Ιατρική ευθύνη – Θάνατος νεογνού – Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

ΤρΔΠρΠύργου 159/2021

Ευθύνη ιατρών σε αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη ασθενής του από κάθε αμέλεια αυτού, ακόμη και ελαφρά αν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτήν που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Ευθύνη και για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Ευθύνη ν.π. (νοσοκομείου). Ευθύνη προστήσαντος. Χρήση «βεντούζας» σε τοκετό. Βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεπεία των οποίων κατέληξε νεογνό. Ο εναγόμενος ιατρός στον επίδικο τοκετό ενήργησε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτήν που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Δεν στοιχειοθετήθηκε ευθύνη του εναγομένου νπδδ προς χρηματική ικανοποίηση των εναγόντων. Απόρριψη της αγωγής.

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).

Αριθμός Απόφασης: Α159/2021

ΤΟ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 22.10.2020, με δικαστές τους: Κυπριανή Νικολοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Ευγενία Σκυλοδήμου και Νικόλαο Νάσση (εισηγητή), Πρωτοδίκες Δ.Δ., και γραμματέα τον Γεώργιο Καραμεσίνη, δικαστικό υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την αγωγή με ημερομηνία κατάθεσης 19.09.2013 (Αριθμός Καταχώρησης ./2013),

των: 1. … και 2. …, αμφότερων κατοίκων Πύργου (..), οι παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρήστο Πλακούδα, τον οποίο διόρισαν με προφορική δήλωση στο ακροατήριο,

κατά των: 1. …, κατοίκου Πύργου (.), ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με την από 20.10.2020 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του Βασίλειου Γαλανόπουλου και 2. νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Πύργου – Ανδρέας Παπανδρέου» και ήδη «Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας» (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου), το οποίο εκπροσωπείται νομίμως και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του

Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που εμφανίσθηκαν και παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

 1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα έγγραφα e-παραβόλου με κωδικούς 301. και . και τις επισυναπτόμενες αποδείξεις πληρωμής από την Εθνική Τράπεζα), ζητείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση η οποία θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα [Εισ.Ν.Α.Κ. -π.δ. 456/1984 (Α’ 164)),νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση, το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ σε καθέναν από τους ενάγοντες). Το ως άνω ποσό, αντιστοιχεί στη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης την οποία υπέστησαν οι ενάγοντες εξαιτίας των παράνομων, κατά τους ισχυρισμούς τους, πράξεων του πρώτου των εναγομένων, ο οποίος απασχολείτο ως ιατρός στο εναγόμενο Νοσοκομείο, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατος του νεογέννητου τέκνου τους.
 1. Επειδή, το δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής, με το παρατιθέμενο στη σκέψη 1 της παρούσας απόφασης περιεχόμενο, περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 73 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α’ 97) Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.). Ειδικότερα δε, περιέχει καθορισμό της έννομης σχέσης από την οποία απορρέει η επίδικη αξίωση, σαφή έκθεση των πραγματικών περιστατικών και των λόγων που θεμελιώνουν την αξίωση, καθώς και σαφώς καθορισμένο αίτημα. Συνεπώς, η κρινόμενη αγωγή παρίσταται ορισμένη, κατ’ άρθρο 73 του Κ.Δ.Δ., και ο λόγος περί αοριστίας αυτής τυγχάνει απορριπτέος.
 1. Επειδή, στο άρθρο 71 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. ορίζεται ότι: «Αγωγή μπορεί να ασκήσει εκείνος ο οποίος έχει, κατά του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, χρηματική αξίωση από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου» και στο άρθρο 72 αυτού ότι: «Η αγωγή ασκείται κατά του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υπόχρεο προς ικανοποίηση της κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου αξίωσης». Περαιτέρω, στο άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Υ4α/οικ. 123888/31.12.2012κ.υ.α. (Β’ 3499/31.12.2012) ορίζεται ότι: «Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ: α) Γενικό Νοσοκομείου Πύργου, β) … αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας».».
 1. Επειδή, το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων θεωρείται, όσον αφορά στην υπηρεσία του στο νοσοκομείο, όργανο αυτού κατά την έννοια των άρθρων 105 και 106 τουΕισ.Ν.Α.Κ. και, συνεπώς, από τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες ή παραλείψεις υλικών ενεργειών του προσωπικού αυτού κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη προς αποζημίωση του νοσοκομείου όπου λειτουργούν, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που τάσσουν οι διατάξεις αυτές (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2816/2015). Στην κρινόμενη περίπτωση δε, ο ιατρός … αποτελούσε όργανο του εναγόμενου Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας κατά του οποίου νομίμως ασκείται η αγωγή και ο λόγος περί έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης του ως άνω Νοσοκομείου τυγχάνει απορριπτέος. Αντιθέτως, κατά το μέρος που η κρινόμενη αγωγή στρέφεται κατά του …, τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Δ.Δ., κατά τα λοιπά δε, έχει ασκηθείπαραδεκτώς και πρέπει να εξετασθεί στην ουσία.
