Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015

12
Yπόδειγμα αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νέου νόμου Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015 [σύμφωνα με την ΚΥΑ 7534/20.08.2015 ΦΕΚ Β΄1794/20.08.2015]

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

(Άρθρου 4, άρθρου 5 παρ. 3 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ. β΄του ν. 3869/2010, ως και του άρθρου 781 ΚΠολΔ)

Ονοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Κατοικία:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας:

ΑΦΜ:

ΠΡΟΣ

(Κατάλογος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων προς τα οποία απευθύνεται η αίτηση, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και Φ.Κ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο)

 • 1)
 • 2)
 • 3)

…..

 • 1) [ Εισαγωγικά. Σύντομο ιστορικό υπερχρέωσης. Πότε αναλήφθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις, πότε δημιουργήθηκαν οι (τυχόν) οφειλές προς το δημόσιο και / ή  σε Φ.Κ.Α., πότε επήλθε η μόνιμη αδυναμία πληρωμών, λόγοι μόνιμοι αδυναμίας πληρωμών.]
 • 2) Κατάλογος ακίνητης περιουσίας αιτούντος / αιτούντων και δικαιώματα σε αυτά.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ Μ2 ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ % ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
                     
                     
                     
 • 3) Κατάλογος καταθέσεων σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά η αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΩΡΑ (ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
               
               
               
 • 4) Κατάλογος κινητής περιουσίας (αναλυτική κατάσταση Ι.Χ., σκαφών κλπ). Απαραίτητη η αναφορά του έτους απόκτησής τους

α)

β)

γ)

δ)

….

 • 5) Κατάσταση Εισοδημάτων *
Μηνιαίο εισόδημα 1ου αιτούντος Μηνιαίο εισόδημα 2ου αιτούντος
α. από εργασία: α. από εργασία:
β. από σύνταξη: β. από σύνταξη:
γ. από εκμετάλλευση ακινήτων : γ. από εκμετάλλευση ακινήτων :
δ. από εταιρικές συμμετοχές : δ. από εταιρικές συμμετοχές :
ε.  από τόκους καταθέσεων: ε.  από τόκους καταθέσεων:
στ. από κάθε άλλη πηγή : στ. από κάθε άλλη πηγή :

*ακαθάριστα

 • 6) Κατάσταση πιστωτών με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή απαιτήσεις
α/α Πιστωτής όνομα / επωνυμία Συνολική απαίτηση Κεφάλαιο Τόκοι/Προσαυξήσεις Έξοδα Ημερομηνία Βεβαίωσης Οφειλών Είδος ασφάλισης Τυχόν καταγγελία Ημερομηνία Καταγγελίας
                   
                   
                   
 • Σημ.: Στον παραπάνω πίνακα καταγράφονται στη δεύτερη στήλη το όνομα των πιστωτών που διατηρούν απαιτήσεις σε βάρος των αιτούντων, στην τρίτη στήλη η αιτία της απαίτησης, στην τέταρτη στήλη το συνολικό ποσό της οφειλής, ενώ στην πέμπτη, έκτη και έβδομη στήλη αναλύεται η εκάστοτε οφειλή κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Εν συνεχεία, στην όγδοη στήλη καταγράφεται η ημερομηνία βεβαίωσης των επιδίκων οφειλών, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παρεχόμενες από τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα και προσκομιζόμενες ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου αναλυτικές καταστάσεις των οφειλών, στην ένατη στήλη εμφανίζονται τυχόν εμπράγματες ασφάλειες και επιβληθέντα βάρη επί της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων, στη δέκατη στήλη συμπληρώνεται η τυχόν ύπαρξη καταγγελίας της εκάστοτε δανειακής σύμβασης και στην τελευταία στήλη η ημερομηνία της καταγγελίας.
 • 7) Κατάσταση οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο
α/α Φορέας* Ποσό βεβαιωμένης Οφειλής Ημερομηνία** Κεφάλαιο Οφειλής Προσαυξήσεις / Πρόστιμα
           
           
           

* Αναγράφεται ο φορέας του Δημοσίου, ή ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο οι αιτούντες έχουν βεβαιωμένες οφειλές.

