Γνωμοδότηση απονομής χάριτος.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Απονομής Χάριτος

Αρίθμ. 1/2015

Γνωμοδότηση

Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης

Ηλία Νικ. Σεφερίδη

Λάβαμε υπόψη μας την από 9/10/2014 αίτηση του … κατοίκου συκιών Θεσσαλονίκης περί απονομής χάριτος σ` αυτόν και την αρίθμ. 29529/2014 αναφορά της άνω Υπηρεσίας και με βάση των ανωτέρω εγγράφων και όσα επισυνάπτονται σ’ αυτά εκθέτω τα παρακάτω.

Στις 20/9/2005 υπηρετούσα ως Αντεισαγγελέας Εφετών στο Εφετείο Θεσσαλονίκης  και συμμετείχα στην δικάσιμο του Β’ Τριμελούς Εφετείου  Θεσσαλονίκης  κατά την οποία εκδόθηκε σε βάρος του αιτούντος … η με αρίθμ. 2757/20/9/2005 απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλακίσεως οκτώ (8)  μηνών για την πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ εξακολούθηση  (άρθρο 216 παρ. 1  περ. α,β  του ΠΚ σε συνδ. με το άρθρο 98 παρ. 1 ιδίου Κώδικα). Ο ανωτέρω αιτών είχε πλαστογραφήσει στις 28/2/99 και 30/4/99 την υπογραφή της … σε δύο συν/κες ισχύουσες για τυπικό λόγο ως χρεώγραφα. Ο ανωτέρω έθεσε στην θέση του αποδέκτη την υπογραφή της εγκαλούσας στις δύο συν/κες αξίας 500.000 και 497.500 δραχμ. αντίστοιχα χωρίς την συγκατάθεση  αυτής. Ο ανωτέρω έζησε πριν την τέλεση της ανωτέρω πράξεως του έντιμη οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Τούτο αποδεικνύεται από το συνημμένο  στην παρούσα λευκό του ποινικό μητρώο. Με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο εξακολούθησε να διαβιώνει και μετά την τέλεση  της ανωτέρω πράξεως του. Σκοπός μιάς υγειούς πολιτείας δεν είναι να εκδικηθεί τον πολίτη αλλά να τον εντάξει στους κόλπους της ως υγειές μέλος αυτής. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί με την δυνατότητα παροχής εργασίας. Με την άρση των συνεπειών της ανωτέρω αποφάσεως του Β Τριμελούς Εφετείου ο αιτών θα δυνηθεί να προσληφθεί  στον Δήμο Συκιών Θεσσαλονίκης ως υπάλληλος καθαριότητας. Με την χορήγηση  της χάριτος αίρονται όλες οι συνέπειες της καταδικαστικής του αποφάσεως στο μέλλον (βλ. ΣτΕ 3189/2013 και Γνμδ ΝΣΚ 215/2013). Συνεπώς, εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται πως πρέπει να χορηγηθεί στον ανωτέρω η αιτουμένη χάρη προς άρση των συνεπειών της ανωτέρω καταδικαστικής αποφάσεως του Β’ Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, η διατήρηση των οποίων μόνο δυσμενείς συνέπειες θα επιφέρει στον ίδιο και στην οικογένεια του, η οποία θα οδηγηθεί λόγω της έλλειψης πόρων προς επιβίωση στην καταστροφή, αφού ο αιτών ως πατέρας και σύζυγος λόγω των συνεπειών της καταδικαστικής ανωτέρω αποφάσεως δεν θα δύναται να εργαστεί. Για τον λόγο αυτό φρονούμε πως πρέπει να χορηγηθεί σ’ αυτόν η αιτούμενη χάρη, που έχει ως επακόλουθο και την άρση των συνεπειών, που απορρέουν από την προμνημονευόμενη καταδικαστική απόφαση.

Θεσσαλονίκη 19/1/2015.

Ο Εισαγγελέας Εφετών

Ηλίας Νικ. Σεφερίδης

 

Δημοσίευση: dsanet.gr