 1. Επειδή, στο άρθρο 105 τουΕισ.Ν.Α.Κ. ορίζεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται ειςολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών.» και στο άρθρο 106 αυτού ότι: «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους». Κατά την έννοια των προηγούμενων διατάξεων, ευθύνη των ν.π.δ.δ. προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνο από την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από την παράλειψη έκδοσης τέτοιας πράξης, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων τους ή από παραλείψεις οφειλόμενων νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις απορρέουν από την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους, δε συνάπτονται με την ιδιωτική διαχείριση της περιουσίας τους ούτε οφείλονται σε προσωπικό πταίσμα του οργάνου που ενήργησε εκτός του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων (Α.Ε.Δ. 5/1995, Ολ. Σ.τ.Ε. 3045/1992, 3098, 2669/2015, 4185/2000. 2463/1998 7μ. κ.ά.) και είναι παράνομες (Σ.τ.Ε. 1038/2006) είτε γιατί με αυτές παραβιάσθηκε συγκεκριμένη διάταξη νόμου που δεν έχει θεσπισθεί αποκλειστικά χάριν του γενικού συμφέροντος αλλά αποβλέπει παράλληλα και στην προστασία ατομικού δικαιώματος ή συμφέροντος (Σ.τ.Ε. 1590/2010, 3919/2001, 3587/1997) είτε γιατί παραλείφθηκαν τα (από την κείμενη εν γένει νομοθεσία και κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης) προσιδιάζοντα στη συγκεκριμένη υπηρεσία ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις (Σ.τ.Ε. 710/2016, 4097/2015, 3098/2015, 877/2013 7μ., 4133/2011 7μ., 2796/2006 7μ.). Ο κατά τα ανωτέρω παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξης, παράλειψης, υλικής ενέργειας κ.λπ. αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου του (Σ.τ.Ε. 473/2016, 4133/2011 7μ., 1413/2006 7μ.). Περαιτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του οργάνου και της επελθούσας ζημίας. Αιτιώδης σύνδεσμος υπάρχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, η πράξη ή παράλειψη είναι επαρκώς ικανή (πρόσφορη), κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να επιφέρει τη ζημία (Σ.τ.Ε. 877/2013 7μ.. 322/2009 7μ., 334/2008 7μ., 473/2011 κ.ά.). Προκειμένου δε να στοιχειοθετηθεί ευθύνη προς αποζημίωση του Δημοσίου (κατ’ άρθρο 105 του Εισ.ΝΑΚ.) ή ν.π.δ.δ. (κατ’ άρθρο 106 του Εισ.ΝΑΚ.) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσει η διάταξη αυτή (Σ.τ.Ε. 1183/2013, 322/2009. 1024/2005).
 1. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 71 του ΑΚ. ορίζεται ότι: «Το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης. ..», στο άρθρο 299 ότι: «Για μη περιουσιακή ζημία οφείλεται χρηματική ικανοποίηση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.», στο άρθρο 914 αυτού ότι: «Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει.», στο άρθρο 922 αυτού ότι: «Ο …προστήσαςκάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ..ο προοτηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του.» και. τέλος, στο άρθρο 932 ότι: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. … Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική αυτή ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης.». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευόμενων σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ.. στις περιπτώσεις παράνομης πράξης, παράλειψης, υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας οργάνου ν.π.δ.δ., το δικαστήριο μπορεί, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 932 του Α.Κ., να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής (Σ.τ.Ε. 596/2017. 110/2017, 2669/2015, 3329/2014, 1405/2013, 1019/2008. 2736/2007 κ.ά). Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 932 του Α.Κ αποσκοπεί στην ηθική παρηγοριά και την ψυχική ανακούφιση των μελών της οικογένειας του θανόντος, όσο αυτό είναι δυνατόν, από τον ψυχικό πόνο που δοκιμάζουν κατά τον χρόνο του θανάτου του (Σ.τ.Ε. 3329/2014, 1405/2013, 3218/2009. 2100/2006 7μ.).
 1. Επειδή, εξάλλου, οα.ν. 1565/1939 «Περί κωδικός ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» (Α’ 16), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει στο άρθρο 13 ότι: «Ο Ιατρός οφείλει ναασκή ευσυνειδήτως το επάγγελμα αυτού και να συμπεριφέρηται τόσον εν τη ενασκήσει του επαγγέλματος, όσον και εκτός αυτής κατά τρόπον αντάξιον της αξιοπρέπειας και εμπιστοσύνης, τας οποίας απαιτεί το Ιατρικόν επάγγελμα.» και στο άρθρο 24 αυτού ότι: «Ο ιατρός οφείλει να παρέχη μετά ζήλου ευσυνειδησίας και αφοσιώσεως την ιατρικήν αυτού συνδρομήν, συμφώνως προς τας θεμελιώδεις αρχάς της ιατρικής επιστήμης, και της κτηθείσης ττείρας, τηρών τας ισχύουσας διατάξεις περί διαφυλάξεως των ασθενών και προστασίας των υγειών.». Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (σύμφωνα με το άρθρο 47 του Εισ.Ν.Α.Κ), σε συνδυασμό με τα άρθρα 330, 652 και 914 του Α.Κ.. ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη ασθενής του από κάθε αμέλεια αυτού, ακόμη και ελαφρά, αν, κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωση του να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή, αυτήν που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του (Σ.τ.Ε. 609/2020 κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή, ο ιατρός ευθύνεται αναλόγως και για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος ασθενούς ή ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας αποβιώσαντος ασθενούς κατά τους όρους των άρθρων 299 και 932 του Α.Κ. (Σ.τ.Ε. 609/2020 κ.ά.).
