Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.49041/2022

ΦΕΚ 3977/Β/26-7-2022

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), β) του άρθρου 64 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ) του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 268 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138) και ισχύουν,

δ) του π.δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.» (Α’ 21) και του άρθρου 5 του ν. 2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,

ε) του ν.δ. 496/1974 «περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια) της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ22/2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/2022 όμοια (Β’ 2357),

ιδ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2.Το υπ’ αρ. 44511/5.7.2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

3.Την υπ’ αρ. 438/14.7.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, με την οποία διατυπώνονται οι παρατηρήσεις του επί του σχεδίου.

4.Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/85/13.7.2022 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδι-οίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, σύμφωνα με τη οποία με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των περιφερειών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού

1.Η δημοσιονομική θέση του Υποτομέα S1313 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4270/2014. Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.

Για τις περιφέρειες, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού του άρθρου 49, του ν. 4270/2014.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (παρ. 5 του άρ-θρου 66 του ν. 4270/2014 και άρθρο 11 του π.δ. 80/2016).

2.Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας. Ειδικότερα, εμφανίζονται υποχρεωτικά:

-στο σκέλος των δαπανών όλες οι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιφερειών πιστώσεις,

-στο σκέλος των εσόδων όλες οι εκτιμώμενες εισροές πόρων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποδόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και οι επιχορηγήσεις της Κεντρικής Διοίκησης που αποδίδονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές.

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού, μη ισοσκελισμένου τουλάχιστον προϋπολογισμού, το οποίο απαγορεύεται.

3.Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών προορίζονται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όταν αυτά προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τότε ισχύουν δύο περιπτώσεις:

i.Τα αδιάθετα υπόλοιπα πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2022 και θα πληρωθούν το 2023. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε.» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης σε ΚΑΕ με διάκριση (02).

ii.Τα αδιάθετα υπόλοιπα προορίζονται να καλύψουν υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2023. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε έργα ΠΔΕ και θα πρέπει να εγγραφούν σε ΚΑΕ με διάκριση (01).

β) Για την εξόφληση υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέχρι τις 31.12.2022. Σε αυτή την περίπτωση, οι περιφέρειες υποχρεούνται να εξοφλούν κατά προτεραιότητα και με ιεραρχημένο τρόπο τις υποχρε-ώσεις αυτές (παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014).

γ) Για τη διασφάλιση ικανοποίησης υποχρεώσεων που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.

δ) Για τη χρηματοδότηση νέων έργων, εφόσον τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους που προορίζονται για την εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

ε) Για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (π.χ. προ-γράμματα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Ε.Ε.) όταν τα ταμειακά υπόλοιπα προέρχονται από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων πιστώσεων.

στ) Έπειτα από την κάλυψη των περιπτώσεων από (α) έως (ε), τυχόν εναπομείναντα αδιάθετα ταμειακών υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εν γένει δαπανών.

Στο σκέλος των εξόδων θα εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων (Μ.Δ.). Για λόγους παρακολούθησης, κάθε ΚΑΕ που περιλαμβάνει και υποχρεώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους τα ποσά διαχωρίζονται σε περαιτέρω ανάλυση ως εξής:

i.Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος, με διάκριση σε (01).

ii.Στο ποσό που αφορά την πίστωση για τα παρελθόντα έτη, με διάκριση σε (02).

iii.Στα ποσά που χρηματοδοτούνται από τον ΚΑ εσόδου 6118, με διάκριση σε (03).

4.Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στο Τμήμα Β’ του άρθρου 5 εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο Τμήμα αυτό. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

5.Η τήρηση των ανωτέρω και των επιμέρους οδηγιών που ορίζονται στην παρούσα ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο περιφερειακό συμβούλιο.

6.Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες εγγράφονται στον προϋπολογισμό, τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών ή δικαστική απόφαση εντός του έτους που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

7.Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της περιφέρειας αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα της τελευταίας να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή τους.

8.Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφεται κάθε φορά στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από άλλου είδους πόρους, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α Εξόδων που αφορούν, με έκδοση αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων.

 

Άρθρο 2

Σύνταξη του προϋπολογισμού

1.Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 απόφασης, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των περιφερειών, για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 30/1996.

2.Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις καθώς και οι λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες που αφορούν τις μητροπολιτικές λειτουργίες της Περιφέρειας Αττικής, τις αντίστοιχες της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες.

