ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.7011/7/59-ιδ’ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος από βιβλία – έντυπα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), την υποβολή καταγγελιών οικονομικών εγκλημάτων και την υποβολή ένστασης επί πράξεων βεβαίωσης παράβασης.

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφου
αποσπάσματος από Βιβλία –
Έντυπα που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία
1. Οι αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων αποσπασμάτων από Βιβλία-Έντυπα που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία
σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ. 75/1987 (Α’ 45), όπως
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 103/2021 «Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 255),
που αφορούν:
α) Δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών.
β) Απόσπασμα ημερήσιου δελτίου οχήματος, κατά το
σκέλος που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.
γ) Τηλεφωνική κλήση στην Άμεση Δράση και
δ) Πράξη βεβαίωσης παράβασης.
Δύναται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από φυσικά
πρόσωπα (χρήστες) με χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ),
και επέχουν τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του ν. 1599/1986.
2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη της εφαρμογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
3. Ο χρήστης, μετά την αυθεντικοποίηση της παρ. 2,
επιβεβαιώνει τα προσωπικά στοιχεία του που ανακτώνται από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας και
καταχωρίζει τα λοιπά απαραίτητα πεδία, ανάλογα με το
είδος του αντιγράφου που αιτείται. Ιδίως καταχωρίζει:
α) προσωπικά στοιχεία, όπως επώνυμο πατέρα και μητέρας, β) στοιχεία κατοικίας, γ) στοιχεία επικοινωνίας για
την ενημέρωση σχετικά με την πορεία της συγκεκριμένης αίτησης που υποβάλει, δ) στοιχεία προσδιοριστικά
του αιτούμενου αντιγράφου, που επιτρέπουν τον εντοπισμό του από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις που
διέπουν την τήρηση των βιβλίων-εντύπων της παρ. 1,
ε) στοιχεία προσδιοριστικά της υπηρεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας που είναι αρμόδια να εξετάσει την αίτηση,
στ) στοιχεία του παραβόλου που έχει εκδώσει. Ο χρήστης
δύναται να μεταφορτώνει στην εφαρμογή δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το εύλογο ενδιαφέρον
του για τη χορήγηση του αιτούμενου αντιγράφου.
4. Πριν από την υποβολή της αίτησης χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο εκδίδει παράβολο που αντιστοιχεί στο κόστος της
αίτησης. Με την εξόφληση του παραβόλου, το φυσικό
πρόσωπο μπορεί να υποβάλει την αίτηση.
5. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ύστερα από
α) καταχώριση στην εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης
(«one-time password»), που ο αιτών λαμβάνει στον
πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας
που κατέχει ή β) επιβεβαίωση έκδοσης του εγγράφου

μέσω της εφαρμογής «Gov.gr Wallet» του άρθρου 80
του ν. 4954/2022 (Α’ 136).
6. Μετά την υποβολή της, η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος της παρ. 1 αποστέλλεται σε θυρίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, οπότε ακολουθούνται όσα ορίζονται στην
υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26.2.2021 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει
της υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 όμοιας απόφασης, και
την υπ’ αρ. 246/8.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.
7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, αποστέλλεται στη θυρίδα του χρήστη το αιτούμενο αντίγραφο ή αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης,
που φέρουν τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται
μέσω της ΕΨΠ και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών
οικονομικών εγκλημάτων
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), για την ηλεκτρονική υποβολή
καταγγελιών οικονομικών εγκλημάτων αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Οι καταγγελίες δύνανται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από φυσικό πρόσωπο (καταγγέλλων) είτε επώνυμα,
είτε ανώνυμα σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 αντίστοιχα.
3. Για την υποβολή επώνυμης καταγγελίας μέσω της
εφαρμογής της παρ. 1 απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του καταγγέλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Ο καταγγέλλων,
μετά την αυθεντικοποίηση, επιβεβαιώνει τα προσωπικά
στοιχεία του που ανακτώνται από την εφαρμογή μέσω
διαλειτουργικότητας και καταχωρίζει τα λοιπά απαραίτητα πεδία. Ιδίως καταχωρίζει: α) προσωπικά στοιχεία,
όπως επώνυμο πατέρα και μητέρας, β) στοιχεία κατοικίας, γ) στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωση
σχετικά με την πορεία της καταγγελίας που υποβάλλει,
δ) στοιχεία προσδιοριστικά του καταγγελλόμενου
εγκλήματος, ιδίως την κατηγορία και το είδος του
εγκλήματος και το ποσό της εκτιμώμενης ζημίας,
ε) στοιχεία του καταγγελλόμενου φυσικού ή νομικού
προσώπου, ιδίως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)και είδος δραστηριότητας. Ο καταγγέλλων δύναται να μεταφορτώνει
στην εφαρμογή αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το βάσιμο της καταγγελίας του. Η υποβολή της
επώνυμης καταγγελίας γίνεται μόνο ύστερα από
α) καταχώριση στην εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης
(«one-time password»), που ο καταγγέλλων λαμβάνει
στον πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που κατέχει ή β) επιβεβαίωση έκδοσης του
εγγράφου μέσω της εφαρμογής «Gov.gr Wallet» του
άρθρου 80 του ν. 4954/2022. Μετά την υποβολή της,
η επώνυμη καταγγελία αποστέλλεται σε θυρίδα της
αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, οπότε ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία
5620 ΕΞ 2021/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 όμοιας απόφασης, και την υπ’ αρ.