 1. Επειδή, στο άρθρο 186 του Κ.Δ.Δ. με τον τίτλο «Δικαστικά τεκμήρια» ορίζεται ότι: «Το δικαστήριο μπορεί να συνάγει συμπεράσματα για πραγματικά γεγονότα, από άλλα πραγματικά γεγονότα που έχουν ήδη αποδειχθεί.». Όπως έχει κριθεί, από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας δεν απαγορεύεται η λήψη υπόψη, προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μαρτυρικών καταθέσεων που έχουν ληφθεί νομίμως στα πλαίσια ποινικής δίκης (Σ.τ.Ε. 2061/2010κ.ά,Δ.Εφ.ΑΘ. 5032/2019. Δ.Εφ.Πειρ. 629/2019, Δ.Εφ.Θεσ. 2293/2018 κ.ά).
 1. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Στις 13.11.2010 και ώρα 18.45. η δεύτερη των εναγόντων και σύζυγος του πρώτου αυτών, …, γέννησε στο εναγόμενο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) με τη συνδρομή του πρώτου των εναγομένων, … μόνιμου ιατρού στο ως άνω Νοσοκομείο με ειδικότητα μαιευτήρα-γυναικολόγου, άρρεντελειόμηνο(κύηση 38,5 εβδομάδων) νεογνό κατόπιν φυσιολογικού τοκετού με αναρροφητήρα. Σύμφωνα δε με τις κλινικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. ./2010 έγγραφο με τίτλο «ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ» του …. Καθηγητή Παθολογικής-Ανατομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε Κ.Π Α), το νεογνό έκλαψε, ανέπνευσε αμέσως και, ακολούθως, παρουσίασε ταχύπνοια και του χορηγήθηκε οξυγόνο («με Ηood») και αντιβίωση. Στις 14.11.2010 και ώρα 00.40, το νεογνό μεταφέρθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών διότι ήταν υποτονικό, με υπνηλία και αδυναμία σίτισης και κατά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκό, με «επεισόδια gasping» ωχρό, δεν αντιδρούσε στα ερεθίσματα, είχε κάτω από 100 σφίξεις και καλή θερμοκρασία (βλ. το ενημερωτικό σημείωμα της ως άνω Μ.Ε.Ν.Ν,). Στις 21.11.2010, το νεογνό απεβίωσε και, ακολούθως, διενεργήθηκε η προαναφερθείσα ιστολογική εξέταση το συμπέρασμα της οποίας ήταν: «- Νεογνικός θάνατος, άρρενος τελειόμηνου νεογνού – Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Εντόνου βαθμού στοιχεία περιγεννητικής υποξίας». Στις 17.02.2011, οι ενάγοντες κατέθεσαν «έγκληση» κατά του … ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας και ισχυρίσθηκαν ότι με τις πράξεις και παραλείψεις του επέφερε στο τέκνο τους τις βαριές εγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο του. Με την υπ’ αριθμ. 1172/2016 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, ο πρώτος των εναγομένων, …, κρίθηκε, αφενός, ένοχος του ότι: «Κατά την διενέργεια του φυσιολογικού τοκετού, για την εξαγωγή του εμβρύου από την μήτρα, προέβη σε αναρροφητική ελαστική εμβρυουλκία (βεντούζα), με αποτέλεσμα, από την αδεξιότητα του. να προκαλέσει στο νεογνό βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία των οποίων κατέληξε.» και, αφετέρου, αθώος του ότι: «Καίτοι η εγκαλούσα, κατά τον τοκετό του συνέστησε, λόγω ελλείψεως αναισθησιολόγου, να προβεί σε καισαρική τομή, αυτός δεν την άκουσε και αφού τη διαβεβαίωσε ότι ο τοκετός εξελισσόταν ομαλά και το νεογνό είχε την κατάλληλη θέση, προχώρησε στην διενέργεια φυσιολογικού τοκετού.» και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με διετή αναστολή. Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, είχαν καταθέσει κατά τη συνεδρίαση πριν τη δημοσίευση της ως άνω υπ’ αριθμ. 1172/2016 απόφασης ως μάρτυρες, μεταξύ άλλων: i. ο πρώτος των εναγόντων, …, ο οποίος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «… Το παιδί γεννήθηκε μία χαρά. … Ρωτήσαμε, δεν μου είπε κάποιος ότι πέθανε από την βεντούζα. Μπορεί να είναι και από αυτό. Δεν πέθανε αμέσως από τις κακώσεις, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εάν τις έπαθε στην Πάτρα τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν λέω, ότι το λάβανε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εκείνη την ώρα. …», . η …, η οποία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Δεν έχω καμία σχέση με τον κ. … είμαι καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και ασχολήθηκα με το νεογέννητο. … Εφόσον γεννήθηκε πως έζησε τόσες ημέρες, όταν γεννήθηκε δεν γεννήθηκε με εικόνα