 

Άρθρο 3

Διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου

και δημοσιότητας του προϋπολογισμού

1.Για τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2.Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός, καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στην αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Αν διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο, ότι συντρέχει έστω και μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: α) δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες,

β) δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο, γ) έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν προ- βλέπονται από τη νομοθεσία, δ) έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή καλεί το περιφερειακό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

3.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στα διοικητικά όριά της. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Η απόφαση υποχρεωτικά αναρτάται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», διαφορετικά στερείται εκτελεστότητας.

 

Άρθρο 4

Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού

Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών οικονομικού έτους 2023, είναι:

-η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων που αναμένεται ότι θα εισπραχθούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών,

-η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων,

-η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατό μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων,

-η περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και η επίτευξη επαρκών ρυθμών ανάπτυξης με παράλληλο στόχο τη βελτίωση του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης,

-η εναρμόνισή του προς τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

 

Άρθρο 5

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2023

Α. Τμήμα του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

Α.1 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π)

Αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ β’ βαθμού για το οικονομικό έτος 2023, ση-μειώνουμε τα εξής:

1.Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΨ46ΜΤΛ6-ΟΗΞ) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12).

2.Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τη μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2022 και αφορά τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο (ΑΔΑ: ΨΜΖΜ46ΜΤΛ6- 9Ο9) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (4).

3.Οι πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, ως έσοδα από επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών πρέπει να είναι ίσες με τα ποσά του κάτωθι πίνακα:

A/AΠεριφέρειαΑποδόσεις για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών

1ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ11.600.000,00

2ΑΤΤΙΚΗΣ22.000.000,00

3ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ5.800.000,00

4ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ20.500.000,00

5ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ8.800.000,00

6ΗΠΕΙΡΟΥ8.800.000,00

7ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ15.000.000,00

8ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ7.200.000,00

9ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ27.700.000,00

10ΚΡΗΤΗΣ21.600.000,00

11ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ5.500.000,00

12ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ18.900.000,00

13ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ11.600.000,00

ΣΥΝΟΛΟ185.000.000,00

 

 

4.Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το τρέχον έτος με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: 67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ).

5.Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9246ΜΤΛ6-1ΜΨ). Η Περιφέρεια μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στους σχετικούς ΚΑΕ το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών της, καθώς και αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Α.2 Κρατική επιχορήγηση

Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του προϋπολογισμού, όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2022, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Α.3 Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προ-γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300- 9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2022.

Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία 23979/ΔΕ2649/3.6.2013 (Β’ 1367) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερει-ών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι στις ως άνω υποκατηγορίες κωδικών αριθμών εσόδων 9300-9400 καταχωρούνται και οι προβλέψεις επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Για τη διακριτή παρακολούθηση των εσόδων από επιχορήγηση του ΠΔΕ ή του ΤΑΑ απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των κωδικών αριθμών εσόδων σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης. Ενδεικτικά ο κωδικός αριθμός εσόδου 9349 «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» αναπτύσσεται περαιτέρω ως εξής: 9349.0X «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού από το ΠΔΕ» και 9349.0X+1 «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού από το ΤΑΑ». Αντίστοιχη διακριτή παρακολούθηση απαιτείται και στο σκέλος των εξόδων με περαιτέρω ανάπτυξη των κωδικών αριθμών εξόδων.

Α.4 Λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ του άρθρου 199 του ν. 4555/2018

Σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και περιφέρειας ή νομικού προσώπου της (άρθρο 200 του ν. 4555/2018), προκειμένου ο φορέας να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ, είναι επιτρεπτή η εγγραφή του αντίστοιχου εσόδου, στον προϋπολογισμό του φορέα, μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτηση και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4555/2018.

Β. Τμήμα του προϋπολογισμού εσόδων που αφορά ίδια έσοδα

Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2023 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Α. και Β. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του

προϋπολογισμού 2023 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εγγραφές στους Κ.Α Εσόδων 1250, 6620, 6300, 8300 και 8620 θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στην ανωτέρω βάση δεδομένων για όλους τους μήνες του έτους 2021 και του έτους 2022.