** Αναγράφεται η ημερομηνία βεβαίωσης της κάθε οφειλής.

 • 8) Κατάσταση απαιτούμενων δικαιολογητικών που προσκομίζονται για κάθε αιτούντα
α) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
γ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών
δ) πρόσφατο Ε9
ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή
πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός σύνταξης ή
βεβαίωση ανεργίας / κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ
στ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών
η) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων
θ) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
ι) τίτλος/οι ιδιοκτησίας ακινήτου/ων του αιτούντος
ια) βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο
ιβ) βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης
ιγ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος
ιδ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)
ιε) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα καταστάσεων και μεταβιβάσεων
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη
 
 
 
 • 9) Πρόταση σχεδίου διευθέτησης (άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 3869/2010)

α) Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως εκτίθεται παρακάτων, συμπληρώνεται από τον/ τους αιτούντες, οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν καταβολές ποσών είτε σε σταθερές δόσεις (στοιχείο 9 α ii).

 1. i) Καταβολές σε σταθερές δόσεις
αα/α Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο) Συνολική Απαίτηση Προτεινόμενες καταβολές σε σταθερές δόσεις ανά…
Αριθμός δόσεων Ποσό Συνολικό Ποσό Καταβολών
             
             

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των …. ευρώ μηνιαίως σε σταθερές δόσεις για τους επόμενους …. μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σσς, όπως παρατίθεται στον παραπάνω  πίνακα.

 1. ii) Καταβολές σε Ευέλικτες Δόσεις
αα/α Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο) Συνολική Απαίτηση Προτεινόμενες καταβολές σε ευέλικτες δόσεις ανά…
Αριθμός δόσεων Ποσό Χρόνος Καταβολής Συνολικό Ποσό Καταβολών
               
               

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των …. ευρώ μηνιαίως σε ευέλικτες δόσεις για τους επόμενους …. μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σσς, όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.

iii) Καταβολές εφάπαξ

αα/α Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο) Συνολική Απαίτηση Προτεινόμενες καταβολές σε ευέλικτες δόσεις ανά…
Ποσό Χρόνος Καταβολής
           
           

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των …. ευρώ εφάπαξ την …. (χρόνος καταβολής), όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.

iii) Καταβολές εφάπαξ, σε σταθερές και Ευέλικτες δόσεις

αα/α Πιστωτής / Φορέας (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) Αιτία απαίτησης (στεγαστικό, πιστωτική κάρτα, οφειλές στο Δημόσιο ή σε Φ.Κ.Α. ή άλλο) Συνολική Απαίτηση Προτεινόμενες καταβολές Συνολικό πόσό Καταβολών
εφάπαξ Δόσεις
Σταθερές ανά .. Ευέλικτες
Αριθμός δόσεων Ποσό Αριθμός δόσεων Ποσό Χρόνος Καταβολής
                     
                     

Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των … ευρώ, που αναλύεται σε: 1) …. ευρώ μηνιαίως σε σταθερές δόσεις για … μήνες 2) …. ευρώ σε ευέλικτες δόσεις για … μήνες, και 3) σε …. ευρώ εφάπαξ την … , όπως παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα.

β) [Άλλο αίτημα (λ.χ. αίτημα εξαίρεσης κινητής και / ή ακίνητης περιουσίας από τη ρευστοποίηση, χορήγηση περιόδου χάριστος, αιτήματα άρσης παρακράτησης κλπ) – συνοπτική παράθεση των λόγων που συνηγορούν στην ικανοποίηση των επιπρόσθετων αιτημάτων]

 

γ) Σε περίπτωση επικύρωσης του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης του / των οφειλέτη / ών

Ημερομηνία επικύρωσης προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης (σε περίπτωση επικύρωσης του σχεδίου Διευθέτησης):

… / … / 20 …

 • 10) Αίτημα δικαστικής ρύθμισης χρεών (άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3869/2010, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές στη βάση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης)

α) Δυνάμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των ….. ευρώ μηνιαίως για τους επόμενους ….. μήνες από την δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου Σας, συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές.

β) [Άλλα αιτήματα ((λ.χ. αίτημα εξαίρεσης κινητής και / ή ακίνητης περιουσίας από τη ρευστοποίηση, χορήγηση περιόδου – συνοπτική παράθεση των λόγων εξαίρεσης]

 • 11) Αίτημα προσωρινής διαταγής (άρθρο 4 παρ. 3, άρ. 781 ΚΠολΔ)

α) [Συνοπτική παράθεση των λόγων χορήγησης προσωρινής διαταγής (λχ καταγγελίες δανειακών συμβάσεων, ύπαρξη διαταγών πληρωμής κλπ). Αναφορά και προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών εγγράφων).

     

     

β) Για τους αναφερόμενους λόγους και μέχρι την συζήτηση της παρούσας αίτησής μας και την έκδοση οριστικής απόφασης από το Δικαστήριό Σας, αιτούμεθα να καταβάλλουμε συνολικά το ποσό των …. ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς όλους τους πιστωτές προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα αίτηση.

Comments are closed.