σοβαρή τι συνέβη και ήλθε σε εμάς … Δεν ξέρω εάν ήταν η άκρη της βεντούζας μεταλλική ή πλαστική δεν ξέρω δεν ήμουνα μπροστά. Δεν δημιουργεί πρόβλημα, το υλικό είναι συνήθως σιλικόνη. … Με βεντούζα τέτοια εγκεφαλική κάκωση δεν έχω συναντήσει, αυτό που μπορεί να προκαλέσει η βεντούζα κεφαλαιμάτωμα, δεν μπορούσε να προκαλέσει εγκεφαλικό οίδημα, το οίδημα είναι πολύ σπάνιο. …», iii. ο …, ο οποίος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Τον Ιούνιο 2011 ήμουνα Δ/ντής ιατρός της γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου Πύργου, έχω πάρει σύνταξη. Δεν ήμουνα παρών. … Εγώ ρώτησα τον γιατρό, ρώτησα το προσωπικό το παρόν, όλοι είπαν, ότι έκλαψε αμέσως και μια φορά χρησιμοποίησε την βεντούζα. Πολλές φορές χρησιμοποίησα βεντούζα, δεν είχα επιπτώσεις. … Εγώ το πληροφορήθηκα μετά από μία εβδομάδα περίπου, όταν έμαθα ότι το παιδί κατέληξε, δεν ήταν στην αρμοδιότητα μου αυτό το παιδί πέθανε μετά από δέκα ημέρες … Ήταν μία χαρά το μωρό μετά την γέννα. Δεν χρησιμοποιούσε μεταλλικές, τις είχα απαγορεύσει στην κλινική, δεν μπορεί να προκαλέσει κακώσεις, να σπάσει κόκαλο. …», iv. η …, η οποία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαι μαία στο Νοσοκομείο Πύργου, ήμουνα στον τοκετό από την αρχή. … τοποθετήθηκε η βεντούζα και με την πρώτη προσπάθεια βγήκε το παιδί. Έκλαψε αμέσως, μεταφέρθηκε το παιδί, είχε χρώμα δεν ήταν κάτι να μας ανησυχήσει. …», v. η …, η οποία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαι παιδίατρος και ήμουνα παρούσα στον τοκετό. Ήμουν στον τοκετό όπως πάντοτε και έγινε ένας τοκετός χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κανένα θα έλεγα. … Μία φορά την χρησιμοποίησε την βεντούζα και αμέσως, δεν είχε πρόβλημα ήταν καθαρά τα νερά. Είχε καλό οξυγόνο όταν έφυγε, δεν μπορούσε να σιτιστεί, είχε ατονία. .. Η κλινική μου εκτίμηση είναι αυτή, όταν γεννήθηκε δεν είχε τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι είχε κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις όπως λέει το πόρισμα.» και vi. ο …, ο οποίος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαι Καθηγητής Γυναικολογίας στο Αττικό Νοσοκομείο. … Εγκεφαλική κάκωση είναι να σπάσει το κόκαλο και να βγει εκτός του δέρματος, σημαίνει ότι το παιδί κτύπησε ότι έβαλε το μεταλλικό με μεγάλη δύναμη και το έσπρωξε, εδώ έβαλε την βεντούζα μία φορά το είδε η παιδίατρος και δεν είχε τίποτα. Ο κ … είναι γιατρός είκοσι ετών δεν είναι η πρώτη φορά, να αναγκαστεί να το κάνει πολλές φορές, ήταν μικρό σε βάρος και το έκανε μία φορά το είδε η παιδίατρος. … Δεν υπάρχει μη καλή χρήση εμβρυουλκίας εάν το εφαρμόσεις τέσσερες-πέντε-έξι φορές θα μπορούσες να προκαλέσεις στην μία φορά όχι. …». Κατά της υπ’ αριθμ. 1172/2016 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας, ο πρώτος των εναγομένων, …. άσκησε έφεση και με την υπ’ αριθμ. 869/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, κρίθηκε ένοχος (παρά την πρόταση του Εισαγγελέα για απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών) για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με την αιτιολογία ότι: «Στο αποτέλεσμα του θανάτου του ανωτέρω νεογνού συνέβαλε αιτιακά ο κατηγορούμενος με την κακή χρήση της αναρροφητικής ελαστικής εμβρυουλκίας (βεντούζας) κατά τη διάρκεια του τοκετού, από την πράξη του οποίου και μόνο προήλθε το αποτέλεσμα αυτό. καθώς από έλλειψη της δέουσας επιμέλειας και σύνεσης, που κάθε μέτριος συνετός, επιμελής και ευσυνείδητος ιατρός της αυτής ειδικότητας όφειλε κάτω από τις ίδιες περιστάσεις, αλλά και που μπορούσε λόγω των προσωπικών του δυνατοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, ήτοι τις κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποτέλεσαν και την αιτία θανάτου του εν λόγω νεογνού.» και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 1 έτους με τριετή αναστολή. Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, είχαν καταθέσει κατά τη συνεδρίαση πριν τη δημοσίευση της ως άνω υπ’ αριθμ. 