τοποθέτηση του πολίτη τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω
νοσηλευτικό ίδρυμα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο πολίτης τρίτης
χώρας εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής
ειδικότητας.
Δ4.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για φοίτηση στην
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους – Άρθρο 48
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα
σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
· Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην
οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.
· Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του
ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι συνεχίζεται η
φοίτηση του και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειμένου
να τελειώσει τις σπουδές του.
· Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του
ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την
26
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Δ4.7. Ταχεία διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για σπουδές
· Σύμβαση ταχείας διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής σε
μεταπτυχιακούς σπουδαστές μεταξύ πανεπιστημιακού ιδρύματος και του
Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία θα περιλαμβάνεται ο ακριβής τίτλος
του μεταπτυχιακού προγράμματος και μνημονεύονται οι ειδικοί λόγοι που
συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος και η
δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλόμενων μερών.
· Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό
ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς
εγγραφή.
· Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους
για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, το ύψος του οποίου
καθορίζεται με την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136
του ν. 4251/2014, κοινή υπουργική απόφαση.
Ε) ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (άρθρα 49-56) – ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
· Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών από την οποία να προκύπτει ο
χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Έγγραφο της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής ότι κρίνεται σκόπιμη η παράταση της
διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια
ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ – Άρθρα 69 – 87
Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη
χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα
επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός
και σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, δημόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών
επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός
δεσμός των τέκνων και του έτερου των συζύγων συνοδευόμενο από επίσημο
έγγραφο αλλοδαπής αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαμονής
τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία
των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το
νόμιμο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση που ο συντηρών ζητεί την επανένωση με
ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαμικού γάμου με άλλη
σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του
έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας
27
κατοικίας του τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με το οποίο
αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
· Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης
κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης
κατοικίας αντίγραφο του εντύπου Ε1 στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον
συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει
μίσθωμα.
· Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο
να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του αμειβόμενου
με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προσαυξημένο κατά
20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Δεν απαιτείται η
πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων για την οικογενειακή επανένωση των
υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και
Δ4.4.οι οποίοι συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.
· Βιβλιάριο υγείας ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, αναλόγως της κατηγορίας
άδειας διαμονής
· Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σχετικό τυποποιημένο πληροφοριακό έντυπο
κατάστασης του πολίτη τρίτης χώρας
Θεώρηση εισόδου
· Απόφαση έγκρισης για οικογενειακή επανένωση του αρμόδιου Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην των υπαγομένων στις
ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4, Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και Δ4.4.
· Αντίγραφο της αίτησης του προσκαλούντος πολίτη τρίτης χώρας, πλην των
υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4, Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και
Δ4.4.
· Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και
· Αντίγραφο του τυποποιημένου πληροφοριακού έντυπο κατάστασης του
αλλοδαπού, το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι
του άρθρου 70 του Ν. 4251/2014, πλην των υπαγομένων στις ρυθμίσεις των
κατηγοριών Α2, Α3, Α4, Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και Δ4.4.
· Βεβαίωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ότι πληρούνται τα κριτήρια ένταξης
στη χώρα όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 136 πλην των
υπαγομένων στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4, Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και
Δ4.4 και
· Βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του αντίστοιχου σημείου
διαβατηριακού ελέγχου, ότι έχουν καταβάλει τα σχετικά πρόστιμα για
προηγούμενη παράνομη είσοδο και παραμονή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές,
σε περιπτώσεις που τα προσκαλούμενα προς συνένωση μέλη της οικογένειας του
αιτούντος διέμεναν μη νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, πλην των υπαγομένων
στις ρυθμίσεις των κατηγοριών Α2, Α3, Α4, Γ2, Γ3.1, Γ3.2, Δ3 και Δ4.4.
ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση
ΣΤ1) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας – Άρθρο 72
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση
28
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων του συντηρούντος
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων του συντηρούντος
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη
οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, για τις
περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα – Άρθρο 80
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που
αποδεικνύει την συζυγική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους που τελέσθηκε ο γάμος
επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας
αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που
γεννιούνται ή διέμεναν στην Ελλάδα με τίτλο διαμονής που είχε εκδοθεί από άλλη
ελληνική αρχή
· Ληξιαρχική πράξη γέννησης
· Τίτλο ή βεβαίωση νόμιμης διαμονής
ΣΤ2.) Μέλη οικογένειας Έλληνα
ΣΤ2.1 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο Έλληνα – Παρέχεται
πρόσβαση στην αγορά εργασίας – Άρθρο 82
· Αντίγραφο ενός εκ των ακόλουθων εγγράφων που πιστοποιούν νόμιμη διαμονή
στην Ελλάδα ( θεώρηση εισόδου (τύπου C) ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση τύπου
Α΄ ή ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ή ΕΔΤΟ ή πρόσφυγα)
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
· Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης
διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων
· Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται ή
· Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην
Ελλάδα ή
· Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει
ότι πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη
εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
· Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι πριν την υποβολή της ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ
των οποίων το ένα στην Ελλάδα
29
· Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
ΣΤ2.2 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε κατιόντες σε ευθεία γραμμή Έλληνα
ή του ετέρου των συζύγων κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους
· Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
· Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ελληνικής ή αλλοδαπής
αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
· Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων, επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το
οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται
για κοινούς κατιόντες (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία
των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το
νόμιμο τύπο, έγγραφη συμφωνία των γονέων ότι επιτρέπουν τη διαμονή του
τέκνου τους στην Ελλάδα.).
· Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
· Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην Ελλάδα.
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης
διαμονής
· Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
· Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα.
Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε ενήλικους συντηρούμενους κατιόντες σε