ΟΜΑΔΑ Α.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

(Κ.Α) – Ονομασία Κ.Α

-(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ μεί- ον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

-(3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα

-(4000) Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα

-(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων

-(6000) Έκτακτα Έσοδα μείον (6100) Επιχορηγήσεις μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές

-(7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν

OMAΔΑ Β.: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

(Κ.Α) – Ονομασία Κ.Α

– (8000) Έσοδα παρελθόντων ετών μείον (8100) Επιχορηγήσεις μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων

Ειδικότερα, για κάθε ομάδα εσόδων (Α. και Β.) υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ομάδας αυτής από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2022, η ανωτέρω δι-αφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2023 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής η αρμόδια, για την εποπτεία της περιφέρειας, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από το Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Α., παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2023 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων. Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Α. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων.

Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία περιφερειών – Έλεγχος νομιμότητας:

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και των στοιχείων του μήνα αναφοράς, βάσει του οποίου κάθε περιφέρεια και κάθε νομικό πρόσωπο εγγράφει στον προϋπολογισμό τα έσοδά της/του, οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές θα αντλήσουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γενική παρατήρηση επί των οριζόμενων στο άρθρο

5.Β ως προς την εγγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό:

Προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός της ανωτέρω ρύθμισης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον προϋπολογισμό, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους κ.α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που εξετάζεται επισταμένως από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών αρχές.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους αναφέρουμε την υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στην περιφέρεια καταλογιστικής πράξης. Αυτή αφενός δεν είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το καταλογιστέο χρηματικό ποσό να είναι συγκρίσιμο με αντίστοιχα προηγουμένων ετών, αφετέρου η σχετική ταμειακή βεβαίωση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική.

Γ. Τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά δάνεια

Οι περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλά-δας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Δεν είναι δυνατή, κατά συνέπεια, από την δημοσίευση του ν. 3852/2010 και εφεξής, η λήψη δανείου από περιφέρεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που ενδεχομένως θα συνομολογηθούν κατ’ εφαρμογή τυχόν ειδικών διατάξεων).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης και της υπ’ αρ. 22634/6.6.2012 (ΑΔΑ: Β413Ν-ΠΕΕ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων της».

Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

-Της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπου παρέχεται η δυνατότητα στις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες.

-Με τις οποίες χορηγούνται δάνεια δυνάμει ειδικών προγραμμάτων [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α’ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης) – Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)].

-Του άρθρου 208 «Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας» του ν. 4555/2018.

-Του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς. Σε όσες περιπτώσεις επιμηκύνεται η διάρκεια αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων, είτε στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτικού οργανισμού, είτε κατ’ εφαρμογή διάταξης νόμου, όπως αυτή της υποπαραγράφου Γ.5. της παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), με αποτέλεσμα να μειώνεται η ετήσια δαπάνη της περιφέρειας για την πληρωμή τοκοχρεωλυτικών δόσεων, οι σχετικές εγγραφές πρέπει να είναι μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσό.

Δ. Γενικές οδηγίες για τις δαπάνες

α) Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους πολίτες.

β) Θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές στον προϋπολογισμό έτους 2023, ώστε να καταστεί περαιτέρω δυνατό για τις περιφέρειες να κινήσουν έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες (όπως δημοπρατήσεις κ.λπ.) για την υλοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών.

γ) Οι πιστώσεις 9700 – 9800 «Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα Ν.Π.Δ.Δ.» δύνανται να χρηματοδοτούνται τόσο από τους Κ.Α.Π. όσο και από ίδια έσοδα.

Ε. Ταμειακά υπόλοιπα

Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων και εξόδων με τους εξής Κ.Α.

Τ100Ταμειακό υπόλοιπο

Τ110Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.

Τ120

Τ121

Τ122

Τ130Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσε-ων παρελθόντων οικονομικών ετών Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από έργα του Π.Δ.Ε.

Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσε-ων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

Τ140Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Τα ταμειακά υπόλοιπα των περιφερειών που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να εμφανίζονται στους οικείους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν και για την ισοσκέλιση των εξόδων θα τροφοδοτούν τα αντίστοιχα κονδύλια του αυτού φορέα.

Με το κλείσιμο της χρήσης 2022 πρέπει να συνταχθεί επίσημη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών της περιφέρειας που τηρεί η τράπεζα και θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο. Σε περίπτωση που τα οριστικά ταμειακά υπόλοιπα δεν καλύπτουν το έλλειμμα, θα γίνει ανάλογη περικοπή των δαπανών των περιφερειών, προκειμένου να ισοσκελιστεί τουλάχιστον ο προϋπολογισμός.