246/8.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.
4. Για την υποβολή ανώνυμης καταγγελίας, ο καταγγέλλων, αφού διέλθει επιτυχώς από έλεγχο πρόκλησηςαπόκρισης για την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο, καταχωρίζει: α) μια διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, β) στοιχεία προσδιοριστικά του καταγγελλόμενου εγκλήματος, ιδίως την κατηγορία και το είδος του εγκλήματος και το ποσό της εκτιμώμενης ζημίας,
γ) στοιχεία του καταγγελλόμενου φυσικού ή νομικού
προσώπου, ιδίως ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)και είδος δραστηριότητας. Ο καταγγέλλων δύναται να μεταφορτώνει στην
εφαρμογή αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το
βάσιμο της καταγγελίας του. Μετά την υποβολή της,
η ανώνυμη καταγγελία αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας. Ο ανωνύμως καταγγέλλων δεν λαμβάνει
απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας και δεν ενημερώνεται για την πορεία της.
Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή ένστασης
επί πράξης βεβαίωσης παράβασης
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), για την ηλεκτρονική υποβολή ένστασης επί πράξης βεβαίωσης παράβασης αρμοδιότητας
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Η ένσταση δύναται να υποβάλλεται από φυσικό
πρόσωπο (ενιστάμενο).
3. Για την υποβολή της ένστασης μέσω της εφαρμογής
της παρ. 1 απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση
του ενιστάμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24
του ν. 4727/2020.
4. Ο ενιστάμενος, μετά την αυθεντικοποίηση της
παρ. 3, επιβεβαιώνει τα προσωπικά στοιχεία του που
ανακτώνται από την εφαρμογή μέσω διαλειτουργικότητας και καταχωρίζει τα λοιπά απαραίτητα πεδία. Ιδίως καταχωρίζει: α) προσωπικά στοιχεία, όπως επώνυμο
πατέρα και μητέρας, β) στοιχεία κατοικίας, γ) στοιχεία
επικοινωνίας για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία
της συγκεκριμένης ένστασης που υποβάλλει, δ) στοιχεία
προσδιοριστικά της παράβασης που έχει καταλογιστεί
και για την οποία υποβάλλεται ένσταση, ε) στοιχεία
προσδιοριστικά της υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αρμόδια να επιληφθεί της ένστασης.
Ο ενιστάμενος δύναται να μεταφορτώνει στην εφαρμογή
δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των ισχυρισμών που προβάλλει με την ένσταση.
5. Η υποβολή της ένστασης γίνεται μόνο ύστερα από:
α) καταχώριση στην εφαρμογή κωδικού μιας χρήσης
(«one-time password»), που ο ενιστάμενος λαμβάνει
στον πιστοποιημένο αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας που κατέχει ή β) επιβεβαίωση έκδοσης του φου μέσω της εφαρμογής «Gov.gr Wallet» του άρθρου 80
του ν. 4954/2022.
6. Μετά την υποβολή της, η ηλεκτρονική ένσταση αποστέλλεται σε θυρίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, οπότε ακολουθούνται όσα ορίζονται
στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26.2.2021 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει
της υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 όμοιας απόφασης, και
την υπ’ αρ. 246/8.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.
7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της ένστασης, αποστέλλεται στη θυρίδα του ενιστάμενου η αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της ένστασης, που φέρουν
τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται μέσω της
ΕΨΠ και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις
1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί με τα αναγκαία πληροφοριακά συστήματα του
δημόσιου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020
(Α’ 84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και
τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ιδίως με: το Πληροφοριακό Σύστημα του
ηλεκτρονικού παραβόλου της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των
θυρίδων από το προσωπικό της Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα
1. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως
ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια
της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της
λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.
2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων
πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας
και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων
από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία
απειλή.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023