ευθεία γραμμή Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων άνω του 21ου έτους της
ηλικίας τους – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας
· Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
· Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής
αρχής από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός με τον Έλληνα ή τον έτερο
των συζύγων.
· Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των
συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος
ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή
εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους
διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται
από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή συμβίωνε κάτω από τη
στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που
καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα ή
τον έτερο των συζύγων.
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης
διαμονής
· Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα
30
· Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του
κατάσταση
ΣΤ2. 3 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε απευθείας ανιόντες Έλληνα ή του
ετέρου των συζύγων – Δεν παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας
· Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
· Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
· Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον Έλληνα ή τον έτερο των
συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος
ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή
εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους
διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται
από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή συμβίωνε κάτω από τη
στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που
καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον Έλληνα ή
τον έτερο των συζύγων.
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης
διαμονής
· Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
· Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του
κατάσταση
ΣΤ2.4 Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε γονείς και ανήλικα αδέλφια ανήλικων
Ελλήνων – Άρθρο 87
· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ανήλικου Έλληνα
· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σχέση
γονέα ή αδελφού Έλληνα
ΣΤ2.5 Αρχική χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας –
Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας – Άρθρο 83
· Αντίγραφο του δελτίου διαμονής
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή βεβαίωση του αρμοδίου
οργάνου για τις αφιξαναχωρήσεις του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα
Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε γονέα ή αδελφό/η ανήλικου Έλληνα
· Αντίγραφο του Δελτίου Διαμονής
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
Ανανέωση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής
· Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής
ΣΤ2.6 Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας
ομογενούς – Άρθρο 81
31
· Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου
· Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο
συγγενικός δεσμός.
· Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον
πολίτη τρίτης χώρας, σύζυγο, της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον
ομογενή, ή τέκνου του.
· Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
(Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου.
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση σε
σχέση με τα αναφερόμενα στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας
διαμονής πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς –
Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας Άρθρα 76 και 81
Τέκνα
· Έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση (Διαβατήριο ή πιστοποιητικό
γέννησης )
Σύζυγοι
· Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή
· Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου για την περίπτωση διαζυγίου ή
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας ή Ε9
για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της
έγγαμης συμβίωσης ή
· Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια
Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
· Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή
ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή
· Παρέλευση πενταετίας από την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση
Αλλογενείς σύζυγοι ομογενών από Αλβανία
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
· Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της
καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση
άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
ΣΤ.4 Αρχική χορήγηση προσωποπαγούς άδειας διαμονής – Παρέχεται πρόσβαση
στην αγορά εργασίας – Άρθρο 84
· Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
· Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με
32
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
· Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας
διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
· Απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη
εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
· Απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην
περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι πολίτης τρίτης
χώρας ή
· Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική
αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
· Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως
δυσχερών καταστάσεων ή
· Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει
η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι
υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα ή
· Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστοποιεί την αναχώρηση του
Έλληνα από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων που δεν έχουν την
ελληνική ιθαγένεια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
Ζ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – Άρθρα 88- 108 και 138 παρ.1
Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος – Άρθρο 90
· Αντίγραφο του τελευταίου πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης
εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο
να προκύπτει ότι διαθέτει εισόδημα, ίσο με τις ετήσιες απολαβές του
αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των μελών της οικογένειάς του.
· Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την
πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα
προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
· Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης
κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
· Ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
ή
· Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης από ελληνικό
σχολείο στην Ελλάδα ή
· Τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα ή
· Αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας
πανεπιστημίων του εξωτερικού ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου
τουλάχιστον Β2 ή
· Δελτίο Μόνιμης Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή
33
· Σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ΚΕΙ ή
· Αποδεικτικά νόμιμης δωδεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα κατά τη στιγμή
υποβολής της αίτησης
Ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας
Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (Ανανέωση) – Άρθρο 108
· Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην Ελλάδα ή
· Αποδεικτικά επιτυχούς ολοκλήρωσης έξι τουλάχιστον ετών , σε ελληνικά
σχολεία Πρωτοβάθμιας ή/ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
Ανανέωση άδειας διαμονής
· Αντίγραφο άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς
Ζ3. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας – Άρθρο 138 παρ.1
· Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών, για τις περιπτώσεις που οι
τίτλοι διαμονής δεν έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, για τον συνολικό χρόνο νόμιμης διαμονής στην ελληνική
επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής από τις
οποίες να αποδεικνύεται δεκαετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα κατά την
τελευταία δωδεκαετία .
· Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του
οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
· Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.
· Αποδεικτικά πλήρωσης των προϋποθέσεων ανανέωσης της άδειας διαμονής που
κατείχε.
Άρθρο 2
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε Η΄ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΣΕΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – Π.Δ. 106/2007
Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Κοινά δικαιολογητικά για τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής
· Έντυπο αίτησης
· Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές
προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε
μορφή γραφικών JPEG2000.
· Ισχύον διαβατήριο.
34
· Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης ή
· Θεώρηση εισόδου Σένγκεν βραχείας διαμονής (τύπου C), όπου απαιτείται.
1. Δελτίο Διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. – Αρχική
χορήγηση
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που
αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική
πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην
Ελλάδα.
· Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου μόνιμης
διαμονής του πολίτη της Ένωσης
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής σε περίπτωση μη κατοχύρωσης δικαιώματος μόνιμης
διαμονής λόγω απουσίας ή διάστασης των συζύγων
· Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης
· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
· Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη της Ε.Ε. ότι ο συγγενικός δεσμός διατηρείται ή
· Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην
Ελλάδα ή
· Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει
ότι πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη
εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
· Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να
προκύπτει ότι πριν την υποβολή της ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ
των οποίων το ένα στην Ελλάδα
· Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων το ύψος των οποίων καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014, κοινή
υπουργική απόφαση.
Δελτίο διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή πολίτη άλλου κράτους – μέλους
της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων
τέκνων αυτών – Αρχική χορήγηση
· Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που
αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική
πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην
Ελλάδα.
· Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει
ο συγγενικός δεσμός.
· Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα
διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινούς ή ενήλικους κατιόντες
(π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον
επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
· Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
35
· Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν
και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των κατιόντων στην
Ελλάδα.
· Εάν πρόκειται για ενήλικο άνω του 21ου έτους της ηλικίας, τεκμηριωμένες
αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των
συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος
ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη μορφή
εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους
διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας συντηρείται
από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή συμβίωνε κάτω από τη
στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που
καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της
Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων.
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των κατιόντων σε ευθεία γραμμή πολίτη άλλου
κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων
των υιοθετημένων τέκνων αυτών σε περίπτωση μη κατοχύρωσης
δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας
Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης
· Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι
συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής τους
στην Ελλάδα, εάν αφορά κατιόντες κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους και
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή
του ετέρου των συζύγων – Αρχική χορήγηση
Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης.
· Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που
αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την
υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική
πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην
Ελλάδα.
· Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή
άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
· Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
· Τεκμηριωμένες αποδείξεις υλικής εξάρτησης από τον πολίτη της Ένωσης ή τον
έτερο των συζύγων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και υπεύθυνη δήλωση του
συντηρούντος ότι εξακολουθούν να συντηρούνται. Η απόδειξη μπορεί να έχει τη
μορφή εγγράφου χορηγηθέντος από αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή
συνήθους διαμονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω μέλος της οικογένειας
συντηρείται από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων ή συμβίωνε
κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι
υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον
πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων.
36
Ανανέωση Δελτίου Διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους –
μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων σε περίπτωση μη κατοχύρωσης
δικαιώματος μόνιμης διαμονής λόγω απουσίας
· Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.
· Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
2. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής
Δελτίο διαμονής – Αρχική χορήγηση
· Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
· Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων. Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην
περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος
τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
· Ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα ή
· Υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα ή
· Απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη
εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
· Απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην
περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης
χώρας ή
· Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική
αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
· Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως
δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή
· Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να
προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που
είναι υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα
3. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας πολίτη
άλλου κράτους – μέλους της Ένωσης ή δικαιούχου προσωποπαγούς
δικαιώματος διαμονής
Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – μέλους της Ένωσης ή δικαιούχου προσωποπαγούς δικαιώματος
διαμονής
· Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
· Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
37
Δελτίο μόνιμης διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου
κράτους – μέλους της Ένωσης – Παρεκκλίσεις
· Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
· Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου μόνιμης
διαμονής του πολίτη της Ένωσης
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
· Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για
τον χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο
θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
Α) Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι
επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
Β) Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναζητείται αποδεικτικό φορολογικών
υποχρεώσεων θα προσκομίζεται :
· Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης εφόσον είχε
υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή
· Αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το έτος υποβολής της
αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική
δήλωση
Γ) Όπου στην παρούσα αναφέρεται δυνατότητα ανανέωσης για ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα, θα αναζητούνται:
· Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται
· Εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ενημερωθήκατε για την έναρξη ισχύος του ν.4250/2014 (Α΄ 74), αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις της αριθ. 30825/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1528) κ.υ.α, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλων διαμονής είναι προσαρμοσμένες στις ρυθμίσεις του ν. 4250/2014 και, κατά συνέπεια, δεν θα εκδοθεί η απόφαση εξαίρεσης της παρ. 2δ του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.
Ενόψει των ανωτέρω σας παρέχουμε οδηγίες, τις οποίες οφείλετε να ακολουθείτε κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής.
α) Έγγραφα δημόσιων υπηρεσιών
Όπου στην ανωτέρω απόφαση αναζητούνται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση (τους φορείς της παρ.2α του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014), θα αποδέχεστε απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων αυτών.
Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που στην αριθ. 30825/2014 κ.υ.α. αναφέρονται έγγραφα των ανωτέρω φορέων. Π.χ. στην περίπτωση που ζητείται «Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα», θα αποδέχεστε απλό και ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αυτής.
Όπου ζητείται αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας νοείται απλό φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας (με τα στοιχεία του ασφαλισμένου ή των πρστατευόμενων μελών) και η σελίδα στην οποία περιλαμβάνεται η σχετική θεώρηση.
Όπου από την κείμενη νομοθεσία η σχετική βεβαίωση εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής, θα γίνονται δεκτά τα εκτυπωμένα παραστατικά (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα ή υποβληθείσα φορολογική δήλωση) ή ευανάγνωστη φωτοτυπία.

