Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/
18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 160).
2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
5. Τη συνεχιζόμενη ανάγκη εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων που ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143) στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και επανακαθορισμού της
διαδικασίας, ιδίως δε των χρονικών περιθωρίων για τη
χρησιμοποίηση της επιχορήγησης από τους ανωτέρω
φορείς για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
6. Το υπ’ αρ. 48022/28-6-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ζητείται η παράταση μέχρι
την 31η.07.2021 του προγράμματος εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αντίστοιχη
προσαρμογή της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων, που τίθενται στη διάθεσή τους.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/
18.5.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2091) ως εξής:
1. Η παρ. 7 της Ενότητας Γ «Διαδικασία» του άρθρου
1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών
τους μέχρι την 31η.07.2021.».
2. Το άρθρο 2 έως το σημείο «…το ύψος των ποσών
που εντάσσονται στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Για τους ΟΤΑ που λαμβάνουν ποσά επιχορηγήσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014
κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά και για τους ΟΤΑ
που έχουν λάβει αντίστοιχη επιχορήγηση κατά το οικ. έτος 2020 και ολοκληρώνουν την αποπληρωμή, υπό
την έννοια της επόμενης παραγράφου, των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους μέχρι την 30ή.09.2021, τα
ποσά των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν παρακρατούνται από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260
του ν. 3852/2010 πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για
τους ΟΤΑ.
Η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ θεωρείται ότι έχει συντελεστεί όταν δεν εμφανίζονται στο ΜΔ ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
παρ. Α του άρθρου 1 της παρούσας και, επιπλέον, στις
περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι υποχρεώσεις
αφορούν σε δαπάνες που δεν δύναται να πληρωθούν
λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου ή λόγω διαδικασιών
φορέα χρηματοδότησης που αφορούν ιδίως σε δαπάνες
που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα
επενδυτικού χαρακτήρα ή πρόκειται για υποχρεώσεις
που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή πρόκειται για υποχρεώσεις που νομίμως έχουν αναληφθεί αλλά βρίσκονται υπό δικαστική
διεκδίκηση.
Ο έλεγχος για την ολοκλήρωση της αποπληρωμής των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, των ΟΤΑ διενεργείται με
ευθύνη της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.
Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση αποστέλλει μέχρι την
30ή Νοεμβρίου 2021 στο ΓΛΚ σε ηλεκτρονική μορφή
αναλυτικά στοιχεία, σχετικά με την αποπληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, όπως και με το
ύψος των ποσών που εντάσσονται στις περιπτώσεις του
παρόντος άρθρου.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