Άρθρο 34 – Νόμος 4640/2019 – Τροποποιήσεις στο ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301) για τη «Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων – Διαδικασία»

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί Συμβούλιο Χαρίτων, το οποίο έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος, περί απονομής χάριτος σε καταδικασθέντες και της μετατροπής ή του μετριασμού των ποινών που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια.»2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«2. Το Συμβούλιο Χαρίτων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και με θητεία δύο (2) ετών ως εξής: α) από τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο, β) από έναν (1) Πρόεδρο εφετών με τον αναπληρωτή του, γ) από τρεις (3) εφέτες με τους αναπληρωτές τους, δ) από δύο (2) υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Ως μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων μπορεί να ορίζονται και δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπηρετούν στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.»3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«3. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο μετέχει υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος προΐσταται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει του Συμβουλίου ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός.»4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«5. Στο Συμβούλιο καθήκοντα εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, χρέη δε γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας (1) από τους υπαλλήλους του ιδίου Τμήματος, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζεται, ως αναπληρωτής του, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του εισηγητή ένας (1) από τους Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.»5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«1. Οι προς το Συμβούλιο Χαρίτων αιτήσεις, συνοδεύονται από το κατά το άρθρον 8 του παρόντος παράβολο ή πιστοποιητικό απορίας ή άλλο πιστοποιητικό, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου Χαρίτων ειδικώς αιτιολογημένη αποδεικνύει οικονομική δυσπραγία, υποβάλλονται προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης διά της Διευθύνσεως της φυλακής ή του Σωφρονιστικού Καταστήματος ή του Διοικητού της Στρατιωτικής φυλακής, στην οποία κρατείται ο αιτών ή εάν αυτός δεν κρατείται διά του Εισαγγελέως ή από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή νομίμως εκπροσωπούμενο.»6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«Ο ούτω σχηματιζόμενος φάκελος υποβάλλεται στο Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος.»7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«3. Το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος διαβιβάζει τον φάκελο που σχηματίσθηκε κατά την παράγραφο 2 ως άνω με συνημμένα πλήρες αντίγραφο των πρακτικών της δίκης και της αποφάσεως ή των αποφάσεων με τις οποίες καταδικάσθηκε ο αιτών και προκαλεί γνωμοδότηση του Εισαγγελέως που παρέστη στο ακροατήριο, τούτου δε μη διατελούντος στην υπηρεσία ή κωλυομένου, του Εισαγγελέως Εφετών της περιφέρειας του δικάσαντος δικαστηρίου ή προκειμένου περί αποφάσεως Στρατιωτικού Δικαστηρίου του Εισαγγελέως του δικάσαντος Στρατιωτικού Δικαστηρίου.»8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 τροποποιείται ως ακολούθως:«Αν περισσότερες από μία ποινές επιβλήθηκαν από Στρατιωτικό Δικαστήριο, αρμόδιος για να γνωμοδοτήσει είναι ο Εισαγγελέας του αναθεωρητικού δικαστηρίου.»9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 καταργείται.10. Το άρθρο 5 του ν.δ. 68/1968 καταργείται.11. Το άρθρο 6 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:«Άρθρο 6Οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χαρίτων και ολόκληρος ο σχετικός φάκελος τίθεται με μέριμνα του γραμματέα του Συμβουλίου υπ’ όψιν του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος διατυπώνει σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Συντάγματος πρόταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο και υποβάλλει ολόκληρο τον φάκελο για την τελική κρίση.»