β) Ιδιωτικά έγγραφα
Αντίστοιχα, θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Ειδικότερα στην περίπτωση των συμβολαίων αγοράς κατοικίας, θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Είναι ευνόητο ότι στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δεν απαιτείται περαιτέρω επικύρωση. Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης κατοικίας θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής εφόσον προηγουμένως έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή απλή εκτύπωση από τη σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.
Στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας, αφού θεωρηθεί το γνήσιο υπογραφής του εργοδότη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτών.
Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο ενός εγγράφου, είναι αυτονόητο ότι ο πολίτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση επίδειξης και του πρωτοτύπου εγγράφου.

γ) Έγγραφα αλλοδαπών αρχών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παρ.3 του ν.4251/2014, όσα δημόσια έγγραφα έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται, ενώ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η επισημείωση (σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης του εγγράφου δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ή αυτή δεν αναγνωρίζεται από τη χώρα μας), τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των αλλοδαπών εγγράφων, τα οποία φέρουν τις ανωτέρω επικυρώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα φωτοαντίγραφα αυτά είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Ως προς την επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών εγγράφων, συνεχίζεται η πρακτική που ακολουθούσατε και στο παρελθόν.
Βεβαίως συνεχίζει να γίνεται αποδεκτή η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να προσκομίσει το πρωτότυπο αλλοδαπό έγγραφο και η υπηρεσία σας να παραλάβει απλό φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο θα επικυρωθεί από την ίδια υπηρεσία αποκλειστικά για εσωτερική χρήση (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 381/2002).
Ειδικότερα, ως προς τα αντίγραφα διαβατηρίων μπορείτε να παραλαμβάνετε ακριβή φωτοαντίγραφα αυτών επικυρωμένα από δικηγόρο ή απλά φωτοαντίγραφα αυτών, επικυρωμένα για εσωτερική χρήση κατά τα ανωτέρω, μόνο εφόσον ο αιτών ή ο εκπρόσωπος αυτού φέρει και επιδεικνύει και το πρωτότυπο διαβατήριο.