 

Άρθρο 6

Οδηγίες για τον τύπο του προϋπολογισμού

1. Για τον τύπο του προϋπολογισμού των περιφερειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 116 του π.δ. 30/1996, με αντιστοίχιση των όρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 14 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται κατά φορέα και Κ.Α.Ε.

-Ως προς τα έσοδα η ανάλυση των κονδυλίων γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων ν.π.δ.δ. (υπ’ αρ. 2/47285/0094/2.8.2001 εγκύκλιος).

-Ως προς τα έξοδα ακολουθείται ο κώδικας κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού (υπ’ αρ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος), εκτός από ορισμέ-νες κατηγορίες και υποκατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ.

Όλα τα κονδύλια εσόδων και εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (ανά χιλιάδα π.χ. 0000) και υποκατηγορίες (ανά εκατοντάδα π.χ. 0700) των εν λόγω κωδικών.

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε έξι (6) στήλες, όπου αναγράφονται:

-στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),

-στην 2η η ονομασία του,

-στην 3η οι προβλέψεις για το 2023,

-στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2022),

-στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2022 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και

-στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021.

2. Με το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης», καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται από το μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Το πλαίσιο αυτό καλύπτει συνολικά όλους τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποτυπώνονται λογιστικά βάσει της αρχής (παραδοχής) του δεδουλευμένου, με σκοπό την παροχή στοιχείων βασισμένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).

Στο Άρθρο 15 «Μεταβατικές διατάξεις» παρ. 4 του διατάγματος αυτού ορίζεται ότι «Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης (πλην της κεντρικής διοίκησης), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 1.1.2023, το αργότερο και σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος». Συνεπώς, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2023 οι περιφέρειες εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ισχύον σχέδιο λογαριασμών.

Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι το π.δ. 315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)» (Α’ 302) για τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού, παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022».

 

Άρθρο 7

Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού

1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2022 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2023, οι περιφέρειες υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2023 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2022, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α

Εάν έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Α ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2021 και το έτος 2022 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2021.

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β

Στην ΟΜΑΔΑ Β εγγράφονται τα πραγματικά ποσά κατά το κλείσιμο του έτους 2021.

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2022 η οποία αποτελεί κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών – λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στους ΚΑ Εξόδων με διάκριση (02) εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της 31.12.2022, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Για τη διαγραφή των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την υπ’ αρ. 7/8783/ 7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2023 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Μετά το κλείσιμο του έτους 2022 και εντός του πρώτου διμήνου του 2023, το ΥΠ.ΕΣ. θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Α και Β από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2022 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητάς τους.

2. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το περιφερειακό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 40 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προ-

υπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία της περιφέρειας αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

 

Άρθρο 8

Συνοδευτικά του προϋπολογισμού περιφέρειας

Ο προϋπολογισμός κάθε περιφέρειας συνοδεύεται από:

α) σύνοψη του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 και την υπ’ αρ. 51204/0094/12.7.1999 απόφασή μας (Παράρτημα, πίνακας 1), β) ειδικά έντυπα (ανάλογα με το είδος κάθε πρότασης) στα οποία αναλύεται λεπτομερώς και αιτιολογείται επαρκώς κάθε πρόβλεψη εσόδου και εξόδου κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα (στοιχεία και παραδοχές για τη στοιχειοθέτηση των εκτιμούμενων μεγεθών) και με παράλληλη αναφορά, κατά κωδικό αριθμό, των διατάξεων που συνιστούν το νομικό έρεισμα αυτών, γ) εισηγητική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι παραδοχές, επί των οποίων έχουν θεμελιωθεί οι εκτιμήσεις των μεγεθών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στα ειδικά έντυπα,

δ) πίνακα που προσαρτάται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο, στον οποίο αναγράφονται οι πιστώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Ο εν λόγω πίνακας μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια του έτους από το περιφερειακό συμβούλιο.

 

Άρθρο 9

Έκταση εφαρμογής – Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση μαζί με TO παράρτημα που τη συνοδεύει ισχύει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

 

(Ακολουθούν παραρτήματα για τα οποία βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022