869/2017 απόφασης ως μάρτυρες, μεταξύ άλλων: i. η …, η οποία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαι ιατρός-παιδίατρος, καθηγήτρια Παιδιατρικής και ήμουν υπεύθυνη της Εντατικής μονάδας νεογνών νοσοκομείου Ρίου. … Δεν μπορώ να το εξηγήσω με μια χρήση βεντούζας να έγινε τόσο έντονο πρόβλημα στο έμβρυο. Δεν υπήρχε στο οστό του κρανίου κάταγμα. Ούτε ο κύριος … διαπίστωσε κάταγμα, ούτε εμείς διαπιστώσαμε κάταγμα από την ακτινογραφία. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση δεν σημαίνει ότι υπήρχε κάκωση περιοχής. Ένα κεφαλαιμάτωμα από την χρήση βεντούζας δεν είναι δυνατό να προκαλέσει τόσο μεγάλη βλάβη. … Η βεντούζα δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο σε λάθος σημείο στο έμβρυο. Ούτε από το ιστορικό που μας έδωσαν οι γονείς, ούτε από το ιστορικό που πήραμε από τον γιατρό δεν προέκυψε ότι υπήρχε δύσκολος και τραυματικός τοκετός. Τοκετός με χρήση βεντούζας, αν αυτή μπει σε σωστό σημείο και γίνουν 1-2 έλξεις είναι σωστή ιατρική πράξη. … Την ώρα που γεννήθηκε το έμβρυο δεν είχε βαριά υποξία, αυτό το συμπεραίνω από το γεγονός είχε καλό Apgar score. …», ii. η … η οποία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Ήμουν η μαία στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν ένας γρήγορος τοκετός. .. έγινε χρήση της βεντούζας μία φορά. Η βεντούζα ήταν ελαστική, το μωρό βγήκε κι έκλαψε … Η βεντούζα δεν χρησιμοποιήθηκε σε ραφές κρανίου. …», iii. η …, η οποία κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαι η παιδίατρος, ήμουν παρούσα στον τοκετό. Κατά τη διάρκεια του τοκετού υπήρξε κάποια αλλοίωση παλμών, χρησιμοποιήθηκε ελαστική βεντούζα, το παιδί γεννήθηκε, έκλαψε αμέσως. To Apgar score του παιδιού ήταν ένα βαθμό χαμηλότερα, είχε καλό οξυγόνο και σε μια ώρα είχε συνέλθει … Η χρήση βεντούζας έγινε όπως έπρεπε να γίνει. … Δεν είδα να ασκήθηκε υπερβολική πίεση κατά την εφαρμογή της βεντούζας. Είναι δυνατό να προκληθεί βλάβη από την χρήση βεντούζας, στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είναι πιθανό Η χρήση της βεντούζας έγινε μία φορά και τοποθετήθηκε σε σωστό σημείο. …» και iv. ο …, ο οποίος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαι καθηγητής Γυναικολογίας-μαιευτικής στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Η δουλειά του μαιευτήρα είναι να παραδώσει στην γυναίκα ζωντανό το παιδί, κάτι που έγινε. … Η χρήση βεντούζας δεν μπορεί να προκαλέσει κρσνιοεγγεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε κάταγμα, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε σπάσει κάτι. … Λανθασμένη χρήση βεντούζας είναι όταν χρησιμοποιηθεί αυτή πάνω στην μικρή ή στην μεγάλη πηγή του κρανίου του εμβρύου. Η χρήση της βεντούζας στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να συνδεθεί με το τελικό αποτέλεσμα.». Τέλος, κατά της υπ’ αριθμ. 869/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, ο πρώτος των εναγομένων, …, άσκησε αναίρεση και, με την υπ’ αριθμ. 401/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου (Ζ’ Ποινικό Τμήμα), αναιρέθηκε η ως άνω υπ’ αριθμ. 869/2017 απόφαση και αποφασίσθηκε η παύση της ποινικής δίωξης κατά του … διότι η επίδικη αξιόποινη πράξη, η οποία τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος, υπέπεσε σε παραγραφή (μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 869/2017 απόφασης) λόγω της παρέλευσης οκταετίας από τον χρόνο τέλεσης της μέχρι τη συζήτηση της ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, όπως αυτή αναπτύσσεται με τα από 16.10.2019 και 22.10.2020 νομίμως κατατεθέντα υπομνήματα, ζητείται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση η οποία θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 τουΕισ.Ν.Α.Κ.,νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση, το συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ σε καθέναν από τους ενάγοντες). Το ως άνω ποσό, αντιστοιχεί στη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης την οποία υπέστησαν οι ενάγοντες εξαιτίας των παράνομων, κατά τους ισχυρισμούς τους, πράξεων του πρώτου των εναγομένων, ο οποίος απασχολείτο ως ιατρός στο εναγόμενο Νοσοκομείο, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατος του νεογέννητου τέκνου τους.