δ) Διενέργεια ελέγχων
Η διενέργεια ελέγχων ήταν και στο παρελθόν και συνεχίζει να είναι μια σημαντική υποχρέωση της υπηρεσίας σας.
Εφεξής, οι υπηρεσίες σας βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 1 του ν.4250/2014, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, αποστέλλοντας σχετικά ερωτήματα προς τις υπηρεσίες ή τους φορείς που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Αν σε κάποιες κατηγορίες δικαιολογητικών διαπιστώνεται η κατάθεση μεγάλου αριθμού πλαστών εγγράφων (π.χ. βεβαιώσεις σχολείων), θα πρέπει να διενεργείτε δειγματοληπτικό έλεγχο σε μεγαλύτερο ποσοστό κατά την κρίση σας. Η διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων δεν πρέπει να παρακωλύει την έκδοση των αδειών διαμονής, οι οποίες θα εκδίδονται και πριν την παραλαβή των απαντητικών εγγράφων των αρμόδιων υπηρεσιών και σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστότητα των δικαιολογητικών ή των επικυρώσεων, θα ανακαλείτε την άδεια διαμονής και θα ενημερώνετε τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Κατ’ εξαίρεση, δεν θα εκδίδετε την άδεια διαμονής μέχρι τη διακρίβωση της γνησιότητας των εγγράφων μόνο στις περιπτώσεις που η υπηρεσία σας έχει σοβαρές ενδείξεις ότι αυτά δεν είναι γνήσια.
Σημειώνουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε αρχείο με τις υποθέσεις που ελέγξατε ανά τρίμηνο.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες η φορείς με στόχο την ηλεκτρονική διασύνδεση των βάσεων δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική αναζήτηση της γνησιότητας των προσκομίζομενων εγγράφων γρήγορα και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αλληλογραφία.
Ο Γενικός Γραμματέας

Άγγελος Συρίγος

Αναστέλλονται λόγω εκλογών από 16 έως 25 Σεπτεμβρίου οι εργασίες των δικαστηρίων

Με εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου αναστέλλονται ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, οι εργασίες όλων των δικαστηρίων τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργειά τους και πέντε εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 16 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2015. ​ Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 16η Σεπτεμβρίου 2015 και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα συνεχίζονται και μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2015.

​Σε ό, τι αφορά τη διενέργεια των πλειστηριασμών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 998 του Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση έναρξης των Μεικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μεικτών Ορκωτών Εφετείων, εφόσον έχουν προσδιορισθεί δικάσιμοι εντός του Σεπτεμβρίου. Επίσης, εξαιρείται και η εκδίκαση των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. ​Διευκρινίζεται ότι η επιμήκυνση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων υπαγορεύθηκε εκ του γεγονότος ότι η διενέργεια των βουλευτικών εκλογών συμπίπτει με την έναρξη του δικαστικού έτους, την 16η Σεπτεμβρίου, και την ανάληψη καθηκόντων των μετατεθέντων δικαστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.

Καλλικράτης στα χακί

ptol3

Σχέδιο «Καλλικράτη», εκτός από την διοίκηση έχουμε επίσης στην υγεία, στη παιδεία και στη δικαιοσύνη. Ο Καλλικράτης ετοιμάζεται να χτυπήσει και την πόρτα του στρατού. Αρχικώς, η επιτροπή του υπουργείου εξέταζε κάποιες πιο “λάιτ” περιπτώσεις, όπως το ενδεχόμενο κατάργησης των περιφερειακών στρατοδικείων και την ενσωμάτωσή τους σε μεγαλύτερα στρατιωτικά δικαστήρια (Αθήνας – Θεσσαλονίκης) και την συγχώνευση των τριών στρατιωτικών δικαστηρίων Αττικής υπό ενιαία διοίκηση προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση προσωπικού (το πλεονάζον προσωπικό δεν έχει αποφασισθεί που θα απασχοληθεί και αν θα καταλήξει στην εφεδρεία). Συμφωνα με πληροφορίες “έπεσε πρόταση” για συνολική κατάργηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (!).
Ο στρατιωτικός καλλικράτης ακούγεται σε όλη τη χώρα εδώ και δέκα χρόνια. Από τότε που υπηρετούσα στο Α’ ΣΣ λέγανε ότι θα το κλείσουν, ότι θα το κάνουν είτε πάρκο είτε γήπεδο, ότι δεν εξυπηρετεί πουθενά και μάλιστα, κάποιοι, ονειρεύονταν για το 523 ΤΠ να γίνει πίστα φόρμουλα 1! Πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα προσωπικού και τίποτα άλλο. Μια στρατιωτική μονάδα, που αντί για κανονικό λόχο, φτάνει να συντηρεί προσωπικό λιγότερο από μια διμοιρία, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όχι μόνον γιατί είναι ελάχιστοι οι φαντάροι, αλλά και επειδή δεν φτάνουν ούτε τα στελέχη για όλες τις θέσεις. Επαφίεται τελικά στο ήθος τον φαντάρων και του προσωπικού να τα βγάλουν πέρα.
Κάποιοι ρωτάνε: Τι εξυπηρετεί άραγε το κέντρο στο Μαυροδένρι και ένα καινούργιο ίδιο κέντρο στα Γρεβενά; Την τοπική ανάπτυξη σουβλατζίδικων απαντούν οι περισσότεροι. Είναι, όμως, έτσι; Εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στη χώρα, ο κάθε βουλευτής πιέζει να μην κλείσει το στρατόπεδο της εκλογικής του περιφέρειας. Οι εθνοπατέρες δεν ενδιαφέρονται σε καμία περίπτωση για την άμυνα της χώρας, παρα μόνο πως θα βολέψουν τα βύσματά τους. Μην άγχεστε, ο υπουργός δεσμεύθηκε ότι δεν θα κλείσει στρατόπεδα.
Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να αφήσουν το στρατό να λειτουργήσει ανεξάρτητα και μακρία από κομματικές δεσμεύσεις. Μόνο έτσι θα έχουμε ένα αξίολογο στρατιωτικό σώμα να μας υπερασπιστεί και αίσθηση ασφάλειας. Μόνο έτσι τα στελέχη θα απορροφηθούν στο έργο τους, χωρίς να εξυπηρετούν συμφέροντα και μόνο έτσι οι στρατιώτες δεν θα θεωρούν την θητεία αγγαρία και χαμένο χρόνο, αλλά χρέος προς την πατρίδα. Είναι τόσο δύσκολο;

Το ελληνογερμανικό ισοζύγιο

Το ελληνογερμανικό ισοζύγιο

Μετά τα σκληρά μέτρα που μας επεβλήθησαν με γερμανική εντολή, ξεκίνησαν τα δημοσιέυματα του Ελληνικού και Ευρωπαικού τύπου για τις εμπορικές συναλλαγες Ελλάδας – Γερμανίας.
Σε έκθεση της υπηρεσίας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο σημειώνεται ότι η πορεία των ελληνικών εξαγωγών το 2011 παραμένουν σταθερές περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010. Η Γερμανία αποτελεί την πρώτη εξαγωγική χώρα στην Ελλάδα και τον κυριότερο προμηθευτή αγαθών. Ακόμη, οι γερμανικές εξαγωγές στη χώρα μας, κατέχουν την πρώτη θέση έναντι των άλλων χωρών (γεμίσαμε Μερσεντες)!
Εν τέλει σημειώνεται στην σχετική έκθεση ότι η Γερμανία παραμένει μακροπρόθεσμα σημαντικότατος οικονομικός και εμπορικός εταίρος της Ελλάδας σε επίπεδο τόσο διμερούς εμπορίου όσο και επενδύσεων’. Δεδομένου του μεγέθους αλλά και του ειδικού βάρους της γερμανικής οικονομίας σε Ευρώζωνη και ΕΕ (μεγαλύτερη και σημαντικότερη οικονομία σε ΕΕ), καθώς και της θετικής πορείας της γερμανικής οικονομίας και των προοπτικών της, τα ελληνικά προϊόντα έχουν περαιτέρω δυνατότητες εισόδου στη γερμανική αγορά και προοπτικές αύξησης τόσο σε επίπεδο μεριδίων αγοράς όσο και σε επίπεδο αξίας. Πέραν αυτού παρουσιάζονται δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γερμανικών εταιρειών καθώς και προοπτικές επενδύσεων γερμανικών εταιρειών στην Ελλάδα.
Στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται ότι, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του έτους 2009 από τον οργανισμό Invest in Greece για τις άμεσες ελληνικές επενδύσεις, στη Γερμανία έχουν καταμετρηθεί περί τις 40 άμεσες ελληνικές επενδύσεις. Με βάση στοιχεία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πάνω από 150 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντωn με πάνω από 10 δις κύκλο εργασιών, απασχολώντας πάνω 36.000 εργαζομένους.

protoselido 168