 Ειδικότερα δε, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το τέκνο τους απεβίωσε λόγω της εγκληματικής αμέλειας που επέδειξε ο … ο οποίος δεν ακολούθησε τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ιδίως, κατά την εφαρμογή της αναρροφητικής εμβρυουλκίας στο κεφάλι του νεογνού και προκάλεσε σε αυτό, από την αδεξιότητα του, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεπεία των οποίων κατέληξε.

Περαιτέρω, προβάλλουν ότι η αναίρεση της υπ’ αριθμ. 869/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών αποφασίσθηκε λόγω παραγραφής και, συνεπώς, δεν αμφισβητήθηκε η κρίση τόσο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας όσο και του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σχετικά με την υπαιτιότητα και την ενοχή του …. Προς απόδειξη των ισχυρισμών τους, οι ενάγοντες, επικαλούνται, αφενός, τις ως άνω υπ’ αριθμ. 1172/2016 και 869/2017 καταδικαστικές αποφάσεις και, αφετέρου, τις ένορκες εξετάσεις μαρτύρων ενώπιον Πταισματοδίκη και τις έγγραφες εξηγήσεις του … ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας από το περιεχόμενο των οποίων αποδεικνύεται, κατά τους ισχυρισμούς τους. ότι στο αποτέλεσμα του θανάτου του τέκνου τους συνέβαλε αιτιακά ο πρώτος των εναγομένων με την κακή χρήση της ελαστικής εμβρυουλκίας («βεντούζας») κατά τη διάρκεια του τοκετού, από την πράξη του οποίου και μόνο προήλθε το αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, αναφέρονται: i. στις καταθέσεις της Αναστασίας Βαρβαρήγου, αφενός, ενώπιον της Πταισματοδίκη Πατρών στις 21.06.2011 («… Ο θάνατος του νεογνού προήλθε από τη σοβαρή περιγεννητική υποξία και τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες δεν γνωρίζω πως και πότε προκλήθηκαν.») και, αφετέρου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας («… Βρήκε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξηγεί όλη την εικόνα του παιδιού, είναι η τελική διάγνωση … Περιγεννητική υποξία είχε δεν ήμουνα μπροστά εάν είχε στην διάρκεια του τοκετού, θα έπρεπε να γεννηθεί σχεδόν νεκρό. …») από τις οποίες συνάγεται από τους ενάγοντες ότι λόγω της πίεσης της «βεντούζας» προκλήθηκαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, κατ’ αποτέλεσμα, ο θάνατος του νεογνού, ii. στην κατάθεση του …. Επιμελητή στη Μ.Ε.Ν.Ν του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώπιον της Πταισματοδίκη Πατρών στις 21.06.2011 («… Ο εργαστηριακός έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε έδειξε … εκτεταμένη ανομοιογένεια δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου … και μετατόπιση των δομών της μέσης γραμμής προς το ΑΡ (οίδημα ή αιμάτωμα). … Έγινε νεκροτομή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από την οποία προέκυψαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στοιχεία έντονου βαθμού περιγεννητικής υποξίας συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατος του νεογνού Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο και πότε προκλήθηκαν.») από την οποία προκύπτει, σύμφωνα με τους ενάγοντες, ότι από τη χρήση της «βεντούζας» προκλήθηκαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση του εγκεφάλου προς τα αριστερά με αποτέλεσμα τη νέκρωση της δεξιάς πλευράς και, κατ’ αποτέλεσμα, τον θάνατο του νεογνού, iii. στις καταθέσεις των … και … ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών σύμφωνα με τις οποίες η κακή χρήση της «βεντούζας» μπορεί να προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και στην κατάθεση του … ενώπιον του ως άνω Εφετείου σύμφωνα με την οποία η κρανιοεγκεφαλική κάκωση προϋποθέτει εξωτερικό παράγοντα, iv. στην κατάθεση του … ενώπιον της Πταισματοδίκη Πύργου στις 02.06.2011 («… ούτε κι ενημερώθηκα σχετικά με το συμβάν επίσημα Γεγονός το οποίο έπρεπε να είχε γίνει από τον ίδιο τον εγκαλούμενο ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά ούτε και κατά το παρελθόν είχα κάποια ενημέρωση, γι’ αυτό κι έχω κάνει πολλαπλές αναφορές προς την Δ/νση. Υπουργείο και 6η ΥΠΕ, στις οποίες αποποιούμαι κάθε ευθύνης για τις ιατρικές πράξεις του συγκεκριμένου ιατρού. …») σύμφωνα με την οποία συνάγεται από τους ενάγοντες η ύπαρξη ανάλογων περιστατικών τα οποία ο … επιχειρούσε να αποκρύψει με αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος του να προβεί σε πολλαπλές αναφορές εναντίον του και v. στο από 25.04.2012 υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων του πρώτου των εναγομένων ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας, με το οποίο, κατά τους ενάγοντες, αποδίδει τον θάνατο του νεογνού στην ύπαρξη μονήρους ομφαλικής αρτηρίας και συνδρόμου Eisenmenger (από το οποίο πάσχει η δεύτερη των εναγόντων) αλλά δε δύναται να εξηγήσει την ύπαρξη των βαρύτατων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων συνεπεία των οποίων κατέληξε το νεογνό. Τέλος, οι ενάγοντες, προσκομίζουν: i. τις από 16 10.2012 μεταφράσεις των εγγράφων με τίτλους: «Η μονήρης ομφαλική αρτηρία και τα σχετιζόμενα με αυτή ευρήματα.» και «Αποτελεί η μονήρης ομφαλική αρτηρία ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την περιγεννητική θνησιμότητα;», ii. έγγραφο (η προέλευση του οποίου δεν προκύπτει) σχετικά με το σύνδρομο Eisenmenger, iii. εκτυπώσεις από το διαδίκτυο σχετικά την κρανιοεγκεφαλική κάκωση, το τραύμα, το υποσκληρίδιο αιμάτωμα, τον τοκετό και την κλίμακα Apgar. iv. το υπ’ αριθμ πρωτ. …/09 08.2013 έγγραφο του Διοικητικού Διευθυντή του εναγόμενου Νοσοκομείου προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας σχετικά με το ότι ο πρώτος των εναγομένων ήταν μόνιμος ιατρός σε θέση Επιμελητή Α’ μαιευτήρα-γυναικολόγου και υπηρετούσε στη θέση αυτή από την 01.10.1998. v. αντίγραφο της από 21.07.2010 διαθωρακικής υπερηχοκαρδιογραφικής μελέτης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο το συμπέρασμα της οποίας ήταν «Φυσιολογική ανατομία και λειτουργικότητα καρδιάς εμβρύου.», vi. αντίγραφο της από 13.11.2010 δήλωσης συγκατάθεσης χειρουργικής επέμβασης -καισαρικής τομής – φυσιολογικού τοκετού της δεύτερης των εναγόντων, vii. αντίγραφο της από 17.11.2010 διάγνωσης ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος του Ιωσήφ ΚΑΛΕΠΑ, παιδιάτρου-παιδονευρολόγου. στην οποία αναφέρεται ότι: «Το διάγραμμα χαρακτηρίζεται από την απουσία κυμάτων. Οι δεξιές απαγωγές καταγράφουν ισοηλεκτρική γραμμή ενώ αριστερά καταγράφονται σποραδικά κύματα θ εξαιρετικά χαμηλού δυναμικού (<1pV). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ηλεκτρο-εγκεφαλογραφική σιγή», viii. αντίγραφο του από 16.12.2010 εξιτηρίου του θανόντος νεογνού από το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών με διάγνωση εξόδου: «ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΒΑΡΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ – ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ», ix. τις υπ’ αριθμ. ./20.09.2013 και ./20.09.2013 εκθέσεις επίδοσης της κρινόμενης αγωγής από τον …, δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας, προς το εναγόμενο ν.π.δ.δ. και τον … αντίστοιχα και x. αντίγραφα των ένορκων εξετάσεων μάρτυρα ενώπιον Πταισματοδίκη των … στις 20.09.2011 («Είμαι παιδοκαρδιολόγος. Επιμελήτρια Α’ στο Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα του Ωνασείου. Στις 21-7-2010 εξέτασα την εμβρυκή καρδιά του κυήματος της …, υπερηχογραφικά και η εξέταση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων … Η εξέταση επαναλήφθηκε στις 29-9-2010 … αλλά ήταν και πάλι φυσιολογική και η καρδιά του εμβρύου δεν παρουσίαζε πρόβλημα. …»), … στις 15.05.2012 («Είμαι μαία στο Νοσοκομείο Πύργου και στις 13-11-2010 ήμουν βάρδια απογευματινή από 15.00 – 23.00 … Από την εμπειρία μου θεωρώ ότι ο τοκετός της μηνύτριας εξελισσόταν ομαλά και για πρώτη γέννα γέννησε σχετικά γρήγορα.»), … στις 15.05.2012 («Ήμουν ειδικευόμενη ιατρός στο Νοσοκομείο Πύργου Στις 13-11-2010 ήμουν εφημερία με τον κ …. ο κ … προέβη σε αναρροφητική ελαστική εμβρυουλκία (βεντούζα), η οποία ήταν γρήγορη και εύκολη, η οποία είναι συνήθης τακτική απ’ όλους τους ιατρούς, τους ειδικευόμενους από την κλινική μας. …» και … στις 23.06.2011 («Είμαι γιατρός μαιευτήρας γυναικολόγος, εξειδικευμένη στον προγενετικό έλεγχο και διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στην Πάτρα. Στις 19-5-2010 προσήλθε στο ιατρείο μου η β’ μηνύτρια … για εξέταση αυχενικής διαφάνειας … Στη συνέχεια στις 21-7-2010 η μηνύτρια υποβλήθηκε στο ιατρείο μου, σε εξέταση β’ επιπέδου … Τις εξετάσεις αυτές όπως μου ανέφερε η ίδια, τις είχε συστήσει ο μηνυόμενος, ο οποίος την παρακολουθούσε. Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του εμβρύου συνεστήθη από εμένα εξέταση γ’ τριμήνου, μεταξύ 32 και 34 εβδομάδες (doppler), χωρίς όμως η μηνύτρια να υποβληθεί οτην εξέταση αυτή, τουλάχιστον στο ιατρείο μου. … Στην εξέταση του γ’ τριμήνου εάν τα Doppler του εμβρύου είναι παθολογικά, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει περιγεννητική υποξία. …»).

 1. Επειδή, από την πλευρά του, το εναγόμενον.π.δ.δ., με τα από 21.10.2020 και 30.10.2020 νομίμως κατατεθέντα υπομνήματα του, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αγωγής και προβάλλει ότι δεν αποδεικνύεται ότι ο … παρέλειψε να επιδείξει την ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή που όφειλε, σύμφωνα με τις αρχές της ιατρικής επιστήμης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σε κάθε περίπτωση δε, οι ενέργειες του ως άνω ιατρού δε συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του νεογνού ο οποίος προκλήθηκε από προϋφιστάμενη παθογένεια. Τέλος, ισχυρίζεται ότι κατά την αρχικά ορισθείσα συνεδρίαση της 02.05.2018 ενώπιον του Αρείου Πάγου η Εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτοί όλοι οι λόγοι της αίτησης αναίρεσης του πρώτου των εναγομένων αλλά λόγω συνταξιοδότησης του Εισηγητή της υπόθεσης δεν εκδόθηκε απόφαση και η υπόθεση συζητήθηκε εκ νέου στις 13.11.2019. Περαιτέρω, δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί βεβαίωση περί της πρότασης της Εισαγγελέως διότι λόγω συνταξιοδότησης του Εισηγητή δε χορηγήθηκαν πρακτικά της συνεδρίασης της 02.05.2018 κατά την οποία παραστάθηκαν και οι αντίδικοι. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, το εναγόμενον.π.δ.δ., επικαλείται τις καταθέσεις των μαρτύρων …….. («Είμαι Μαιευτήρας Γυναικολόγος από το 1994 … Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τρεις φορές ξεκολλάει η βεντούζα και τέσσερες-πέντε φορές θα το κάνεις δεν δημιουργεί κάποια βλάβη. …») οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 1172/2016 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας.
 1. Επειδή, ενόψει των παραπάνω πραγματικών δεδομένων και σύμφωνα με τις διατάξεις πουπροπαρατέθηκανκαι ερμηνεύθηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνει, ειδικότερα, υπόψη ότι: i. σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, λόγω της εγκληματικής αμέλειας που επέδειξε ο πρώτος των εναγομένων …, ο οποίος δεν ακολούθησε τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης κατά την εφαρμογή της αναρροφητικής εμβρυουλκίας στο κεφάλι του νεογνού και προκάλεσε σε αυτό, από την αδεξιότητα του. βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεπεία των οποίων κατέληξε, ii. σύμφωνα με τις καταθέσεις της …, παιδιάτρου, και της …, μαίας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, οι οποίες ήταν παρούσες κατά τον επίδικο τοκετό, η «βεντούζα» χρησιμοποιήθηκε μία φορά και τοποθετήθηκε στο σωστό σημείο, iii. σύμφωνα με την κατάθεση της …, Καθηγήτριας Παιδιατρικής και Νεογνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών: «Η βεντούζα δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο σε λάθος σημείο στο έμβρυο. Ούτε από το ιστορικό που μας έδωσαν οι γονείς, ούτε από το ιστορικό που πήραμε από τον γιατρό δεν προέκυψε ότι υπήρχε δύσκολος και τραυματικός τοκετός. Τοκετός με χρήση βεντούζας, αν αυτή μπει σε σωστό σημείο και γίνουν 1-2 έλξεις είναι σωστή ιατρική πράξη.» και iv. σύμφωνα με την κατάθεση του …, Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών: «Η χρήση της βεντούζας στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να συνδεθεί με το τελικό αποτέλεσμα.», κρίνει ότι ο ιατρός …  κατά τη χρήση της «βεντούζας» στον επίδικο τοκετό ενήργησε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή, αυτήν που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Ως εκ τούτων, δε στοιχειοθετείται ευθύνη του εναγόμενου ν.π.δ.δ. προς χρηματική ικανοποίηση των εναγόντων.
 1. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να απαλλαγούν οι ενάγοντες, κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων, από τα δικαστικό έξοδα των εναγομένων (άρθρο 275 παρ. 1εδ. ε’ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την αγωγή.

Απαλλάσσει τους ενάγοντες από τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πύργο στις 18.3.2021 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στο ακροατήριο του κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 15.4.2021.

Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»